​​ 

๓๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว๑๘๑๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ          ​​ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่                            
      (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปทุมธานี จำกัด)​​​​​​​​​​​​​


​​๒๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว๑๖๕๙๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งประกาศในราชกิจานุเบกษา เรื่องระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์             ​​และวิธิการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์  และ               ​สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ พ.ศ.๒๕๖๔​


๒๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว๑๗๔๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่ิอง การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและ         นิติกรรม

​๒๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/๑๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือและสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั่วประเทศ


 

๒๖. ที่ มท.๐๕๑๕.๑/ว๑๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและนิติกรรมอันเนื่องมา          จากการให้กู้ยืมเงิน ตามมาตรการแห่งพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ            ​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔


 

๒๕. ที่ มท.๐๕๑๕.๓/ว๑๖๐๔๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนขอก่อตั้งและการยกเลิก        ทรัพย์อิงสิทธิและการจดทะเบียนนิติกรรมในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓


 

๒๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๕๓๕๙  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖​๔  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ          ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ 


 

๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๒๘๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เรื่อง  การควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน            จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕  ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 


 

๒๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๒๗๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เรื่อง  การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือการจด               ทะเบียนสิ​ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์​​

​​​๒๑.  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๖๕๓  ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ​จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน         สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ                   พ.ศ. ๒๕๖๔​


 

๒๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจด

      ทะเบียนขอก่อตั้งและการยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ และการจดทะเบียนนิติกรรมในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ 

      พ.ศ. ๒๕๖๓​ ​


 

​​​๑๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว๑๑๒๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่

      ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

      อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​​​​​​​​​​​​​​ 

 
๑๖. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๙๒๙  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  แจ้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำ
        ความผิด : กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
๑๕. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๙๓๖๐  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานติดตั้งเครื่อง                            คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ในสำนักงานที่ดิน  ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน                       ​                (ระยะที่ ๒)  กรมที่ดิน

​​​​​​​​
​​​​ ๑๓. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๙๑๔๙  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

       (บริษัท  บริหารสินทรัพย์   โฟร์  ซีส์  จำกัด)​​​​​​​​​​​​​ ​

 ๑๒. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๙๑๔๗  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
       (บริษัท  บริหารสินทรัพย์   ชโย  เจวี  จำกัด)​​​​​​​​​​​​ ​​

 ​​๑๑. หนังสือกรมที่ดิน  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๘๙๖๒  ลงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔  ​เรื่อง   การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
       อันเนื่องมาจากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการแห่งพระราชกำหนด  การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
       จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๔​
​​

๑๐. หนังสือกรมที่ดิน  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๕๖๙  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  เรื่อง  แจ้งยกเลิกการส่งรายงานการทำ​                    ธุรกรรมรูปแบบกระดาษไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๖๙๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการทางภาษีและ  

    ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


 

๘. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๖๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
    โครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด                      (มหาชน)

๗. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๕๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การลดหย่อน 

    ค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากรกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

๖. หนังสือกรมที่ดิน  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/๒๕๒๑  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เรื่อง  ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทาง        ทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๖๔


 

๕. หนัง​สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๘๒  ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เรื่อง​  การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ                    นิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย​   การโอนและการจำนอง                                อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรร                        ที่ดิน  ตามกฎหมาย​ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                          ​    ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔​

๔.  หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  เรื่อง  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ  ​               ประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands)

๓.  หนังสือกรมที่ดิน  ที่  มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๔๔๒  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  การโอนหรือเปลี่ยนแปลง

      รายการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหลักประกันสำหรับธุรกรรมที่รับโอนกิจการมาจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

๒.​ หนังสือกรมที่ดิน  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๗๐  ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔  เรื่อง  ​การให้บริการประชาชนของ                           สำนักงานที่ดินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค​​วิด 19)

​๑.  หนังสือ​กรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม  

       กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ ​​

​​​​​​​​​​​​​