​       หนังสือเวียนปี ๒๕๐๘                                       

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๒๗. ที่ มท ๐๖๑๐/๘๔๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๒๖. ที่ มท ๐๖๐๘/๘๔๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง การเขียนบัญชีเครือญาติ              
                                 กรณีขอโอนมรดก

๒๕. ที่ มท ๐๖๐๘/๘๒๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง ธนาคารเชสแมนแฮตตันเปลี่ยนชื่อ
๒๔. ที่ มท ๐๖๐๗/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง ภรรยาคนค่างด้าวซึ่งหย่ากันแล้ว   
                                 มาขอซื้อที่ดิน

๒๓. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๔/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง ให้ใช้บัญชีแยกประเภท
                                 คุมเรื่อง บ.ท.ด. ๑๑ และ บ.ท.ด. ๒๗

๒๒. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง ให้ใช้บัญญชีรับทำการ บ.ท.ด. ๒
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๗๗๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ เรื่อง เปลี่ยนชื่อธนาคาร
๒๐. ที่ มท ๐๖๐๘/๗๔๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๘ เรื่อง จดทะเบียนประเภทแลกเปลี่ยน (เติมชื่อ)  
๑๙. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๘ เรื่อง รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาต
                                     ให้ประกอบกิจการธนาคาร

๑๘. ที่ มท ๐๖๑๐/๗ๆ๘๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน          
๑๗. ที่ มท ๐๖๐๘/๗๐๐๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๐๘ เรื่อง แบบพิมพ์โฉนดที่ดินหาย
๑๖. ที่ มท ๐๖๐๗/๑๓๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๘ เรื่อง คนสัญชาติแขกขอแบ่งซื้อที่ดิน            
๑๕. ที่ มท ๐๖๐๘/๖๐๑๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๘ เรื่อง ขออนุญาตทำนิติกรรม (เกี่ยวกับที่ดิน
                                 อยู่ในพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงเพื่อจะเวนคืน)

๑๔. ที่ มท ๐๖๐๘/๕๒๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินตาม                
                                 พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑๓. ที่ มท ๐๖๑๐/๕๑๗๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ขอแก้ชื่อตัวและชื่อสกุลใน ส.ค. ๑
๑๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๘๗๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ          
                                   โฉนดที่ดินปลอม

๑๑. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๓๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๘ เรื่อง การแจ้งการครอบครองผิดพลาด
                                 คลาดเคลื่อน

๑๐. ที่ มท ๐๖๐๘/๔๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๘ เรื่อง การบันทึกถ้อยคำยินยอมรับผิดชอบ       
                                 ของผู้ซื้อที่ดิน

. ที่ มท ๐๖๐๗/๓๖๔๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๘ เรื่อง แต่งตั้งประมุขผู้ปกครองของ
                               มิซซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

. ที่ มท ๐๖๐๘/๓๓๖๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๘ เรื่อง แก้ไขหนี้จำนองเป็นประกัน                 
. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๗๐๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๐๘ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)
. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๒๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งรับอายัดบ้าน
. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๒๑๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมกรณี
                               ที่ถูกเขตชลประทาน

. ที่ มท ๐๖๑๐/๘๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ เรื่อง การจดทะเบียนขายตามคำสั่งศาล            
. ที่ มท ๐๖๐๘/๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๘ เรื่อง การปลอมโฉนดที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๑๐/๕๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๘ เรื่อง ศาลสั่งขายทอดตลาดที่ดินของบุคคลนอกคดี 
. ที่ มท ๐๖๐๗/๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๐๘ เรื่อง คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ดิน