​          หนังสือเวียนปี ๒๔๖๖                                       

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๘/๒๔๖๖  ๑๕ ม.ค. ๒๔๖๖  ใหใชตราประจําตอประทับในโฉนดฉบับตนขั้วและฉบับผูถือ 
๒. คําสั่งที่ ๑/๒๔๖๖  ๑๖ ก.ค. ๒๔๖๖  าที่ผูกํากับการเดินสํารวจจะตองปฏิบัติ                        

๓. คําสั่งที่ ๒/๒๔๖๖  ๑๙ ก.ค. ๒๔๖๖  ใหระวังการเก็บรักษาแบบพิมพาง ๆ 

๔. คําสั่งที่ ๓/๒๔๖๖  ๒๕ ต.ค. ๒๔๖๖  การทําแผนที่ซึ่งขางเคียงดานใดดานหนึ่งเปนที่วางเปลา        
                                                 ฤาปกครองมาโดยไม
มีสิ่งสําคัญยึดถือ

๕. คําสั่งที่ ๔/๒๔๖๖  ๑๕ พ.ย. ๒๔๖๖  วิธีดําเนินการออกตราจองที่ดินของกระทรวงเกษตราธิการ 

๖. คําสั่งที่ ๔/๒๔๖๖  ๓๐ พ.ย. ๒๔๖๖  สงคําสั่งที่ ๑๕/๓๙๕๐ เรื่องใหผูวยลงนามในโฉนดแล          
                                             หนังสือสําคัญแทนหัวหน
 

๗. คําสั่งที่ ๖/๒๔๖๖  ๑๗ ธ.ค. ๒๔๖๖  งตัวอยางบัญชีรายละเอียดประเภทการตาง ๆ
๘. คําสั่งที่ ๗/๒๔๖๖  ๒๐ ธ.ค. ๒๔๖๖  สั่งยายพนักงานแลเสมียน ฤาการสั่งตัดเงินเดือน