​​​                                   ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๙๘                                           

                                                                                                                                                            ย้อนกลับ    

. ประกาศกระทรวงฯ ลว.๓ ม.ค.๒๔๙๘ เรื่อง แต่งตั้งณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์
                             ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

.คำสั่งที่ ๖/๒๔๙๘ ลว.๒๑ พ.ค.๒๔๙๘ เรื่อง จดทะเบียนประเภทแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

.ที่ ๔๓๙๙/๒๔๙๘ ลว.๒๑ พ.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายตามคำสั่งศาล

. ที่ ๔๖๑๒/๒๔๙๘ ลว. ๒๖ พ.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                 

.ที่ ๔๗๘๙/๒๔๙๘ ลว. ๓๑ พ.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ขอทราบผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้ง
                               การครอบครองที่ดิน

๖.ที่ ๔๗๙๐/๒๔๙๘ ลว. ๓๑ พ.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ให้ตรวจสอบอากรแสตมป์ปิดในแบบ ส.ค.๑     

. ที่ ๕๐๙๒/๒๔๙๘ ลว. ๘ มิ.ย..๒๔๙๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการทำรายงานประจำเดือนของ
                               แผนกที่ดินอำเภอ

.ที่ ๑๑๗๙๒/๒๔๙๘ ลว. ๑๕ มิ.ย..๒๔๙๘ เรื่อง เงินฝากแผนกที่ดิน                                  

.คำสั่งที่ ๖๑๘/๒๔๙๘ ลว.๒๐ มิ.ย.๒๔๙๘ เรื่อง ระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                               เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าที่นายอำเภอและปลัดอำเภอ
                               ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.
๒๔๙๘

๑๐. ที่ ๑๒๘๕๔/๒๔๙๘ ลว. ๓๐ มิ.ย..๒๔๙๘ เรื่อง ชอให้กวดขันและอบรมข้าราชการซึ่งมีหน้าที่
                               เกี่ยวกับการเงิน

๑๑. คำเตือนกรมที่ดิน ลว. ๑ ก.ค. ๒๔๙๘ เรื่อง แจ้งการมีที่ดินเกินกว่าสิทธิที่กฎหมาย
                               กำหนด                            
                                               
๑๒.ที่ ๕๘๔๕/๒๔๙๘ ลว.๒ ก.ค.๒๔๙๘ เรื่อง หารือข้อปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน          

๑๓.ที่ ๖๐๘๔/๒๔๙๘ ลว.๑๓ ก.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การแจ้งและรับแจ้งผู้มีที่ดินเกินกำหนด

๑๔.ที่ ๖๔๐๖/๒๔๙๘ ลว.๒๓ ก.ค.๒๔๙๘ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม           
                                ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญ

๑๕.ที่ ๖๙๒/๒๔๙๘ ลว.๒๕ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง นิติบุคคลขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน

๑๖.บันทึกการประชุมฯ ลว.๙ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่         
                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๗. ที่ ๖๘๖๕/๒๔๙๘ ลว.๑๐ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์
                                  กรณีรับเงินกรณีจดทะเบียนตามคำสั่งศาล

๑๘. ที่ ๖๘๖๖/๒๔๙๘ ลว.๑๐ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการ    
                                  จดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครอง

๑๙. ที่ ๖๘๘๖/๒๔๙๘ ลว.๑๑ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ระเบียบเงินค่าจ้างเขียนคำร้องและ
                                 สัญญาประกัน

๒๐. ที่ ๖๙๒๙/๒๔๙๘ ลว.๑๕ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง สิทธิของผู้สอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนได้ 

๒๑.ที่ ๑๖๔๑๑/๒๔๙๘ ลว.๑๘ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
                                   ที่ทำการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว

๒๒ ที่ ๑๖๕๗๑/๒๔๙๘ ลว.๑๙ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง ขยายเวลาแจ้งการมีที่ดินเกินกว่าสิทธิ           

๒๓.ที่ ๑๓๒๑๕/๒๔๙๘ ลว. ๒๗ ส.ค.๒๔๙๘   ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน

๒๔.ที่ ๑๗๓๑๐/๒๔๙๘ ลว.๒๙ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การกำหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและ      
                                     ที่อยู่อาศัย 

๒๕.ที่ ๓๒๙๐/๒๔๙๘ ลว.๒๗ ส.ค.๒๔๙๘ เรื่อง หารือข้อปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๖.ที่ ๑๗๖๔๖/๒๔๙๘ ลว.๑ ก.ย.๒๔๙๘ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวล            
                               กฎหมายที่ดิน

๒๗. ที่ ๗๘๒๐/๒๔๙๘ ลว.๑๓ ก.ย.๒๔๙๘ เรื่อง ข้าราชการไปราชการกรมที่ดิน

๒๘ คำสั่งที่ ๓๘๒/๒๔๙๘ ลว.๑๕ เม.ย.๒๔๙๘ เรื่อง บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินร่วมกัน         

๒๙ ที่ ๓๒๙๐/๒๔๙๘ ๒๗ ส.ค. ๒๔๙๘ หารือข้อปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๓๐ ที่ ๑๗๖๔๖/๒๔๙๘ ๑ ก.ย. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน    

๓๑ ที่ ๗๘๒๐/๒๔๙๘ ๑๓ ก.ย. ๒๔๙๘ ข้าราชการไปราชการกรมที่ดิน

๓๒ ที่ ๗๘๘๘/๒๔๙๘ ๑๕ ก.ย. ๒๔๙๘ การแจกโฉนดที่ดินที่ยังมีขายฝากก่อนเดินสํารวจ         

๓๓ ที่ ๗๙๓๒/๒๔๙๘ ๑๖ ก.ย. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ทําการ
                            เดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว

๓๔ คําสั่งที่ ๗/๒๔๙๘ ๒๑ ก.ย. ๒๔๙๘ ระเบียบการควบคุมรักษาเงินของกรมที่ดินในส่วนภูมิภาค 

๓๕ คําสั่งที่ ๘/๒๔๙๘ ๒๒ ก.ย. ๒๔๙๘ การขอลงชื่อผู้ที่ควรได้รับมรดก

๓๖ ประกาศกรมที่ดิน ๒๓ ก.ย. ๒๔๙๘ ให้ระมัดระวังในการที่จะทำสัญญารับซื้อ รับซื้อฝาก และ
                             รับจํานองที่ดิน

๓๗ ที่ ๑๙๕๑๙/๒๔๙๘ ๒๓ ก.ย. ๒๔๙๘ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกัน
                             ที่ดินสาธารณประโยชน์

๓๘ คําสั่งที่ ๙/๒๔๙๘ ๒๖ ก.ย. ๒๔๙๘ อาศัย                                                            

๓๙ ที่ ๘๑๙๕/๒๔๙๘ ๓๐ ก.ย. ๒๔๙๘ ยกเลิกบัญชีจํานวนเงินรายได้ประจําเดือน (บ.ท.ด. ๓๑)

๔๐ ที่ ๘๓๒๗/๒๔๙๘ ๕ ต.ค. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ทําการ   
                             เดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว

๔๑ ที่ ๒๐๕๙๑/๒๔๙๘ ๖ ต.ค. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๒ ที่ ๘๗๕๙/๒๔๙๘ ๒๐ ต.ค. ๒๔๙๘ การปิดอากรแสตมป์รับเงินในกรณีจดทะเบียนตาม      
                              คําสั่งศาล

๔๓ ที่ ๘๘๐๖/๒๔๙๘ ๒๒ ต.ค. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๔ ที่ ๒๒๔๘๗/๒๔๙๘ ๒๘ ต.ค. ๒๔๙๘ บุตรภริยาคนต่างด้าวขอรับโอนสิทธิในที่ดิน            

๔๕ คําชี้แจง ๒๙ ต.ค. ๒๔๙๘ แจ้งการครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๖ ที่ ๘๙๔๔/๒๔๙๘ ๓๑ ต.ค. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน                                

๔๗ ที่ ๔๙๕๐/๒๔๙๘ ๓๑ ต.ค. ๒๔๙๘ ระเบียบการออกใบจองและหนังสือรับรองการทํา
                           ประโยชน์

๔๘ ที่ ๒๒๘๗๘/๒๔๙๘ ๒ พ.ย. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน   

๔๙ ที่ ๙๓๗๗/๒๔๙๘ ๑๒ พ.ย. ๒๔๙๘ ส่งสําเนาคําสั่งกระทรวงมหาดไทย

๕๐ ที่ ๙๓๗๘/๒๔๙๘ ๑๔ พ.ย. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน    

๕๑ ที่ ๒๓๙๖๑/๒๔๙๘ ๑๔ พ.ย. ๒๔๙๘ เขา

๕๒ ที่ ๗๔๐๘/๒๔๙๘ ๑๕ พ.ย. ๒๔๙๘ การรับรองแนวเขต                                             

๕๓ ที่ ๙๔๑๙/๒๔๙๘ ๑๕ พ.ย. ๒๔๙๘ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

๕๔ ที่ ๙๖๐๐/๒๔๙๘ ๒๒ พ.ย. ๒๔๙๘ การปฏิบัติตามคําสั่งกรมที่ดินที่ ๒๐ /๒๔๘๓               

๕๕ ที่ ๙๖๒๕/๒๔๙๘ ๒๒ พ.ย. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ทําการ                               เดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว

๕๖ ที่ ๙๖๒๖/๒๔๙๘ ๒๘ พ.ย. ๒๔๙๘ ส่วนราชการต่าง ๆ ขอเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน                

๕๗ ที่ ๒๗๔๙๗/๒๔๙๘ ๒๒ ธ.ค. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินของรัฐให้ราษฎร์ขออนุญาตจับจอง

๕๘ ที่ ๒๗๕๐๘/๒๔๙๘ ๒๒ ธ.ค. ๒๔๙๘ ซ้อมความเข้าใจการจดทะเบียนประเภท " โอนชําระหนี้
                                จํานอง"

๕๙ ที่ ๑๐๔๖๖/๒๔๙๘ ๒๘ ธ.ค. ๒๔๙๘ การลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ

๖๐ คําสั่งที่ ๑๗/๒๔๙๘ ๔ ม.ค. ๒๔๙๘ สั่งแก้ไขหรือเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินหรือการจด
                                ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๖๑ คําสั่งที่ ๑๘/๒๔๙๘ ๔ ม.ค. ๒๔๙๘ การจัดทําโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ในกรณีโฉนดที่ดิน 
                                ฉบับสํานักงานที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด ศูนย์หาย

๖๒ คําสั่งที่ ๑/๒๔๙๘ ๔ ม.ค. ๒๔๙๘ อ้างสิทธิครอบครองที่ดินขอโต้แย้งคั้ดค้านมรดกที่ดิน

๖๓ คําสั่งที่ ๒/๒๔๙๘ ๖ ม.ค. ๒๔๙๘ การเก็บรักษารายได้พิเศษของสํานักงานที่ดิน

๖๔ ประกาศกระทรวง ฯ ๖ ม.ค. ๒๔๙๘ แจ้งการมีที่ดินเกินกว่าสิทธิ

๖๕ ที่ ๑๕๙/๒๔๙๘ ๑๐ ม.ค. ๒๔๙๘ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทํานิติกรรม

๖๖ ที่ ๓๙๔/๒๔๙๘ ๑๔ ม.ค. ๒๔๙๘ แบบพิมพ์ ส.ค. ๑ ค.

๖๗ ที่ ๕๒๕/๒๔๙๘ ๑๘ ม.ค. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน

๖๘ ที่ ๕๒๗/๒๔๙๘ ๑๘ ม.ค. ๒๔๙๘ การส่งเรื่องราวคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๖๙ คําสั่งที่ ๓/๒๔๙๘ ๑๘ ม.ค. ๒๔๙๘ ตั้งกรรมการรักษารายได้พิเศษของกรมที่ดิน

๗๐ คําสั่งที่ ๔/๒๔๙๘ ๑๙ ม.ค. ๒๔๙๘ การทําลายขีดฆ่าอากรแสตมป์

๗๑ ที่ ๕๕๖/๒๔๙๘ ๑๙ ม.ค. ๒๔๙๘ การออกใบแทนโฉนด

๗๒ ที่ ๑๑๙๔/๒๔๙๘ ๒๐ ม.ค. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน

๗๓ ที่ ๖๔๖/๒๔๙๘ ๒๑ ม.ค. ๒๔๙๘ การลงนามและประทับตรา ในโฉนดตราจอง

๗๔ ที่ ๖๖๘/๒๔๙๘ ๒๑ ม.ค. ๒๔๙๘ การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี ๒๔๙๘
๗๕ คำชี้แจง ๒๒ ม.ค. ๒๔๙๘ การแจ้งความต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๗๖ ที่ ๗๕๙/๒๔๙๘ ๒๕ ม.ค. ๒๔๙๘ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

๗๗ ที่ ๑๗๖๔/๒๔๙๘ ๒๗ ม.ค. ๒๔๙๘ การกําหนดจํานวนทุนทรัพย์ตามราคาตลาดในการ
                                  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๗๘ ที่ ๘๕๙/๒๔๙๘ ๒๗ ม.ค. ๒๔๙๘ ขอให้ปิดประกาศคําชี้แจงของกรมที่ดิน               

๗๙ ที่ ๑๘๙๑/๒๔๙๘ ๒๙ ม.ค. ๒๔๙๘ เงินรายได้เกี่ยวกับที่ดินทางอําเภอ

๘๐ ที่ ๙๓๑/๒๔๙๘ ๓๑ ม.ค. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน

๘๑ ที่ ๙๓๒/๒๔๙๘ ๓๑ ม.ค. ๒๔๙๘ การรับแจ้งการครอบครองที่ดิน

๘๒ ที่ ๑๙๘๓/๒๔๙๘ ๑ ก.พ. ๒๔๙๘ บัญชีคุมเงินและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน                 
                                        ทางอําเภอ

๘๓ ที่ ๙๖๔/๒๔๙๘ ๑ ก.พ. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานองที่ดินต่อสหกรณ์
๘๔ คําสั่งที่ ๙/๒๔๙๘ ๔ ก.พ. ๒๔๙๘ แต่งตั้งอนุกรรมประจําจังหวัดในการประเมินทุนทรัพย์

๘๕ คําสั่งที่ ๑/๒๔๙๘ ๒ ก.พ. ๒๔๙๘ แต่งตั้งอนุกรรมการประจําจังหวัด

๘๖ คําสั่งที่ ๕/๒๔๙๘ ๙ ก.พ. ๒๔๙๘ การส่งรายงานประจําเดือนประจําปีแผนกที่ดิน

๘๗ ที่ ๑๒๔๐/๒๔๙๘ ๙ ก.พ. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๘๘ ที่ ๒๕๖๕/๒๔๙๘ ๑๐ ก.พ. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
                                       ในหน้าที่นายอําเภอหรือผู้ทําการแทน และปลัดอําเภอผู้เป็น
                                       หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ

๘๙ ที่ ๑๓๒๕/๒๔๙๘ ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๘ การประกาศเกี่ยวกับการเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน

๙๐ ที่ ๑๓๘๘/๒๔๙๘ ๑๔ ก.พ. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทให้

๙๑ ที่ ๒๙๒๖/๒๔๙๘ ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนประเภท “โอนชําระหนี้จํานอง”

๙๒ ระเบียบการ ฯ ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘ ระเบียบการการพิจารณาจ่ายเงิน “ทุน หน ชูโต” ช่วยเหลือ
                                      การเจ็บป่วยของข้าราชการกรมที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม
                                      ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

๙๓ ที่ ๓๐๖๓/๒๔๙๘ ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๘ การจ่ายแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑

๙๔ ที่ ๑๕๔๙/๒๔๙๘ ๑๙ ก.พ. ๒๔๙๘ ขอส่งต้นฉบับเอกสารการสอบสวนข้าราชการถูกกล่าวหา
                                      กระทําผิดวินัย

๙๕ ที่ ๑๕๙๗/๒๔๙๘ ๒๑ ก.พ. ๒๔๙๘ การเลือกข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

๙๖ คําสั่งที่ ๑๘๘/๒๔๙๘ ๒๓ ก.พ. ๒๔๙๘ การควบคุมการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินที่ต้องบังคับจําหน่าย
                                        ภายในกําหนด

๙๗ คําสั่งที่ ๑๘๙/๒๔๙๘ ๒๓ ก.พ. ๒๔๙๘ การอายัดที่ดิน

๙๘ คําสั่งที่ ๑๙๓/๒๔๙๘ ๒๔ ก.พ. ๒๔๙๘ การถือสิทธิในที่ดินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

๙๙ ที่ ๒๘๘๖/๒๔๙๘ ๔ มี.ค. ๒๔๙๘ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๐๐ ที่ ๒๑๘๑/๒๔๙๘ ๑๔ มี.ค. ๒๔๙๘ ยกเลิกการใช้บัญชีพลโดยสารรถไฟ

๑๐๑ ที่ ๒๐๙๖/๒๔๙๘ ๑๔ มี.ค. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินมือเปล่า ๑๐๓ ที่ ๕๔๗๕/๒๔๙๘ ๑๘ มี.ค. ๒๔๙๘ ให้งดปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. ในแบบ ส.ค. ๑

๑๐๔ ที่ ๒๓๔๙/๒๔๙๘ ๑๙ มี.ค. ๒๔๙๘ แจ้งการมีที่ดินเกินกว่าสิทธิ

๑๐๕ ที่ ๒๔๗๔/๒๔๙๘ ๒๕ มี.ค. ๒๔๙๘ การใช้แบบประกาศการรับรองการทําประโยชน์

๑๐๖ที่ ๖๑๓๖/๒๔๙๘ ๒๖ มี.ค. ๒๔๙๘ ขอให้ชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎร์ผู้มีหน้าที่
                                       แจ้งการครอบครองที่ดิน

๑๐๘ ที่ ๖๒๖๒/๒๔๙๘ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๘ การประสานงานเกี่ยวกับการสงวนที่ดิน

๑๐๙ ที่ ๖๒๖๔/๒๔๙๘ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๑๐ ที่ ๒๕๕๓/๒๔๙๘ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๘ การกําหนดประเภทที่ดินของที่นาเกลือ

๑๑๑ ที่ ๒๕๕๔/๒๔๙๘ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๘ การรับแจ้งการมีที่ดินเกินกําหนด

๑๑๒ ที่ ๒๕๕๕/๒๔๙๘ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๘ แจ้งการครอบครองที่ดิน

๑๑๓ ที่ ๒๖๓๖/๒๔๙๘ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๘ การขอคํารับรองการทําประโยชน์ที่ดินที่มีใบเหยียบย่ำ

๑๑๔ ที่ ๒๖๖๑/๒๔๙๘ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๘ การจับจองที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๑๑๕ ที่ ๒๖๓๙/๒๔๙๘ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๘ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมิน
                                          ทุนทรัพย์

๑๑๖ ที่ ๒๖๙๗/๒๔๙๘ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๘ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

๑๑๗ ที่ ๒๗๔๓/๒๔๙๘ ๓๑ มี.ค. ๒๔๙๘ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรังวัดที่ดิน

๑๑๘ ที่ ๒๗๖๔/๒๔๙๘ ๓๑ มี.ค. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อ
                                         การชลประทาน

๑๑๙ ที่ ๒๗๖๗/๒๔๙๘ ๓๑ มี.ค. ๒๔๙๘ ค่าธรรมเนียมแบ่งเวนคืน

๑๒๐ ที่ ๖๖๕๒/๒๔๙๘ ๑ เม.ย. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน

๑๒๑ ที่ ๖๘๓๓/๒๔๙๘ ๕ เม.ย. ๒๔๙๘ บุตรภริยาคนต่างด้าวขอรับโอนสิทธิในที่ดิน

๑๒๒ ที่ ๒๙๘๗/๒๔๙๘ ๘ เม.ย. ๒๔๙๘ การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๒๓ ที่ ๒๙๘๘/๒๔๙๘ ๘ เม.ย. ๒๔๙๘ การแจ้งการครอบครองที่ดิน

๑๒๔ ที่ ๓๑๒๔/๒๔๙๘ ๑๒ เม.ย. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานองที่ดิน

๑๒๕ ที่ ๓๑๒๗/๒๔๙๘ ๑๒ เม.ย. ๒๔๙๘ การใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์โดย
                                                   ไม่สุจริต

๑๒๖ คําสั่งที่ ๓๘๒/๒๔๙๘ ๑๕ เม.ย. ๒๔๙๘ บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินร่วมกัน

๑๒๗ ที่ ๓๓๕๙/๒๔๙๘ ๒๑ เม.ย. ๒๔๙๘ การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์และจดทะเบียน
                                                สิทธิและนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีผู้ครอบครองโดยพลการ

๑๒๘ ที่ ๓๖๕๗/๒๔๙๘ ๒๗ เม.ย. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินสหกรณ์

๑๒๙ ที่ ๓๖๗๘/๒๔๙๘ ๒๘ เม.ย. ๒๔๙๘ หารือการเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการออก
                                       หนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน การทําประโยชน์ในที่ดิน

๑๓๐ ที่ ๓๖๗๙/๒๔๙๘ ๒๘ เม.ย. ๒๔๙๘ หารือการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง

๑๓๑ ที่ ๓๘๕๒/๒๔๙๘ ๓ พ.ค. ๒๔๙๘ ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเขียนบทความและ
                                       เรื่องลงวารสารที่ดิน

๑๓๒ ที่ ๓๘๕๗/๒๔๙๘ ๓ พ.ค. ๒๔๙๘ กำหนดเวลาการขอคำรับรองว่าได้ทำประโยชน์แล้ว       
                                      สำหรับที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองแล้ว

๑๓๓ ที่ ๓๙๕๓/๒๔๙๘ ๙ พ.ค. ๒๔๙๘ หารือการแจ้งการครอบครองที่ดิน

๑๓๔ ที่ ๓๙๕๕/๒๔๙๘ ๙ พ.ค. ๒๔๙๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่มีใบไต่สวน     

๑๓๕ ที่ ๙๐๑๔/๒๔๙๘ ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๘ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๓๖ คําสั่งที่ ๔๗๗/๒๔๙๘ ๑๓ พ.ค. ๒๔๙๘ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๐ และ
                                        มาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน