Sign In

​​​​​

1.jpg   

2.jpg
 

3.jpg
 


 

4.jpg   

5.jpg
 


 

6.jpg   


 

7.jpg   


 

8.jpg   


 

9.jpg 


 

       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในงานทำบุญเลี้ยงพระของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี อาทิ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ    นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี นายชาลี ชื่นอุทัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นายชัยยศ เหลืองภทรเชวง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมศักดิ์ มีหกวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการรังวัด นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน นายวิภาส โอวาทจรูญจิตต์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐเข้าร่วมพิธี