​                                   ​              หนังสือเวียนปี ๒๕๐๒                                          

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

1. ที่ 119/2502 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2502 เรื่อง ให้รายงานเปลี่ยนแปลงการครอบครองที่ดิน

2. คำสั่งที่ 3/2502 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2502 เรื่อง กำหนดเขตท้องที่การตรวจราชการของ                  
                        ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

3. ที่ 916/2502 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2502 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งระเบียบการเกี่ยวกับบทบัญญัติบางมาตรา
                        แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

4. ที่ 470/2502 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2502 เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืน    

5. ที่ 473/2502 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2502 เรื่อง การรับรองเขตที่ราชพัสดุ

6. ที่ 1486/2502 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2502 เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน   
                          อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

7. คำสั่งที่ 1/2502 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2502 เรื่อง การคำนวณเนื้อที่ตามคำขอรังวัดเฉพาะแปลงของ
                           หมวดรังวัดจังหวัดพระนครและธนบุรี

8. ที่ 1361/2502 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2502 เรื่อง ขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองที่ดิน                   

9.ที่ 1453/2502 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2502 เรื่อง หารือการจัดที่ดินเพื่อประชาชน

10. ที่ 1434/2502 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2502 เรื่อง รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ    
                                 ธนาคาร

11. ที่ 1771/2502 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2502 เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

12. ที่ 1958/2502 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2502 เรื่อง การปิดแสตมป์ตราสารคู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร 

13.ที่ 1960/2502 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2502 เรื่อง การออกใบจองในที่ดินที่มีไม้หวงห้าม

14.ที่ 2054/2502 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2502 เรื่อง การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์                            

15. คำสั่งที่ 2/2502 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2502 เรื่อง ระเบียบการยืมเงินทดรองราชการส่งใบสำคัญคู่จ่าย
                            หักล้างเงินยืม

16. ที่ 2516/2502 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2502 เรื่อง นางแคทเธอริน บุบผาบุรี ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน 
                           ที่งอก

17. ที่ 2532/2502 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2502 เรื่อง ระเบียบการจดแจ้งจำนอง ขายฝาก ซึ่งทำไว้ก่อน
                            การเดินสำรวจ

18. ที่ 2937/2502 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2502 เรื่อง การทำลายขีดฆ่าอากรแสตมป์                          

19. คำสั่งที่ 244/2502 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2502 เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจาก
                               ผู้มาขอทำการเกี่ยวกับที่ดิน

20. ที่ 3195/2502 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2502 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่่ยวกับการมอบอำนาจทำนิติกรรม  
                              ในนามกระทรวงการคลัง

21.ที่ 5975/2502 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2502 เรื่อง คนต่างด้าวซึ่งอาจมีสิทธิขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินได้

22. ที่ 3329/2502 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2502 เรื่อง ให้กวดขันเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน    

23. ที่ 3357/2502 ลงวันที่ 14 เม.ย. 2502 เรื่อง การเบิกจ่ายใบสำคัญค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ

24. ที่ มท. 14892/2502 ลงวันที่ 15 เม.ย. 2502 เรื่อง การับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการไฟฟ้ายันฮี  

25. ที่ 3464/2502 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2502 เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งแยกใบใต่สวน

26.ที่ 3713/2502 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2502 เรื่อง การจัดพิมพ์ระเบียบและคำสั่งปฏิบัติราชการ         

27. ที่ 557/2502 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2502 เรื่อง ข้าราชการถูกสอบสวนในทางวินัย

28. ที่ 4057/2502 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2502 เรื่อง การตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอรับรองการทำประโยชน์      

29. ที่ 4061/2502 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2502 เรื่อง ให้เซ็นต์รับเงินที่ถอนจ่ายในบัญชีรายละเอียดมัดจำรังวัด

30. ที่ 4062/2502 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2502 เรื่อง การเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการไปทำการรังวัดที่ดินและ  
                              รับรองการทำประโยชน์ที่ดิน

31. ที่ 4067/2502 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2502 เรื่อง ขอให้ดำเนินการกับผู้ละเมิดบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด

32. ที่ 4071/2502 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2502 เรื่อง การเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในกขอรับรองการทำ       
                              ประโยชน์ในที่ดิน

33. ที่ 4081/2502 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2502 เรื่อง การเขียนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

34. ที่ 4182/2502 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2502 เรื่อง การลงบัญชีรายวันรับทำการ (บ.ท.ด. 2)             

35. ที่ 4183/2502 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2502 เรื่อง การถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัดเป็นค่าธรรมเนียม                                 ค่าหลัก ฯลฯ

36. ที่ 4184/2502 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2502 เรื่อง การหลบเลี่ยงอากรรับเงินในการซื้อขายที่ดิน       

37. ที่ 4261/2502 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2502 เรื่อง หนังสือรับรองการทำโยชน์ (น.ส. 3)

38. ที่ 4280/2502 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2502 เรื่อง ให้กวดขันการรับและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด
                            ตรวจสอบที่ดิน

39. คำสั่งที่ 3/2502 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2502 เรื่อง การเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

40. คำสั่งที่ 4500/2502 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2502 เรื่อง รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ   
                               กิจการธนาคาร

41. คำสั่งที่ 4/2502 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2502 เรื่อง จดทะเบียนประเภท "ห้ามโอน"

42. ที่ 4769/2502 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2502 เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดิน                                   

43. ที่ 5127/2502 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2502 เรื่อง ให้ที่ตักเตือนและสอดส่องผู้หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร

44. ที่ 5132/2502 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2502 เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                               

45. ที่ 5197/2502 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2502 เรื่อง มีบุคคลแอบอ้างและรับจ้างทำการรังวัด

46. ที่ 5296/2502 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2502 เรื่อง คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย       

47. ที่ 5326/2502 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2502 เรื่อง การจัดส่งเงินรายได้ของกรมที่ดินเข้าคลังตาม
                              ประเภทงบประมาณรายรับ

48. ที่ 5516/2502 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2502 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือ    
                             กิ่งอำเภอและจังหวัด

49. ที่ 5575/2502 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2502 เรื่อง วัดใหม่กรงทองขอรับให้ที่ดิน

50. ที่ 5745/2502 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2502 เรื่อง ขอทราบผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บสารบบที่ดิน 

51. ที่ 5944/2502 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2502 เรื่อง หารือการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

52. ที่ 6220/2502 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2502 เรื่อง เปลี่ยนชื่อธนาคาร                                      

53. ที่ 7150/2502 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2502 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการออกโฉนดที่ดิน

54. ที่ 12714/2502 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2502 เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ              

55. คำสั่งที่ 642/2502 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2502 เรื่อง กฎหมายที่ดิน (พ.ศ. 2502)

56. ที่ 1482/2502 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2502 เรื่อง กรมศิลปากรขอใบแทนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

57. ที่ 730/2502 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2502 เรื่อง การออกโฉนดที่ดินโดยวิธิการทำแผนที่ระวาง      
                            (แบบท้องถิ่น) กรมที่ดิน

58. ที่ 1053/2502 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2502 เรื่อง คนต่างด้าวขอรับรอบการทำประโยชน์ที่ดิน        

59. ที่ 8550/2502 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2502 เรื่อง การพิจาณราแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) และ
                           การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกา
                           หวงห้ามเพื่อจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง

60. คำสั่งที่ 6/2502 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2502 เรื่อง จดทะเบียนประเภท "ผู้ปกครองทรัพย์"            

61. ที่ 8824/2502 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2502 เรื่อง ขอดูหรือขอคัดบัญชีกำหนดราคาที่ดิน
                              เพื่อประเมินทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

62. ที่ 1163/2502 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2502 เรื่อง ข้าราชการกระทำผิดวินัย                            

63. ที่ 10227/2502 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2502 เรื่อง การออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการทำแผนที่ระวาง      
                               (แบบท้องถิ่น)

64.คำสั่งที่ 8/2502 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2502 เรื่อง การขยายการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการทำแผนที่
                               ระวางแบบท้องถิ่น

65. ที่ 10607/2502 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2502 เรื่อง หลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ชั้นตรี

66. ที่ 1278/2502 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2502 เรื่อง การแบ่งภาคของปกครองของมิชชังโรมันคาเธอลิค

67. ที่ 11536/2502 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2502 เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการ
                             ประจำปี พ.ศ. 2503

68. ที่ 11588/2502 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2502 เรื่อง ระเบียบการจดแจ้งการห้ามโอนที่ดินซึ่งบุคคล  
                              ได้มาตามกฎหมายบางฉบับ

69. ที่ 11847/2502 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2502 เรื่อง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดออกโฉนดเฉพาะแปลง
                              ตามโครงการปี พ.ศ. 2503 (แบบท้องถิ่น)

70. ที่ 12054/2502 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2502 เรื่อง การขยายรังวัดออกโฉนดที่ดิน (แบบท้องถิ่น)     ​