​         หนังสือเวียนปี ๒๕๐๗                                        

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๕๗. ที่ ๐๖๐๓/๙๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา ๙ แห่ง
                            ประมวลกฏหมายที่ดิน

๕๖. ที่ ๐๖๐๑/๙๔๐๖ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การเพิ่มค่างจ้างคนงานที่ใช้ในการรังวัด                     
๕๕. ที่ ๐๖๐๗/ว.๑๔๒๕ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การใช้ที่ดินของบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลบางประเภท
๕๔. ที่ ๐๖๐๖/๙๒๒๖ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การพิจารณาทำโครงการเดินสำรวจที่ดินทั้งตำบล          
๕๓. ที่ ๐๖๐๖/๙๒๐๑ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง กระทรวงการคลังขอความร่วมมือในการออกหนังสือ
                            สำคัญสำหรับที่หลวง

๕๒. ที่ ๐๖๐๗/๙๑๙๖ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง มูลนิธิจ้าวแม่ทับทิม นราธิวาส ขอได้มาซึ่งที่ดิน              
๕๑. ที่ ๐๖๐๔/๙๐๑๓ ลว. ๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการทำแผ่นป้ายบอกชื่อที่สาธารณะประโยชน์
๕๐. ที่ ๐๖๐๕/๘๕๘๔ ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เรื่อง การสำรวจผลการทำประโยชน์ในที่ดินจับจอง           
๔๙. ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗ ลว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการทรวงมหาดไทย
                             ตามความในมาตรา ๓ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

๔๘.ที่ ๐๖๐๑/๘๓๑๘ ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เรื่อง ประกาศเตือนผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม            
๔๗. คำสั่งที่ ๕/๒๕๐๗ ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง บันทึกคำยินยอมรับผิดชอบของผู้ซื้อที่ดิน
๔๖. ที่ ๐๖๐๑/๘๑๗๗ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง คำขวัญสำหรับเป็นการเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่            
๔๕. ประกาศกรมที่ดิน ลว. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง เตือนเรื่องการขอจดทะเบียนซื้อที่ดิน
๔๔. ที่ ๐๖๐๑/๘๑๐๘ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง มอบอำนาจให้จังหวัดสั่งบรรจุลูกจ้างประจำและสั่งเลื่อน     
                             ค่าจ้าง
          
๔๓. ที่ ๐๖๐๑/๘๐๐๙ ลว. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกสิ่งของสำหรับใช้ราชการ
๔๒. ที่ ๑๓๑/๒๕๐๗ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบในเวลาปฏิบัติราชการ             
๔๑. ที่ ๐๖๐๘/๗๘๙๓ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การจดทะเบียนที่ดิน
๔๐. ที่ ๐๖๐๑/๗๘๒๕ ลว. ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน                 
๓๙. ที่ ๐๖๑๐/๗๖๖๗ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง โอนโรงเรียนประชาบาลให้แก่เทศบาล
๓๘. ที่ ๑๑๙๕/๒๕๐๗ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๐๗ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามความในมาตรา ๙ แห่ง
                            ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๐๗)
 
๓๗. คำสั่งที่ ๔/๒๕๐๗ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๐๗ เรื่อง การจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินในกรณีผู้แจ้ง
                             การครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑

๓๖. ที่ ๐๖๐๗/๗๔๔๙ ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๐๗ เรื่อง นิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอุตสาหกรรม       
                            ขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน
       
๓๕. ที่ ๐๖๐๕/๑๒๗๐๗ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๐๗ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน
๓๔. ที่ ๐๖๐๕/๖๙๐๙ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๐๗ เรื่อง การสำรวจคัดเลือกที่ดิน                                           
๓๓. ที่ ๐๖๐๕/๑๑๖๗๘ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน
๓๒. ที่ ๐๖๑๐/๖๐๙๘ ลว. ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การจดทะเบียนเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย      
๓๑. ที่ ๘๒/๒๕๐๗ ลว. ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๐๗ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
                        กรมที่ดิน

๓๐. ที่ ๐๖๐๑/ว.๕๓๐๙ ลว. ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การเรียกชื่อตำแหน่งและการส่งสำเนาคำสั่ง              
                               แบบ ก.พ. ๗ ของข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค

๒๙. ประกาศ ลว. ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การค้าที่ดิน 
๒๘. ที่ ๐๖๐๘/๕๑๑๕ ลว. ๒ กรกฏาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การค้าที่ดิน                                                        
๒๗. ที่ มท. ๐๖๐๔/๘๘๒๗ ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๗ เรื่อง ขอให้จัดหาที่ดินสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดและ
                                  ค่ายลูกเสืออำเภอ
                 
๒๖. ที่ ๐๖๐๗/๔๘๙๗ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ เรื่อง นิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอุตสาหกรรม      
                             ขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน
       
๒๕. ที่ ๐๖๐๖/๔๘๓๙ ลว. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ เรื่อง การรับแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) และออก น.ส. ๓
                              ในเขตนิคม
                    
๒๔. ที่ ๐๖๐๑/๔๐๘๙ ลว. ๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ เรื่อง ให้แสดงความคิดเห็นประกอบเรื่อง                              
๒๓. ที่ ๐๖๐๖/๔๐๗๒ ลว. ๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ เรื่อง การลงชื่อในแบบรับรองเขตที่ดินทางหลวง                    
๒๒. ที่ ๐๖๐๑/ว.๓๘๘๙ ลว. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การส่งสำเนาคำสั่งแบบ ก.พ.๗ และรายงาน            
                               เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของข้าราชการ

๒๑. ที่ ๐๖๐๖/๓๖๘๒ ลว. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เรื่อง หารือคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๗ กรณีการขอหนังสือ
                             รับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

๒๐. ที่ ๐๖๐๑/๓๔๑๑ ลว. ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ การแบ่งหน้าที่การงานในสำนักงานที่ดินจังหวัด                    
๑๙. คำสั่งที่ ๓/๒๕๐๗ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ เรื่อง การออกใบแทนใบจองและหนังสือรับรอง
                             การทำประโยชน์
                         
๑๘. ที่ ๐๖๐๘/๓๓๔๓ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ เรื่อง อนุญาตให้ธนาคาร United Malayan Banking              
                             Corp.,Ltd  เปิดสาขา
              
๑๗. ที่ ๒๖๔๒/๒๕๐๗ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๗ เรื่อง รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
                             ธนาคาร
                                    
๑๖. ที่ ๐๖๐๑/๒๐๑๓ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๗ เรื่อง จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินและ            
                             ที่ทำการที่ดินอำเภอ
             
๑๕.ที่ ๐๖๐๓/๔๒๐๙ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
                            กฎหมายที่ดิน
              
๑๔. ที่ ๐๖๐๑/๑๗๕๖ ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๗ เรื่อง ขอทราบการแบ่งหน้าที่การงานในสำนักงานที่ดินจังหวัด     
๑๓. ๐๖๐๔/๑๕๒๒ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๐๗ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
                         สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    
๑๒. ที่ ๐๖๐๑/๒๙๓๕ ลว ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง การให้ใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมที่ดิน  
๑๑. ที่ ๐๖๐๗/๑๒๕๔ ลว. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
๑๐. ที่ ๐๖๐๙/๑๑๒๑ ลว. ๑๒ ก.พ. ๒๕๐๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานขอแก้เขตข้างเคียงและ          
                            รูปแผนที่

๙. ที่ ๐๖๐๑/๑๑๐๗ ลว. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง ขอให้ส่งสถิติงาน
๘. ที่ ๐๖๑๓/๑๐๐๓ ลว. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง การแก้เขตและเนื้อที่เนื่องจากแผนที่หลังโฉนดคลาดเคลื่อน
๗.คำสั่งที่ ๒/๒๕๐๗ ลว. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในกรณีได้ที่ดินมาโดยไม่จดทะเบียนสิทธิ
                         และนิติกรรม

๖. ที่ ๐๖๐๕/๘๖๘ ลว. ๔ กุมพากันธ์ ๒๕๐๗ เรื่อง การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรี    
                        มีมติให้เป็นป่าที่รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

๕. ที่ ๐๖๐๖/๗๕๖ ลว. ๓๐ มกราคม ๒๕๐๗ เรื่อง การประกาศในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
๔.คำสั่งที่ ๑/๒๕๐๗ ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๐๗ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์                     
๓. บันทึก ๑/๒๕๐๗ ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๐๗ เรื่อง เลื่อนผู้ตรวจราชการกรมที่ดินที่มีอาวุโสรองขึ้นมาแทนที่กัน
๒. ที่ ๐๖๐๖/๓๑๙ ลว. ๑๖ มกราคม ๒๕๐๗ เรื่อง ขอทราบสถิติงานออกโฉนดที่ดิน                                  
๑. ที่ มท ๑๖๐๕/๔๓๒ ลว. ๑๐ มกราคม ๒๕๐๗ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน