สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (21000)
โทร. 0-3861-1074 , 0-3861-4112 , 0-3861-2648 โทรสาร 0-3861-1074
เบอร์ มท. (822)34154, 34226
E-mail address :
rayong@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)
ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-3861-1074
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3861-1074
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3861-1074
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3861-1074
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-3861-1074