​       หนังสือเวียนปี ๒๕๐๓                                      

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑. ที่ ๑๓๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๓ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน
    อันเป็นสาธาณสมบัติของแผ่นดิน

๒. ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ เรื่อง การทำไม้ในที่ดินจัดสร                                        
๓.ที่ ๓๘๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินมือเปล่า
๔. ที่ ๓๔๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๐๓ เรื่อง คู่สมรสโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวขอรับโอน
    ที่ดิน

๕.ที่ ๓๕๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๐๓ เรื่อง การดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนและหลีกเลี่ยงกฎหมาย
๖. ที่ ๒๘๒๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๐๓ เรื่อง การจัดที่ดินผื่นใหญ่                                          
๗. ที่ ๔๒๐๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การประสานงานเกี่ยวกับการสงวนที่ดินตาม
    ป. กฎหมายที่ดิน

๘. ที่ ๔๗๒๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
    เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. ที่ ๓๓๙๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การขอแก้จำนวนที่ดินใบแบบแจ้งการครองครองที่ดิน
    น.ส. ค. ๑

๑๐. ที่ ๓๔๗๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง วันสวนอัมพวันขอซื้อที่ดิน                             
๑๑.ที่ ๓๔๘๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๓ เรื่อง รายงานการรังวัดเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินแบบ
     ท้องถิ่น

๑๒.ที่ ๓๕๔๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                 
๑๓.คำสั่งที่ ๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง ให้ช่างแผนที่ระมัดระวังรักษากล้องซีโอโดไลท์
๑๔.ที่ ๓๗๗๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน                   
๑๕.ที่ ๕๓๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวขอรับให้ที่ดิน
๑๖.ที่ ๓๘๔๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง บริษัทอายิโน๊ะโมะโตีะ (ประเทศไทย) จำกัด ขอซื้อ
     ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม)

๑๗. ที่ ๓๙๐๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง ระเบียบการพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญแสดง
       กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชย์ในที่ดินเกี่ยวกับป่าไม้

๑๘.ที่ ๓๙๐๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน                  
๑๙.ที่ ๓๙๓๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ
๒๐.ที่ ๖๒๔๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน  
     อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๒๑. ที่ ๔๒๐๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง นายช่วย อุยสุย นำทำการเดินสำรวจที่ดิน
๒๒.ที่ ๔๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่อง เปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่แผนที่                     
๒๓.ที่ ๔๔๒๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤาภาคม ๒๕๐๓ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวขอรับมรดกที่ดิน
๒๔. ที่ ๔๕๑๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๐๓ เรื่อง หารือการเรียกเงินมัดจำในการตรวจสอบที่ดิน   
      ทางอำเภอ

๒๕. ที่ ๔๕๒๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนจังหวัด
๒๖. ที่ ๔๕๙๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เรื่อง สถิติการแจกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น                
๒๗. ที่ ๔๗๓๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การป้องกันการทำลายป่าไม้
๒๘. ที่ ๘๕๒๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน                        
๒๙. ที่ ๕๔๘๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
      แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๓๐. ที่ ๕๕๖๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การตรวจสอบที่ดินที่ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครอง
๓๑. ที่ ๙๓๑๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การทำเขตที่ภูเขาหรือเขาและการปราบปราม
      ราษฎรบุกรุกแผ้วถางตัดฟันไม้ทำลายป่าบนเขา

๓๒.ที่ ๖๒๕๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การแสดงยอดเงินคงเหลือใบยืมของผู้ยืมเงิน       
     ทดลองราชการ

๓๓.ที่ ๖๔๘๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวนำทำการเดินสำรวจที่ดิน
๓๔.ที่ ๖๖๗๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เรื่อง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการประชุมอบรม       
     พนักงานที่ดินอำเภอ

๓๕.ที่ ๖๗๖๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เรื่อง วัดโพธารามขอรับให้ที่ดิน
๓๖.ที่ ๖๘๓๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เรื่อง คำอธิบายการกรอกแบบ ร.ว.๑๙                   
๓๗.ที่ ๗๐๑๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๓ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวขอรับให้ที่ดิน
๓๘.ที่ ๗๑๑๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ                 
๓๙.ที่ ๑๒๒๐๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน
๔๐. ที่ ๗๘๔๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๓ เรื่อง ขอให้ส่งงบเดือนประเภทรายจ่ายทุกระยะ ๔ เดือน
๔๑. ที่ ๗๙๒๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง ให้ใช้แบบ ร.ด. ๕ข.เป็นใบนำส่งเงินรายได้ของ
      แผนที่ดินอำเภอและกิ่งอำเภอ

๔๒. ที่ ๑๓๖๖๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง ให้สอดส่องตรวจตราแก้ไขการปฏิบัติงานล่าช้า    
๔๓. ที่ ๑๓๒๐๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน
      อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๔๔. ที่ ๘๑๙๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรม      
      ตั้งจ่ายทางจังหวัด

๔๕. ที่ ๘๐๙๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การลงบัญชีทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนประเภท
      แก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน

๔๖. ที่ ๘๑๕๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดแบบท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๔          
๔๗. ที่ ๘๓๒๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง ภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวขอรับ
      ให้ที่ดิน

๔๘. ที่ ๘๓๕๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวขอรับให้ที่ดิน                       
๔๙. ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการชลประทานตามโครงการ
      ของกรมชลประทาน

๕๐. ที่ ๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงระเบียบงานรังวัดสำนักงานที่ดิน       
      จังหวัดพระนคร  และธนบุรี

๕๑.ที่ ๑๔๘๓๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน
๕๒. ที่ ๘๕๕๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
      การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทางอำเภอ

๕๓. ที่ ๘๖๒๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๓ เรื่องเสนอรายงาน (ท.ด.๑๐)
๕๔.ที่ ๘๘๔๖/๐๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การขอรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินเกี่ยวกับป่าไม้      
๕๕. ที่ ๘๙๔๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๐๓
๕๖. ที่ ๙๐๕๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ    
      ธนาคาร

๕๗. ที่ ๑๖๑๒๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง งดการสั่งผ่อนผันรับแจ้งการครอบครองที่ดิน
๕๘. ที่๙๐๔๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การยืมเงินรองจ่ายค่าใช้จ่าย                            
๕๙. ที่ ๙๑๔๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง วัดปลดสัตว์ขอรับมรดกที่ดิน
๖๐. ที่ ๙๒๐๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง คนต่างด้าวขอซื้อที่ดิน                                  
๖๑. ที่ ๙๔๙๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การใช้เล่มเลขใบเสร็จรับเงิน

๖๒. ที่ ๙๖๖๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง คนต่างด้าวขอซื้อที่ดิน                                  
๖๓. ที่ ๑๗๔๔๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน
๖๔. คำสั่งที่ ถ/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เรื่อง การขอรับรองการทำประโยชน์ในกรณีใบแจ้งการ
      ครอบครอง ที่ดิน (ส.ค.๑) เป็นอันตรายหรือสูญหาย

๖๕. ที่ ๑๐๑๗๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เรื่อง ใบนำส่งเงิน
๖๖.คำสั่งที่ ๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เรื่อง การประทับตราในรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
๖๗. ที่ ๑๐๓๑๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เรื่อง คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๖๘. ที่ ๑๐๗๖๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เรื่อง คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงกฎหมาย                  
๖๙. ที่ ๑๐๙๗๙/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง รับรองการทำประโยชน์และโอนที่ดินในกรณีถูกเขต
      ชลประทาน

๗๐. ที่ ๑๐๙๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการ       
      ปฏิบัติ

๗๑. ที่ ๑๑๑๓๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินเกี่ยวกับที่ดิของ
      กระทรวงกลาโหม

๗๒ ที่ ๑๑๑๕๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่องการระวังชี้แนวเขตของการรถไฟ การระวังชี้   
      แนวเขตของการรถไฟฯ หรืออยู่ในความดูแลอารักขาของการรถไฟฯ

๗๓.ที่ ๑๑๒๐๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง ขอแก้จำนวนเนื้อที่ดิน ส.ค.๑
๗๔.ที่ ๔๓๘๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน               ​