​       หนังสือเวียนปี ๒๕๑๐                                      

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑๔. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ เรื่อง การเวนคืนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
๑๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๘๖๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐ เรื่อง การกำหนดจำนวนราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๑๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๔๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ เรื่อง ผู้เช่าตายในระหว่างอายุสัญญาเข่าที่ดิน               
๑๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๙๙๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เรื่อง หารือการปฏิบัติราชการ (เกี่ยวเนื่องกับลำดับที่ ๙)
๑๐. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เรื่อง การเพิ่มสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินแบบ  น.ส. ๔
๙. ที่ มท ๐๖๑๐/๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เรื่อง หารือการปฏิบัติราชการ (การไถ่ถอนจำนองและขายฝากทีดิน)
๘. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๐๗๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เรื่อง การประกาศการจด       ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม          

๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๖๗๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เรื่อง การออกโฉนดที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๖. ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/๓๓๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการจำนอง         
๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๐ เรื่อง อนุญาตให้ธนาคารแห่งโตเกียว จำกัด เปิดสาขา
๔. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๗๕๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๐ เรื่อง บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมขอจำนองที่ดิน
๓. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๔๒๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เรื่อง วัดดอนทราย ขอผ่อนผัดแจ้งการครอบครองที่ดิน
๒. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๐ เรื่อง บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัด จะรับโอนที่ดิน       
. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๐๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๐ เรื่อง การทำนิติกรรมในเขตที่ดินจะเวนคืน เพื่อก่อสร้างสนามบิน ​​