ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่าทับซ้อนพื้นที่ของหน่วยงานหรือไม่ หากจะดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการดังกล่าว จะขัดข้องหรือไม่อย่างไร ดังนี้

  1. นายอำเภอท้องที่
  2. หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่,สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่พื้นที่,สำนักงานพัฒนาที่ดินพื้นที่)
  3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  5. กรณีเป็นศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการให้ความเห็นก่อน
  6. กรณีเป็นที่สาธารณะประจำตำบล/หมู่บ้าน ต้องให้กรมการปกครองให้ความเห็นก่อน
  7. กรณีเป็นหน่วยราชการระดับจังหวัด ภาคหรือศูนย์ (ไม่รวมหน่วยราชการระดับท้องถิ่น)ในจังหวัดที่มีมติ ค.ร.ม. กำหนดเป็นเมืองหลัก ต้องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นก่อน
  8. กรณีเป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือถอนสภาพเพื่อจัดไปประชาชนหรือจัดหาผลประโยชน์ต้องให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นก่อน
  9. สอบถามกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบที่ตั้งที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาว่า ขัดข้องด้านผังเมืองหรือไม่ 

       (กรณีตามข้อ 6 – ข้อ 9 กรมที่ดินเป็นผู้ดำเนินการ)

 

กลับหน้าหลัก