​         หนังสือเวียนปี ๒๕๐๙                                       

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑๔. ที่ มท ๐๖๐๘/๙๘๐๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ เรื่อง ขอรวมโฉนดที่ดิน
๑๓. ที่ พว ๐๐๐๕/๓๖๙๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ เรื่อง ผู้แทนวัด                           
๑๒ ที่ มท ๐๖๐๖/๗๕๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๙ เรื่อง การแบ่งแยกที่ดินซึ่งมี
                                หนังสือรับรองการทำประโยชน์

๑๑. ที่ มท ๐๖๐๗/๗๔๘๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๙ เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรสวนยาง  
                                 วังไผ่ขอซื้อที่ดิน

๑๐. ที่ มท ๐๖๑๐/๖๘๓๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๙ เรื่อง การรับมรดก (เรื่องการจดทะเบียน
                                 รับมรดกที่ดินที่มีทายาทหลายคน)

. ที่ สร ๐๔๐๓/๙๑๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๙ เรื่อง ขออนุมัติยืนยันการยกเว้นอากร   
                                และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารแก่สถานเอก
                                 อัครราชทูตออสเตรีย

. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๔๑๔๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เรื่อง การจดทะเบียนโอนที่ดิน
                                 ตามคำสั่งศาล

. ที่ มท ๐๖๐๘/๔๑๓๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เรื่อง มรดกของ ร.อ.หลวงจำรัส         
                                 แพทยาคม

. ที่ มท ๐๖๑๐/๓๘๑๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เรื่อง การได้มาซึ่งที่ดินโดยมิได้ทำเป็น
                               หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

. ที่ มท ๐๖๑๐/๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เรื่อง หารือการลงเลขที่ในการจด      
                               ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๙ เรื่อง การคัดสำเนา ส.ค. ๑
. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๑๓๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๙ เรื่อง การรวมธนาคาร (ธนาคารเกษตรและ
                               ธนาคารมณฑลจำกัด)

. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๒๑๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ เรื่อง ยกเว้นอากรแสตมป์การับจำนอง
                               ที่ดิน (ให้แก่บรรษัทอุตสาหกรรม)

. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๙ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิการ
                             แจ้งการครอบครองที่ดิน