​​                                      หนังสือเวียนปี ๒๕๑๔                                       

                                                                                                                                             ​                       ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๖๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอออกหนังสือรับรองทำประโยชน์เกินกว่า ๑๐๐ ไร่
๒. ที่ มท ๐๖๐๖/๙๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง รับรองการทำประโยชน์และโอนที่ดินในกรณีถูก                          
                                      เขตชลประทาน (เวียนโดย หนังสือ ที่ มท ๐๖๐๖/๑๗๐๐ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๔)
         
. ที่ มท ๐๖๐๗/๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ
. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง รายงานผลยอดงานค้าง                                                 
. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๔๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การรายงานข้อราชการของจังหวัด                                   
. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๖๒๙ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๑๔ เรื่อง มรดกที่ดินในกรณีผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตาย
. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๙๒๔ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๑๔ เรื่อง ทายาทของผู้แจ้ง ส.ค.๑ นำทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน         
    ทั้งตำบล

. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๙๘๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๑๔ เรื่อง รายงานผลยอดงานค้าง
๑๐. ที่ มท ๐๖๐๖/๔๕๓๔ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดชันสูตรสอบสวนเพื่อออก น.ส. ๓                         
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๔๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๑๔ เรื่อง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ปลอม
๑๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๓๘๕ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง โฉนดที่ดินค้างแจก                                                     
๑๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๕๖๐๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา
๑๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๗๑๗ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้สำรวจงานค้างออก น.ส. ๓                                    
๑๕. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๖๒๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง บริษัท ร๊อคเพ้น (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตให้ได้มา
      ซึ่งที่ดิน

๑๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๗๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง                              
๑๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๔๒๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การนัดทำการรังวัดเฉพาะแปลงตามคำขอ
๑๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๖๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอออกใบแทนโฉนด                                                 
๑๙. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๘๐๓๓ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง หารือการทำแผนที่สังเขปประกอบการสำรวจคัดเลือก
      ที่ดิน

๒๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๗๒๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ ว ๗๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การพิสูจน์สอบสวนเพื่อออก น.ส.๓ ตามโครงการเร่งรัด
      เกี่ยวกับที่ป่า

๒๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๗๙๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้เผยแพร่ข่าวนโยบายตามโครงการเร่งรัดพิสูจน์ออก        
      หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ที่ค้างดำเนินการ

๒๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง นโยบายประหยัดของทางราชการ
๒๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๔๐๗ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดออก น.ส. ๓                    
๒๕. ที่ มท ๐๖๐๑/๙๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ค่าพาหนะช่างแผนที่
๒๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๙๖๙ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การเปรียบเทียบออก น.ส.๓ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านใน               
      ระหว่างพิสูจน์สอบสวน

๒๗. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๔๘๙ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง แบบพิมพ์ น.ส. ๓
๒๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๐๔๐๖ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การส่งเล่มที่ทะเบียนการครอบครองที่ดิน                       
๒๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๐๖๖๑ ลงวันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้สำรวจทะเบียนครุภัณฑ์ทุกชนิด
๓๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๐๘๗๓ ลงวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การโอนที่ดินในเขตที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวง           
๓๑. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๑๑๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การเสนอ การส่ง และการเก็บหนังสือเวียนระเบียบ
      คำสั่ง

๓๒. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๒๐๒๗ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ให้ปักแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์                        
๓๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๑๘๘๑ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง โครงการเร่งรัดพิสูจน์สอบสวนการออก น.ส.๓ ที่ค้าง
      ดำเนินการ

๓๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๗๒๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๑๔ เรื่อง โครงการเร่งรัดพิสูจน์สอบสวนออก น.ส.๓ ที่ค้าง           
      ดำเนินการ

๓๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว๑๙๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การแจ้งและรับแจ้งที่ดิน (ส.ค.๑) สำหรับที่ดินที่ได้เดิน
      สำรวจฯ

๓๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๕๙๑๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การจดทะเบียนประเภทภาระจำยอมที่เจ้าของ              
      ภารยทรัพย์เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ด้วย

๓๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๔๓๖๗ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน
๓๘. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๔๙๓๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ให้ใช้บัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ.๑๔)                    
๓๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๔๘๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอทราบอัตราเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
      ประจำที่อยู่อาศัยในบ้านพักที่ทางราชการจัดให้

๔๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๕๐๙๐ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง โฉนดที่ดินค้างแจก                                               
๔๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๕๗๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอทราบสถิติผลงานเสร็จตามโครงการเร่งรัด น.ส. ๓
๔๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๕๘๐๗ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การประชุมอบรมพนักงานที่ดินอำเภอ                         
๔๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๗๒๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง โครงการเร่งรัดพิสูจน์สอบสวนออก น.ส. ๓
๔๔. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๗๒๙๗ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง มรดกที่ดินในกรณีผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)             
      ตาย

๔๕. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การให้ผู้ให้ถ้อยคำลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ยังไม่ได้กรอก
      ข้อความ

๔๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วขอทำการแบ่งแยกมา           
      ในคราวเดียวกัน

๔๗. ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๒๐๖๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
๔๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๐๖๘๓ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การขอถ่ายเอกสารและการขอคัดสิ่งสำคัญ                   
๔๙. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๒๐๙๒๘ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
๕๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๙๗๐ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการการนัดวันทำการพิสูจน์การทำ           
      ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๑๔

๕๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๑๒๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง โครงการเร่งรัดออก น.ส.๓
๕๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอคัดทะเบียนการครอบครองที่ดิน                           
๕๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๑๖๐๐ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงาน
๕๔. ที่ มท ๐๖๐๑/๒๓๑๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การตรวจสอบรายการก่อนการจดทะเบียนสิทธิและ           
      นิติกรรม

๕๕. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๒๓๑๘๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน
๕๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๓๖๑๑ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ น.ส.๓ ที่ค้างแจก                  
๕๗. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๒๓๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การเบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและแบบพิมพ์ น.ส.๓
๕๘. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๓๙๑๔ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการข้าราชการ      
      และลูกจ้างประจำ

๕๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๕๐๓๑ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การออกใบแทน น.ส.๓ และการประทับตราประจำต่อ
๖๐. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๕๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง บริษัท เทคคาต้า จำกัด ขอซื้อหมุดหลักฐานวาง             
      โครงแผนที่
๖๑. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๒๔๗๘๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๔ เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวล
      กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๖๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๕๑๔๓ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้ว           
      ขอทำการรังวัดแบ่งแยกในคราวเดียวกัน

๖๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๖๐๖๙ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การควบคุมรักษาแบบพิมพ์ น.ส. ๓
๖๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๖๖๘๗ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินผู้ช่วยทั่วราชอาณาจักร      
๖๕. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๒๗๒๐๙ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
๖๖. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๗๐๓๖ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง นางผัน โกศัยทานนท์ ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน    
      (ส.ค.๑)

๖๗. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๗๐๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การลงชื่อรับโฉนดที่ดินเดินสำรวจ
๖๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๗๓๑๘ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ระเบียบการจดแจ้ง จำนอง ขายฝาก ซึ่งได้ทำไว้ก่อน       
       การเดินสำรวจ

๖๙. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๗๓๘๙ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ประกาศให้เจ้าของที่ดินมาติดต่อ
๗๐. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๒๗๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง                    
๗๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๗๕๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องใบแทนโฉนดที่ดิน
๗๒. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๗๖๐๗ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดิน         
      จังหวัด

๗๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๗๘๔๗ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอผ่อนผันแจ้งการ
      ครอบครอง

๗๔. ที่ มท ๐๖๐๔/๒๘๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การจัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณ       
      ประโยชน์

๗๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๘๔๗๗ ลงวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้ออก น.ส. ๓
๗๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๙๑๐ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)                      
๗๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๙๒๙๑ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง นายสุข บัวลอย แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
๗๘. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๒๙๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้สืบสวนหลักทรัพย์สินของนายปริญญา เม่นแย้ม      
๗๙. ที่ มท ๐๖๐๔/๓๐๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน
       สาธารณประโยชน์

๘๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ขอดูและคัดเอกสาร                                            
๘๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกถ้อยคำของผู้มีส่วนได้เสีย
๘๒. ที่ มท ๐๖๐๖/๓๒๕๐๗ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การหมายเหตุใน ส.ค.๑ เมื่อได้ออก น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดิน    
      ไปแล้ว

๘๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๒๕๘๑ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การสั่งโอนมรดก
๘๔. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๓๓๕๙๗ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและ            
      ทางหลวง

๘๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๓๗๘๐ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การตรวจราชการ
๘๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๓๘๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง นโยบายของกรมที่ดิน                                          
๘๗. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๔๓๗๕ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การกรอกข้อความในโฉนดที่ดิน
๘๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๔๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ                        
๘๙. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๔๘๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๑๔ เรื่อง มอบอำนาจการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
๙๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๖๗๓๘ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลง       
      ทะเบียนการครอบครองที่ดิน

๙๑. ที่ มท ๐๖๑๐/๓๗๖๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การปิดประกาศที่ดิน
๙๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๘๓๔๑ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง สำรวจเครื่องมือรังวัดตามโครงการเร่งรัด น.ส. ๓          
๙๓. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๘๕๑๙ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การปฏิบัติราชการ
๙๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๘๙๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การปฏิบัติราชการในสถานการณ์ปฏิวัติ                     
๙๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๙๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง โอนให้ตัวการ
๙๖. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๔๙๒๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๑๔ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและทางหลวง                
๙๗. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๙๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในการออกไปรังวัดพิสูจน์ออก         
      น.ส. ๓

๙๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๑๓๑๘ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การให้ "เลขเล่มที่" สมุดทะเบียนการครอบครองที่ดิน        
๙๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๔๙๘๔๗ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง นโยบายและความมุ่งหมายในการปฏิบัติราชการของ       
      คณะปฏิวัติ

๑๐๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๐๔๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเร่งรัด    
        ออก น.ส. ๓

๑๐๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๐๔๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการแจกโฉนดที่ดินค้างแจก                  
๑๐๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๐๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ขอทราบจำนวน ใบจอง ส.ค.๑ และ น.ส.๓              
         เป็นรายตำบล​

๑๐๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๐๗๒๔ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการไปพิสูจน์สอบสวนที่ดิน     
        เพื่อออก น.ส. ๓

๑๐๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๑๘๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมใน      
        การรังวัดแบ่งแยก น.ส. ๓

๑๐๕. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๕๒๒๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในการรังวัดที่ดินเฉพาะแปลง      
๑๐๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง นายสุพรต ปรีดี นำ ส.ค.๑ เพิ่มลงในทะเบียนการ            
         ครอบครองที่ดิน

๑๐๗ ที่ กค ๐๕๐๒/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๑๔ เรื่อง การเบิกเงินล่วงหน้าค่าบอกรับวารสาร                        
                                   (เวียนโดย หนังสือ ที่ มท ๐๖๐๑/๓๒๘๔ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๒๕๑๔)