ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ให้สำนักงานที่ดินทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต่อไปนี้ให้ความเห็น

๑. หน่ายทหารพื้นที่ ขอความเห็นว่าขัดข้องทางยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร

๒. สถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่ ขอความเห็นว่าอยู่ในเขตประกาศจำแนกเป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่อย่างไร

๓. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอความเห็นว่าทับซ้อนพื้นที่หรือไม่ และจะขัดข้องหรือไม่อย่างไร

๔. หน่วยงานป่าไม้พื้นที่ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์,สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้) ขอความเห็นว่าทับซ้อนพื้นที่หรือไม่และจะขัดข้องหรือไม่อย่างไร

๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ขอความเห็นว่าขัดข้องด้านผังเมืองหรือไม่อย่างไร

๖. นายอำเภอท้องที่ ขอความเห็นว่าสมควรให้ทบวงการเมืองขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

 

กลับหน้าหลัก