​                                     หนังสือเวียนปี ๒๕๑๒                                        

                                                                                                                                                                  ย้อนกลับ  

๒๐. ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๖๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน            
๑๙. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เรื่อง คนต่างด้าวขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง
๑๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๔๗๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เรื่อง เล่มที่สมุดทะเบียนการครอบครอง                   
๑๗. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๙๔๐๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสหกรณ์ที่ควบ
                                   เข้ากันตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

๑๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๘๑๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ  
                                      นิติกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์เกี่ยวข้อง

๑๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๗๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๒ เรื่อง การกำหนดราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและ
                                  นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๑๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๖๐๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ เรื่อง การจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาล                      
๑๓. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๔๒๐๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๒ เรื่อง การแบ่งให้ที่ดิน
๑๒. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การผ่อนผันรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)      
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๑๓๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เรื่อง จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินของผู้เยาว์
๑๐. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๐๓๕๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนอง               
. ที่ มท ๐๖๐๘/๙๖๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๒ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการแบ่งแยกที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๐๘/๘๖๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
                               ในการจดทะเบียน

. ที่ มท ๐๖๐๘/๗๒๙๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อความในสัญญาจำนอง
. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การจดทะเบียนประเภทแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนอง
                                      (แปลงหนี้ใหม่)
     
๕. ที่ มท ๐๖๐๘/๔๒๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การเพิกถอนนิติกรรมยกให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๒ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน                                        
. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๓๙๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เรื่อง การโอนที่ดินศาสนสมบัติกลาง
. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๗๗๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๑๕๑๒ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดินที่ถูกน้ำท่วม        ​​​
. ที่ มท ๐๖๐๗/๑๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เรื่อง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยขอรับให้ที่ดิน