​        หนังสือเวียนปี ๒๕๑๖                                      

                                                                                                          ย้อนกลับ 

. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑ ลงวันที่ ๓ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง คนต่างด้าวขออนุญาตทำการระเบิดและย่อยหิน                          
. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การรับโอนการครอบครองที่ดินที่มีใบจอง
. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การเขียนวันเดือนปีในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน                
. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย วิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือ
    หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดิน 
    ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งคดีถึงที่สุด ให้เพิกถอนหรือแก้ไข

๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง บุครคนต่างด้าวขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน                                             
. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๐๑๕ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินที่งอกชายทะเล
. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๙๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมใน           
    การจดทะเบียน
     
. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๓๘๒ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง ขอออกโฉนดหลายแปลงใน ส.ค.๑ แปลงเดียว
๑๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๓๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตถอนจำนองที่ดินในสหกรณ์จังหวัด         
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
๑๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๖๕๘๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง แบบพิมพ์ น.ส.๓ สูญหาย                                                
๑๓. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๖๐๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง ขอให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
๑๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๖๐๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง การมอบอำนาจ                                                           
๑๕. ที่ กส ๑๑๐๗/ว.๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตถอนจำนองที่ดินในสหกรณ์จังหวัด
๑๖. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๖๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง ให้ระงับการสร้างหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง                        
๑๗. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๖๓๔๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๑๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
๑๘. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๗๑๒๕ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ขอให้สำรวจทรัพย์สินของนายทองคำ พิสาสกุล                         
๑๙. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๗๓๗๗ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง กำหนดวันที่ใช้ในการรังวัด
๒๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๗๕๑๓ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากใบจอง       
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๘๐๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์
๒๒. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๘๐๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การแก้สารบัญรายชื่อ                                                     
๒๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๘๘๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
๒๔.ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การรับคำคัดค้านภายหลังวันครบกำหนดประกาศ                       
๒๕. ที่ มท ๐๖๑๓/๙๗๗๔ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การเขียน การย่อและขยายรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินแบบใหม่ (น.ส.๔ ง.)
๒๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๑๗๖ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน                                                 
๒๗. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๙๗๙๔ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออกหนังสือสำคัญ
      สำหรับที่หลวง

๒๘. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การเก็บรักษาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ชนิดเก่า    
๒๙. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๑๑๒๑๓ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การมอบหน้าที่การงาน
๓๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๑๑๘๖ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบที่ดินที่มีหนังสือรับรอง   
      การทำประโยชน์แบบ น.ส.๓ และการนัดวันทำการพิสูจน์การทำประโยชน์

๓๑. ที่ มท ๐๘๐๔/๑๙๔ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ
๓๒. ที่ มท ๐๖๑๐/๑๒๘๘๔ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง มรดกที่ดินในกรณีผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตาย               
๓๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๑๘๗๒ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ผู้ขอหรือผู้นำเดินสำรวจออก น.ส.๓ ตาย
๓๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ
      ที่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้อง

๓๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๑๗๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ป้ายชื่อข้าราชการ
๓๖. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๑๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การเขียนเครื่องหมายเข็มทิศลงในแผนที่                              
๓๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๑๙๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การแก้ไขแบบพิมพ์ ท.ด.๑
๓๘. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๒๐๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                 
๓๙. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๑๒๓๓๕ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือ
      สำคัญสำหรับที่หลวง

๔๐.ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๖๑๙ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย  
     โดยมิได้แจ้งการครอบครอง

๔๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๒๖๔๖ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง หารือการปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจำนองของธนาคารกสิกรไทย
๔๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์    
       (น.ส.๓)  เพื่อการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ของลูกค้า

๔๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๖๑๘ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การออกหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน
๔๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๒๘๘๔ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง มรดกที่ดินในกรณีผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตาย            
๔๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๔๓๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
      ในที่ดินตาม น.ส.๓ ตาย

๔๖. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๔๕๒๐ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน              
๔๗. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๔๘๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ขุดลอก
      ร่องน้ำเจ้าพระยา (ขุดทราย)

๔๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๕๐๙๐ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การลงบัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ. ๑๔)                        
๔๙.ที่ มท ๐๖๑๕/ว ๑๕๑๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๕๐. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๕๘๗๑ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองทำการประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากใบจอง        
๕๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๕๗๗๐ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดิน
       ตาม  น.ส.๓ ตาย

๕๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๕๙๑๗ ลงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนประชาบาล                                    
๕๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๖๑๖๙ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง สารบบที่ดิน น.ส.๓ ที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้ว
๕๔. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๑๖๒๔๑ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง                                          
๕๕. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๖๖๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
๕๖. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๘๓๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากใบจอง      
๕๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๗๗๒๓ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง นำที่ดินตามแบบหมายเลข ๓ ที่ไม่ได้แจ้ง ส.ค.๑ มาขอจดทะเบียน
๕๘. ที่ มท ๐๖๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การฝ่าฝืนประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖                            
๕๙. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๗๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง แต่งตั้งประมุขผู้ปกครองมิซซังโรมันคาธอลิกกรุงเทพฯ
๖๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๗๗๒๔ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การแบ่งแยกและตรวจสอบเนื้อที่หนังสือรับรอง                        
๖๑. ที่ มท ๐๖๑๕/ว ๑๘๓๒๒ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ข้าราชการลาออกจากราชการ
๖๒. ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๙๐๓๒ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การเบิกเงินค่าอาหารทำการล่วงเวลาและเงินอื่นๆ ที่กำหนดสิทธิ    
      ตามอัตราเงินเดือน

๖๓. ที่ มท ๐๕๐๒/ว ๑๙๐๒๓ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ระเบียบการใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ
๖๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๘๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจดทะเบียนจำนอง                                                  
๖๕. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๘๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง พระภิกษุคัดค้านมรดก
๖๖. ที่ กค ๐๖๑๔/ว ๒๑๐๐๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของลูกจ้าง               
๖๗. ที่ มท ๐๖๐๘/๑๘๗๒๕ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจดทะเบียนเวนคืนสิทธิในที่ดิน
๖๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๙๒๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทาน                                           
๖๙. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๙๓๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง กำหนดหิน ดิน หรือทรายบางชนิดเป็นแร่
๗๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๔๑๑ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การปิดประกาศการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
      ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

๗๑. ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๒๑๐๗๘ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ซึ่งมิใช่
       ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ

๗๒. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๑๙๙๒๑ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ตามประมวล          
      กฎหมายที่ดิน

๗๓. ที่ ๐๙/๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรหัสบัญชี
๗๔. ที่ มท ๐๖๐๖/๓๑๐๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การประทับตราประจำต่อ                                                
๗๕. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๓๑๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยจัดที่ดิน
๗๖.ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์บนใบรับเกี่ยวกับการทำนิติกรรมซื้อขาย
      กรรมสิทธิ์ที่ดิน

๗๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๕๙๗ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
๗๘. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การปิดแสตมป์อากรบนใบรับ เกี่ยวกับการทำนิติกรรมซื้อขาย
       กรรมสิทธิ์ที่ดิน

๗๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๑๕๗๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๑๖ เรื่อง น.ส.๓ ออกพร้อมกับใบจอง (น.ส.๒)
๘๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๕๓๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์                                   
๘๑. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๔๔๗๒๓ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการ
       กรณีเบิกหักผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดินในฎีกาขอเบิก

๘๒. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๒๐๗๗ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ขออำนวยความสะดวกในการขอรังวัดรับโฉนดที่ดินหรือ            
       หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินวัดร้าง

๘๓. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๑๖ เรื่อง โครงการเร่งรัดที่ดินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินและบุกรุกเข้าไปทำกิน
       ในที่สงวนหวงห้าม

๘๔. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๔๔๔๐๔ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือ                                      
๘๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๔๔๖๙ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การแก้เขตและเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์
๘๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๔๔๔๖๘ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง ทำลายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน                                              
๘๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๔๖๐๘ ลงวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การแก้ไขเนื้อที่และรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
๘๘. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๔๔๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การควบคุมการจัดสรรที่ดินเอกชน                                       
๘๙. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๕๓๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายโดยมิได้แจ้ง
       การครอบครอง

๙๐. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๕๓๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุน                     
๙๑.ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๕๕๔๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือ
       ฝึกงานภายในประเทศ

๙๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๖๐๒๗ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การปิดแสตมป์ในสัญญาจำนองเป็นประกัน                          
๙๓. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๕๖๗๘๔ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง อำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน​

๙๔. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๖๐๒๘ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์                                   
๙๕. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๕๖๕๗๒ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
๙๖. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๕๖๗๑๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๑๖ เรื่อง มอบหมายการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงใน   
        ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

๙๗. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๖๘๐๓ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
๙๘. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๕๖๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง ผลงานรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในเขตจังหวัดนี้                        
๙๙. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๗๔๔๔ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การควบคุมการจัดสรรที่ดินเอกชน
๑๐๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๕๗๘๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง นายมาตย์ สอนสุภาพ ขอขายที่ดิน                                  
๑๐๑. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การควบคุมการจัดสรรที่ดินเอกชน
๑๐๒. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๐๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การจัดสรรที่ดินของส่วนราชการเพื่อสวัสดิการ                 
๑๐๓. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๕๗๓๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๑๖ เรื่อง การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน
๑๐๔
ระเบียบกรมที่ดิน  ที่ ๓/๒๕๑๖  ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๑๖ เรื่อง  วิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือ       
       หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดิน       
       ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไข​