​         หนังสือเวียนปี ๒๕๐๕                                      

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑. ที่ ๔๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง คนต่างด้าวซื้อที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. บันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง รังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน                                       
๓. ที่ ๖๗/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวทำการ เดินสำรวจ
๔. ที่ ๑๑๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง รายงานประจำเดือน ประจำปี                                               
๕. คำสั่งที่ ๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน
๖. ที่ ๕๙๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน                                              
๗. ที่ ๒๑๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงเลขลำดับรายการ
๘. ที่ ๒๕๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๐๔                                  
๙. ที่ ๗๙๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การทำสวนยางบนดอยเขา
๑๐.ที่ ๗๙๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง งดการผ่อนผันรับแจ้งการครอบครองที่ดิน                              
๑๑. ที่ ๕๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การเพิ่มเติมข้อความในหนังสือสัญญาจำนอง (ท.ด.๑๕)
๑๒. ที่ ๕๖๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวขอซื้อที่ดิน                                               
๑๓. ที่ ๕๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การเพิ่มเติมข้อความในหนังสือสัญญาจำนอง (ท.ด.๑๕)
๑๔. ที่ ๕๗๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่จับสัตว์น้ำ          
๑๕. ที่ ๘๒๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ภาษีโรงเรือนฯ ค้างชำระ
๑๖. ที่ ๙๕๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง คนต่างด้าวฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ดิน                         
๑๗. ที่ ๑๕๗๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๐๕ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
๑๘. ที่ ๔๓๖๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนราคาทุนทรัพย์ตามราคาตลาดในการจดทะเบียน
      สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๑๙. ที่ ๒๑๗๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวนำทำการเดินสำรวจที่ดิน
๒๐. คำสั่งที่ ๕๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การดูแลรักษารถยนต์และการขับขี่รถยนต์ของกรมที่ดิน        
๒๑. ที่ ๖๑๒๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
      สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๒๒. หนังสือ กฌส. ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องค์การฌาปนกิจสงเคราะห์                      
๒๓. คำสั่งที่ ๕๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การกำหนดเขตท้องที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
      กรมที่ดิน

๒๔. ที่ ๖๘๙๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การป้องกันทำลายป่าไม้                                             
๒๕. ที่ ๓๑๓๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การปิดแสตป์ในบันทึกข้อตกลงโอนชำระหนี้จำนอง
๒๖. ที่ มท ๒๙๑๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง สภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
๒๗. ที่ ๓๕๕๙/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ตรวจภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้เนื่องจากผลของการจดทะเบียนสิทธิ
      และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๒๘. ที่ ๔๗๓๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอทราบสถิติปริมาณงานและรายได้ของกรมที่ดิน                  
๒๙. ที่ ๔๘๔๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการปฏิบัติงานของ
      ข้าราชการ

๓๐. ที่ ๕๔๗๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนในปีงบประมาณ ๒๕๐๖                 
๓๑. ที่ ๑๑๙๕๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การจัดสรรที่ดินผืนใหญ่
๓๒. ที่ ๕๘๔๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การรับจำนองที่ดินโดยผู้จัดการสาขาเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก    
      กรรมการผู้จัดการ

๓๓. ที่ ๕๙๒๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การโอนที่ดินมือเปล่าตามคำสั่งศาล
๓๔. ที่ ๕๙๒๗/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอให้แสดงความคิดเห็นประกอบเรื่อง                                
๓๕. ที่ ๖๘๔๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอสัมปทานที่ดิน
๓๖. ที่ ๖๙๕๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การเพิกถอนใบจอง (น.ส.๒)                                              
๓๗. ที่ ๖๙๕๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยขอได้มาซึ่งที่ดิน
๓๘. ที่ ๖๙๕๗/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย                         
๓๙. ที่ ๗๔๐๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ขอสำเนาสัญญาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
      อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินรวมกับที่ดิน

๔๐. ที่ ๗๗๑๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การส่งงบเดือนประเภทรายจ่ายทุกระยะ ๔ เดือน                   
๔๑. ที่ ๗๗๔๗/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การแจ้งการครอบครองที่ดิน
๔๒. ที่ ๑๖๓๘๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง ให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคมาทำงานตรงตามเวลาราชการ       
๔๓. ที่ ๗๙๔๓/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
๔๔. ที่ ๑๗๐๗๙/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การพิจารณาสัญชาติของบุคคล                                     
๔๕. ที่ ๘๔๒๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การหักล้างใบยืม
๔๖. ที่ ๘๘๓๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวขอรังวัดเพื่อรับ       
      โฉนดที่ดิน

๔๗. ที่ ๙๐๖๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การสำรวจผลการจัดที่ดินให้ราษฎรจับจอง
๔๘. ที่ ๑๙๓๓๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน                                    
๔๙. ที่ ๙๓๒๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวทำการเดินสำรวจเพื่อรับโฉนด
๕๐. ที่ ๙๓๖๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง การเรียนค่าธรรมเนียมมรดกตามใบจอง                            
๕๑. ที่ ๒๒๗๙/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๐๕ เรื่อง ระเบียบการรายงานเหตุที่ต้องรายงานด่วน
๕๒. ที่ ๙๖๒๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง จดทะเบียนขายที่ดินตามคำสั่งศาล                                    
๕๓. ที่ ๙๗๒๙/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การได้มาซึ่งที่ดินโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
      พนักงานเจ้าหน้าที่

๕๔. ที่ ๒๑๒๑๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การประสานงานเกี่ยวกับการสงวนที่ดิน                           
๕๕. ที่ ๙๙๒๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การเปลี่ยนตราจองฯ เป็นโฉนดแผนที่
๕๖. ที่ ๙๙๖๑/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกโฉนดที่ดิน                            
๕๗. ที่ ๑๐๐๒๕/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
๕๘. คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๙๙  ​
๕๙. ที่ ๑๐๐๘๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการกู้ยืม
๖๐. ที่ ๑๐๑๕๒/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๐๕ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ                                ​