การจัดทำแผนที่

 

๑. ให้ผู้ขอแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำการรังวัด โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายด้วย

๒. กรณีมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ เพื่ออกโฉนด หรือ น.ส.๓ ก ให้กำหนดตำแหน่งลงในระวางนั้น โดยทำการรังวัดรอบแปลง ตรวจสอบและคำนวณเนื้อที่ โดยวิธีคณิตศาสตร์ หรือโดยมาตราส่วนสำหรับกรณีไม่มีระวางตามข้อ ๒ ให้รังวัดเฉพาะแปลงและคำนวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์แสดงตำแหน่งถาวรวัตถุหรือสิ่งสำคัญในรัศมี ๕๐๐ เมตร พร้อมระยะลงในแผนที่ด้วย

๓. ปักหลักคอนกรีตหรือไม้แก่น สูงจากพื้น ๑๕ ซม. ทาสีแดงทุกมุมเขตด้วย

๔. ลงที่หมายรูปแผนที่และเส้นทางเข้าออกทางหลวงในแผนที่ภูมิประเทศ ๑:๕๐๐๐๐ พร้อมแสดงรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ชื่อ หมายเลขชุด และหมายเลขระวาง ๑:๕๐๐๐๐

๔.๒ ตารางเส้นกริด/ค่าพิกัดฉาก UTM

๔.๓ ที่ตั้งหมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และแสดงสิ่งปลูกสร้าง วัด สำนักสงฆ์ โบราณสถาน ถ้ำ ทางสาธารณะหรือสิ่งอื่นใดคล้ายคลึงในรัศมี ๕๐๐ เมตร ด้วย

๔.๔ ห่างจากทางหลวงเท่าใด

๔.๕ อยู่ในพื้นที่จัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือไม่

๔.๖ ให้ผู้ขอ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดลงชื่อรับรองความถูกต้องตรงกับความประสงค์ที่ขออนุญาต

 

กลับหน้าหลัก