​                                     หนังสือเวียนปี ๒๕๑๓                                        

                                                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อในโฉนดที่ดิน
.ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยขอรับให้ที่ดิน           
. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การลงชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในโฉนดที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๑๐/ว๑๔๑๓ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการ                                               
. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ งบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลือ
    ค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยการศึกษาบุตร

. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเขียนคำร้องลงข่าวทางหนังสือพิมพ์                             
. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๑๙๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การจัดสรรที่ดินโคกตำบอน โคกหนองไม้ตาย อำเภอโพนทอง
. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การพิจารณาจัดแบ่งอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงาน                     
. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง ขอสงวนที่ดินไว้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
๑๐. ที่ มท ๐๖๑๒/ว ๒๑๙๓ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง แบบหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดคอนกรีต         
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๓๙๔ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
๑๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การรับรองแนวเขตที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการ              
      ทำประโยชน์

๑๓. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๓๔๐๙ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง ภริยาคนต่างด้าวที่หย่ากันแล้ว ขอซื้อที่ดิน
๑๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๕๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีและรายงานผลผฏิบัติงาน 
      ประจำงวด

๑๕. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๓๘๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดินในที่งอกชายทะเล
๑๖. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๓๙๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์                 
๑๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๐๘๐ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อชำระหุ้น
๑๘. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๔๒๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๑๓ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบระวางท้องถิ่น                     
๑๙. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๔๘๑๑ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง อำนาจจัดการเกี่ยวกับที่ดินของมิซซังโรมันคาทอลิคกรุงเทพฯ
๒๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๖๖๙ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                                          
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ ว๕๔๗๖ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๒๒. ที่ มท ๐๒๐๑/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การรีบชี้แจงหรือแก้ข่าวร้ายต่อรัฐบาลหรือทางราชการโดยรวดเร็ว
๒๓. ที่ มท ๐๒๐๑/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้รับเหมาและบริษัทก่อสร้างและทิ้งงาน
๒๔. ที่ มท ๐๖๐๘/๕๖๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การจดทะเบียนปลอดบุริมสิทธิ                                        
๒๕. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๖๓๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการปักหลักเขตในกรณีกรมประมงขอรังวัดออกหนังสือ
     สำคัญสำหรับที่หลวง (หนองยาวสาธารณประโยชน์)

๒๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๖๗๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ออกโฉนดที่ดิน                                                        
๒๗. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๗๔๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง มอบอำนาจให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว
๒๘. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๗๒๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น             
๒๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว๗๖๐๖ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขงานในหน้าที่พนักงานที่ดินอำเภอ
๓๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว๗๖๗๗ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การรับคำขอโอนมรดก                                                 
๓๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน
๓๒. ที่ มท ๐๖๑๐/๘๖๒๕ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การแก้จำนวนเนื้อที่ดินใน ส.ค.๑                                    
๓๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การออก น.ส.๓ ในที่ดินที่ไม่ได้แจ้ง ส.ค.๑
๓๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๗๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การรวมโฉนดที่ดิน                                                   
๓๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๘๓๕ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ดินของนายบุญธรรม สมบูรณ์สงฆ์
      และนาวาอากาศตรีประชา รักขิตตธรรม

๓๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๓๓๒๔ ลงว้นที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การติดต่อราชการโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน       
๓๗. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง วิธีดำเนินงานสำรวจดิน
๓๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๕๗๒ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การบันทึกขึ้นเงินจำนอง                                           
๓๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
๔๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๗๗๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง จดทะเบียนเลิกเช่า                                                
๔๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๓๐๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การต่อทะเบียนการครอบครองที่ดิน
๔๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๒๑๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ป้ายชื่อข้าราชการ                                                   
๔๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๒๙๗๓ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอทราบจำนวน ส.ค.๑ เป็นรายอำเภอและกิ่งอำเภอ
๔๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การหลบเลี่ยงการเลียอากรแสตมป์รับเงินในการซื้อขายที่ดิน
๔๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๓๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ผู้อนุบาลกับพวกขอจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและแบ่ง
      หักถนนสาธารณประโยชน์

๔๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๓๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว             
๔๗. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๖๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี แจ้ง ส.ค.๑ คลาดเคลื่อน
๔๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๗๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การเปรียบเทียบออก น.ส.๓ ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน           
๔๙. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๗๔๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง เพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
๕๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๘๐๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการแก้ไข ส.ค.๑                                          
๕๑. ที่ มท ๐๙๐๖/ว ๑๘๑๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง เร่งรัดการออก น.ส.๓
๕๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๘๕๑๘ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การรังวัดชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขอรับรองการทำประโยชน์
๕๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๘๘๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ให้จัดทำป้ายประกาศอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
๕๔. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดลำปาง                          
๕๕. ที่ มท๐๖๐๕/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดเชียงราย
๕๖. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๒๐๑๕๐ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์              
๕๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๘ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
      อสังหาริมทรัพย์ในหน้าที่ของนายอำเภอและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

๕๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๓๑๐ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินที่ถูกนำไปใช้ราชการ   
๕๙. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๐๘๗๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ผู้จัดการมรดกจดทะเบียนขายกรรมสิทธิ์
๖๐. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดจันทบุรี                           
๖๑. ที่ มท๐๖๐๖/๒๑๑๔๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การแก้ไขอุปสรรคการแจกโฉนดที่ดิน
๖๒. ที่ มท ๐๖๐๖/๒๑๒๘๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การกรอกข้อความในใบไต่สวน                                    
๖๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๑๐๗๑ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้จัดหาที่ดินสร้างที่ทำการที่ดินอำเภอ
๖๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๑๗๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอทราบความต้องการเงินค่าใช้สอย                           
๖๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๓๕๐๗ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๖๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๒๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๑๓ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ                                           
๖๗. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๒๗๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการจดทะเบียนขายที่ดิน
๖๘. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๒๙๓๓ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การส่งสำเนาคำสั่ง แบบ ก.พ. ๙ และรายงานเปลี่ยนแปลง 
      ต่างๆ ของราชการ

๖๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๓๐๕๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเก็บรักษาตู้เชฟของทางราชการ
๗๐. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๒๓๓๒๖ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกเพื่อการชลประทาน               
๗๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๔๓๘๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การลงนามในโฉนดที่ดิน
๗๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๔๗๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเงินจัดสรรกลับส่วนกลาง 
๗๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัด
๗๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๙๘๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครอง                                 
๗๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๕๒๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการไปทำการรังวัดชันสูตรสอบสวน
๗๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๕๘๒๐ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การรังวัดชันสูตรสอบสวนเพื่อออก น.ส. ๓                  
๗๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๖๒๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ดินสาขา
๗๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๖๒๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมในการออก น.ส.๓                    
๗๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๖๘๐๙ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การเก็บรักษาตู้เชฟของทางราชการ
๘๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๗๐๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบพิมพ์บันทึกการ         
      ตรวจสอบที่ดิน (ท.อ.๒)

๘๑. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๗๑๙๒ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๘๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๘๐๑๓ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง หารือการใช้เลขที่ในหนังสือสัญญา                             
๘๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ให้รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน
๘๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๘๗๓๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การใช้แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน                                       
๘๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๘๒๙๐ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การจ้างลูกจ้างหรือเสมียนฝึกหัด
๘๖. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๘๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน                              
๘๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๘๔๐๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๘๘. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๘๔๗๙ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินโดยประหยัด                
๘๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๘๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการนัดวัดทำการพิสูจน์การทำ
       ประโยชน์

๙๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๐๒๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๑๓ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน                         
๙๑. ที่ มท ๐๖๐๓/๒๙๗๒๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
๙๒. ที่ มท ๐๖๑ๆ/ว ๓๐๕๗๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน                      
๙๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๙๗๙๖ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง
๙๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๐๑๒๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์คำขอรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๑)    
๙๕. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ตามประมวล
      กฎหมายที่ดิน

๙๖. ที่ มท ๐๖๑๐/๓๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง บัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ.๑๔)                        
๙๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๑๔๐๔ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการชั้นจัตวาดำรงตำแหน่งประจำแผนก
๙๘. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๓๑๕๗๓ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การขยายการรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น           
๙๙ ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๒๕๗๐ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอโอนมรดกให้แก่ตนเอง
๑๐๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๑๙๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การรับรองแนวเขตที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำ
         ประโยชน์

๑๐๑. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๒๗๘๑ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
๑๐๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ ๓๒๘๗๑ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การขอรังวัดที่ดิน                                              
๑๐๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๔๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ให้ทำหนังสือเตือนผู้ยื่นคำขอให้มาดำเนินการ
๑๐๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๔๔๓๕ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบหลักฐานทรัพย์สินของนายอำนวย พ่อค้า
๑๐๕.ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๖๒๒๖ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง วัดราชธานีขอแบ่งแยกโฉนดที่ดิน
๑๐๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๖๐๑๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง อนุญาตให้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์                 
๑๐๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๔๖๔๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑๐๘. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๔๘๓๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง คนต่างด้าวสัญชาติอเมริกัน ขอได้มาซึ่งที่ดิน             
๑๐๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๔๘๐๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๑๓ เรื่อง การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๑๑๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๙๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ใบแทนโฉนดที่ดิน                                            
๑๑๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๙๘๙๒ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง แก้ไขรายการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
๑๑๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๔๙๓๑๘ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบหลักฐานทรัพย์สินของนายมงคล แสงอุไร
๑๑๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๐๓๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง การขอผ่อนผันแจ้ง ส.ค.๑ สำหรับที่ดินที่ได้เดินสำรวจเพื่อ
         ออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว

๑๑๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๕๐๒๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ให้กวดขันและกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการ       
๑๑๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๕๐๕๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบหลักฐานทรัพย์สินของนายจุด กอหรั่งกุล
๑๑๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๑๕๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง จดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมระหว่างจำนอง        
๑๑๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๑๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๑๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจผู้จัดการสาขา       
๑๑๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๖๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ สิหาคม ๒๕๑๓ เรื่อง ให้ใช้บัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ.๑๔)