วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไข ปัญหาข้อเรียกร้อง P-move ลงพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง "โคกภูพระ" "โคกปออีกว้าง" "ป่าช้าบ้านร้อง" และที่ดินริมทางหลวง ตำบลกุดแห่ ตำบลกุดเชียงหมี อำเถอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินสาธาณประโยชน์ด้วยการใช้อากาศยานควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)

​​​

IMG_4826.JPG

IMG_4837.JPG
 

IMG_4866.JPG
 

IMG_4886.JPG
 

IMG_5003.JPG
  

IMG_5022.JPG
  

IMG_5011.JPG
 

IMG_5247.JPG
 

        วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไข เข้าร่วมประชุมกับอำเภอเลิงนกทาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง "โคกภูพระ" แปลง "โคกปออีกว้าง" แปลง"ป่าช้าสาธารณประโยชน์" แปลง "บ้านร้องสาธารณประโยชน์" และ แปลง "ที่ดินริมทางหลวง"

IMG_5269.JPG
 

IMG_5302.JPG
 

IMG_E5421.JPG
 

        เวลา 11.00 น. นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง "โคกภูพระ" แปลง "โคกปออีกว้าง" แปลง"ป่าช้าสาธารณประโยชน์" แปลง "บ้านร้องสาธารณประโยชน์" และ แปลง "ที่ดินริมทางหลวง"