​          หนังสือเวียนปี ๒๕๑๕                                       

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
๒. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๗๘๕ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอให้ช่วยตรวจสอบและรับรองอัตราค่าเช่าสถานที่           
. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๒๓๒ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีจดทะเบียนประเภทแบ่งเช่า   
. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๘๗๕ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง หารือปฏิบัติราชการ
. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๒๐๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การส่งใบสำคัญค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนบุตรเพื่อทำ    
    การเบิกจ่าย

. ที่ มท ๐๖๑๔/๒๖๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินสำหรับที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
    หรือชลประทาน

. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๒๘๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
    กฎหมายที่ดิน

. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๔๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออกหนังสือ
    สำคัญสำหรับที่หลวง

๑๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๔๕๐ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๑๕ เรื่อง การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ชนิด จำกัด                     
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๔๑๔๙ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง รายงานผลยอดงานค้าง
๑๒. ที่ มท ๐๖๑๑/๕๕๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๑๕ เรื่อง ชี้แจงเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น               
๑๓. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๖๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๑๕ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินด้วยไม่โครฟิลม์
      ในหน้าที่กองรักษาทะเบียนที่ดิน

๑๔. ที่ มท ๐๖๐๔/๘๐๖๔ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน             
      สาธารณประโยชน์

๑๕. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๗๔๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ.๒๕๑๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินสำหรับที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
      หรือเขตชลประทาน

๑๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๗๘๕๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการนัดวันทำการ    
      พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์

๑๗. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๘๗๘๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอให้จัดหาที่ดินสร้างที่ทำการที่ดินอำเภอ
๑๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๘๖๗๗ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การขอรับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินโดยยังไม่ชำระเงิน
      ค่าธรรมเนียม

๑๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๐๓๙ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอออกโฉนดหลายแปลงและขอแบ่งแยกระหว่างการ
      เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

๒๐. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๐๖๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง หารือปฏิบัติราชการ                                             
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ที่ดินที่ได้นำทำการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
      แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันแจ้ง ส.ค.๑

๒๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์บริเวณที่ดินที่ได้
      สร้างระวางแผนที่แล้ว

๒๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๑๘๐ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การประชุมอบรมพนักงานที่ดินอำเภอ
๒๔. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๒๓๘๙ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเรื่องราวขอจด         
      ทะเบียนฯ และเอกสารอื่นๆ ไปเก็บรักษายังส่วนกลาง

๒๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๓๔๙๑ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การออก น.ส.๓ แล้วขอรังวัดแบ่งแยกมาในคราว
      เดียวกัน

๒๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๔๘๗๑ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การเดินสำรวจในที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ หรือ       
      ที่ห้ามมิให้ออกโฉนด

๒๗. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๑๔๖๒๙ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ให้จัดทำสารบัญแสดงบริเวณที่มีระวางแผนที่
๒๘. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๑๔๔๖๙ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ขอทราบอัตราค่าพาหนะต่าง ๆ                        
๒๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๖๓๖๕ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๓๐. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๕๕๔๘ ลงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การเปรียบเทียบกรณีคัดค้านการออก น.ส. ๓ และการจด
      ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๓๑. ที่ มท ๐๖๐๔/๑๕๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๓๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๖๕๓๑ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การแก้จำนวนเนื้อที่ดินใน ส.ค. ๑                       
๓๓. ที่ มท ๐๖๐๒/ว ๑๗๗๒๔ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การลงบัญชี ท.ด. ๒๑ และการทำงบเดือน บ.ท.ด. ๒๖
      ในกรณีที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงหรือเขตชลประทาน

๓๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๗๘๐๕ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การแบ่งหน้าที่การงานในสำนักงานที่ดิน                
๓๕. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๗๖๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและทางหลวง
๓๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๗๘๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอให้ออกโฉนดที่ดินในเขตนิคมกสิกรบางปะกง        
๓๗. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๘๒๔๑ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออก น.ส. ๓ ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่แล้ว
๓๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๘๔๓๐ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ        
      ประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่แล้ว

๓๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๘๕๐๑ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรังรองการทำ
      ประโยชน์เฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครอง

๔๐. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๘๙๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ       
       ประโยชน์เฉพาะราย

๔๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๐๒๗๐ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินที่ทำการเดินสำรวจทั้งตำบล
๔๒. ที่ มท ๐๖๑๕/ว ๒๐๐๙๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการเงิน                                
๔๓. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๒๐๙๒๕ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การจัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณ
      ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๑๖

๔๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๒๒๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ยอดงานค้างออก น.ส. ๓                                  
๔๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การลงนามในโฉนดที่ดินและการมอบหมายงายในหน้าที่
      ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๔๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๒๗๓๖ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ทำการแทน                            
๔๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๒๖๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการ
      นัดทำการพิสูจน์การทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๑๔

๔๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๓๒๑๑ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การเก็บรักษาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓)
๔๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๓๖๘๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินสำรวจโดยมิได้แจ้งการครอบครอง
๕๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๔๘๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การเขียน การย่อ และขยายรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน      
      แบบใหม่ (น.ส. ๔ ง.)

๕๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๔๙๗๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินฉบับที่๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยการนัด
      วันทำการพิสูจน์การทำประโยชน์

๕๒. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๕๗๓๗ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งขายที่ดินถูกเขตทางหลวง                 
๕๓. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๖๘๖๘ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในเขตท้องที่ที่มีการประกาศ
      ใช้ พ.ร.บ. เวนคืนแล้ว

๕๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๘๘๗๔ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน         
      สาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๑๕

๕๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๒๗๖๓๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                    
๕๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๗๒๑๗ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ น.ส. ๓                                    
๕๗. ที่ มท ๐๖๑๐/๒๙๗๙๕ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๑๕ เรื่อง หารือการใช้แบบพิมพ์ ท.ด. ๙ เป็นคำขอทางอำเภอ
๕๘. ที่ มท ๐๖๐๖/๓๐๓๓๓ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การแก้จำนวนเนื้อที่ดินใน น.ส. ๓                             
๕๙. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๓๐๗๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องหมายเลขประจำหลักเขตที่ดิน
๖๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๑๒๘๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการ   
      นัดวันทำการพิสูจน์การทำประโยชน์

๖๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๓๐๗๒ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามผังปรับปรุง
      บริเวณเพลิงไหม้

๖๒. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๕๔๒๘๑ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ให้จัดทำประกาศจำนวนเงินมัดจำรังวัดที่ดิน                 
๖๓. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๕๔๕๑๓ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดินตกค้าง
๖๔. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๖๕๐๑๒ ลงวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย                               
๖๕. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๗๙๕๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่
๖๖. ที่ มท ๐๖๑๕/ว ๘๐๐๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ               
๖๗. ที่ มท ๐๖๑๑/๘๐๒๘๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๑๕ เรื่อง ขอให้แก้ไขระวางแผนที่
๖๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว๙๑๗๐๕ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ          
       ประโยชน์เฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครอง

๖๙. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๔๒๔๑๘ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง พระภิกษุขอรับมรดกในฐานะเป็นทายาท
๗๐. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๙๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอทราบราคาที่ดิน                                           
๗๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง จดทะเบียนสิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน
๗๒. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๙๓๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออกหนังสือเรียกเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงเกี่ยวกับ
      การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว

๗๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๓๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินให้แก่บุคคลนอกพินัยกรรม
๗๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๓๕๓๙ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
       เฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครอง

๗๕. ที่ มท ๐๖๐๖/๙๔๘๙๖ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๑๕ เรื่อง ขอรังวัดรับโฉนดที่ดิน
๗๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๔๙๐๙ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การแก้จำนวนเนื้อที่ดิน ใน น.ส. ๓                         
๗๗. ที่ มท ๐๖๑๕/ว ๙๕๒๗๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
๗๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๙๓๗๒ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง หารือการออก น.ส. ๓ ในกรณีได้ที่ดินมาโดยไม่ได้จด      
      ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๗๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๙๐๓๐ ลงวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร่
๘๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๕๕๑๕ ลงวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การเดินสำรวจออก น.ส. ๓                                    
๘๑. ที่ มท ๐๖๑๑/๙๘๓๗๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การโอนที่ดินของผู้เยาว์ที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง
๘๒. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๙๘๓๙๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่ง        
      ประมวลกฎหมายที่ดิน

๘๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๘๙๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๑๕ เรื่อง บริษัท เชียงใหม่ทรัสต์จำกัด ขอรับจำนองที่ดินและรับ
       ซื้อฝากที่ดิน

๘๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๑๐๑๘ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง แบบพิมพ์โฉนดที่ดินสูญหาย                            
๘๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การจัดสรรที่ดินของส่วนราชการเพื่อสวัสดิการ
๘๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๐๕๒๑ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน                        
๘๗. ที่ มท ๐๖๐๖/ ว ๑๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๑๕ เรื่อง การสอบสวนตามรายงานของเจ้าพนักงานที่ดินผู้ช่วยตรี 
๘๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๙๓๙๒ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๑๕ เรื่อง บัญชีรับทำการ บ.ท.ด.๒