​          หนังสือเวียนปี ๒๕๑๑                                     

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ  

๙. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๐๖๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ เรื่อง การจดทะเบียนใบไต่สวน
๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๙๓๙๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓)         
                  และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตที่ดินที่กรมสหกรณ์ที่ดินขอสงวนเพื่อจัดสหกรณ์นิคม
๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๘๖๒๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๑ เรื่อง การปลอมโฉนดและใช้โฉนดปลอม
๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๖๙๗๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๑ เรื่อง ให้คัดสำเนารายการจดทะเบียนและรายการจดแจ้ง     
                  การจดทะเบียน

๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ เรื่อง บริษัทประกันชีวิตและบริษัประกันวินาศภัยรับจำนองที่ดิน
                  เป็นประกันเงินกู้

๔. ที่ มท ๐๖๑๐/๖๒๙๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เรื่อง การออกตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว"          
. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๖๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๔๐๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เรื่อง ศาลสั่งให้ทำนิติกรรมโอนที่ดิน                               
. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๓๒๔๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๑ ส่งคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งว่าด้วยการจด    
    ทะเบียนโอนมรดกที่ดิน ​