​​​​

         เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐพร้อมคณะได้เข้าพบท่านมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดี เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

785200.jpg