​          หนังสือเวียนปี ๒๕๐๖                                       

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑. ที่ ๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๐๖ การปิดอากรแสตมป์ในตราสารสัญญ
๒.ที่ ๒๕๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๖การออกโฉนดที่ดินภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม               
๓.ที่ ๕๐๑/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๖ คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดของศาล
๔.ที่ ๘๖๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๐๖ คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย                                            
๕.ที่ ๑๐๕๘/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๐๖ นิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน
๖. ที่ ๑๒๘๕/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๐๖ การเสียอากรแสมป์ในการโอนทรัพย์สินชำระหนี้                                      
๗. ที่ ๑๗๑๙/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๐๖ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการยึดโฉนดในกรณีที่มีการรังวัดประเภทต่าง ๆ
๘. ที่ ๑๗๓๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๐๖ ซ้อมความเข้าใจทางปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ                                 
๙.คำสั่งที่ ๑/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๐๖ การเก็บรักษาโฉนดที่ดิน (ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๑) ในกรณีที่มี
   การรังวัดที่ดิน

๑๐. ที่ ๔๐๐๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๐๖ แนวทางควบคุมป้องกันและปราบรามการทุจริต                                      
๑๑. ที่ ๑๘๖๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๐๖ การคืนโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ที่มายื่นในการรังวัดที่ดิน
๑๒.คำสั่งที่ ๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๐๖ จำนวนเนื้อที่ดินในการรังวัดเฉพาะแปลงและการทำแผนที่พาทตามคำสั่งศาล   
๑๓. ที่ ๒๓๓๙/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๐๖ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงบเดือนรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๔.ที่ ๕๔๒๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๐๖ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันการแทรกซึมคอมมิวนิสต์            
๑๕.ที่ ๒๔๗๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๐๖ ส่งบันทึกข้อตกลงการแบ่งแยกที่ดินเพื่อสร้างการชลประทาน
๑๖.ที่ ๒๗๒๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๐๖ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเวลาราชการ                                   
๑๗. ที่ ๒๙๔๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๐๖ คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑๘. ที่ ๓๐๒๘/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๐๖ นายไพร ผิวชม ขอรังวัดเพื่อรับโฉนดที่ดิน                                             
๑๙.คำสั่งที่ ๔๕/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๐๖ กำหนดเขตท้องที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
๒๐.ที่ ๓๔๖๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๐๖ รับรองการทำประโยชน์และโอนที่ดินที่กองทัพอากาศซื้อจากราษฎร              
๒๑. ที่ ๓๕๐๙/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๐๖ มีผู้ร้องต่อศาลให้บังคับเจ้าหน้าที่แจกโฉนดที่ดิน
๒๒.ที่ ๓๕๙๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๐๖ เพิกถอนนิติกรรมตามคำสั่งศาล                                                          
๒๓.ที่ ๓๖๐๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๐๖ ใบสำคัญค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ
๒๔.ที่ ๓๖๘๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๐๖ คนต่างด้าวได้หรือพยามได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต                            
๒๕ที่ ๕๐๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๐๖ .ให้กวดขันเกี่ยวกับการเงิน
๒๖.บันทึก ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๐๖ ให้ช่วยกันสอดส่องหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าให้มีการทุจริต                              
๒๗.ที่ ๔๒๖๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๐๖ การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
     ของแผ่นดิน

๒๘.ที่ ๔๘๙๕/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๐๖ ราษฎรบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์                                                   
๒๙. ที่ ๔๙๒๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๐๖ ขอทราบจำนวนเนือที่ดินตาม ส.ค. ๑
๓๐.ที่ ๔๙๒๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๐๖การได้มาโดยการครอบครองที่ดินมีใบใต่สวน                                         
๓๑. ที่ ๕๐๔๐/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๐๖ การรังวังชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน
๓๒. ที่ ๕๐๔๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๐๖ การออกใบเหยียบย่ำภายหลัง พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน                 
๓๓. ที่ ๕๒๒๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๐๖ จดทะเบียนจำนองลำดับที่สอง
๓๔. ที่ ๕๓๖๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๐๖ คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย                                              
๓๕. ที่ ๕๓๙๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๐๖ ส่งใบสำคัญค่าขนย้ายครอบครัว
๓๖. ที่ ๗๐๑/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๐๖ ราษฎรออกโฉนดทับที่ราชพัสดุ                                                          
๓๗. ที่ ๕๖๒๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๐๖ ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ
๓๘.ที่ ๕๗๔๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๐๖ คนต่างด้าวและภริยาคนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยการครอบครอง                  
๓๙ ที่ ๕๘๗๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๐๖ การได้มาซึ่งที่ดินโดยบุคคลต่างด้าว
๔๐.ที่ ๕๙๘๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๐๖ การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ        
      ของแผ่นดิน

๔๑.ที่ ๑๓๓๕๐/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๖ แผนการณืบ่อนทำลายของผู้ก่อการร้าย
๔๒. บันทึก ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๖ การแสดงความเคารพ                                                                          
๔๓. ที่ ๖๔๙๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๖ การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓)และโฉนดที่ดิน
๔๔.ที่ ๖๖๒๙/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๐๖ การได้มาโดยการครอบครองที่ดินมีใบใต่สวน                                    
๔๕.บันทึก ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๐๖ การได้มาซึ่งที่ดินประกอบคำพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๑/๒๕๐๖,๘๐๒/๒๕๐๖
๔๖. ที่ ๖๙๓๕/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๐๖ ใบสำคัญค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ                                                   
๔๗. ที่ ๗๕๓๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๐๖ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน
๔๘. ที่ ๗๕๘๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๐๖ บุตรผู้เยาว์หรือภริยาของคนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดิน                             
๔๙. ที่ ๗๖๕๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๐๖ การใช้ที่ดินของบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่อาจมีสิทธิในที่ดินได้เสมือน
      กับคนต่างด้าว

๕๐.คำสั่งที่ ๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๐๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่ดินออกไปรับรองเกี่ยวกับลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
      นอกที่ทำการ

๕๑.ที่ ๘๒๖๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๖ ราษฎรออกโฉนดทับที่ราชพัสดุ
๕๒.ที่ ๘๓๕๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๐๖ การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ                                   
๕๓.คำสั่งที่ ๑๘๖๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๐๖ การเสนอสำเนาหนังสือราชการสำหรับกระทรวงมหาดไทย
๕๔.ที่ ๘๔๖๕/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๐๖ การรับคำคัดค้านภายหลังวันครบกำหนดประกาศ                                   
๕๕. คำสั่งที่ ๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๐๖ การสอบสวนสิทธิของผู้มาทำการเกี่ยวกับที่ดิน