​          หนังสือเวียนปี ๒๕๑๗                                       

                                                                                                          ย้อนกลับ 

1. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การหารือการออกโฉนดที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๑๗ เรื่อง การแบ่งแยกและตรวจสอบเนื้อที่หนังสือรับรอง         
    การทำประโยชน์

3. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง หารือการใช้หนังสือนำส่งประกาศต่างๆ
4. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๑๒๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การจดแจ้งการห้ามโอนหนังสือรับรอง                
   การทำประโยชน์

5. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๐๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.
    เฉพาะราย)

6. ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๑๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดที่ดินที่ถูก          
    เขตชลประทานและทางหลวงและการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้กรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๑๗

7. ที่ มท ๐๖๐๔/๒๗๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๑๗ เรื่อง การนำที่ดินของรัฐขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง
8. ที่ มท ๐๖๐๖/๒๘๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๑๗ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)    
    เฉพาะราย

9. ที่ มท ๐๖๐๖/๓๓๕๐ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๑๗ เรื่อง การโอนที่ดินที่สืบเนื่องมาจากใบจอง
10. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๓๙๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญ    
     สำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗

11. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๔๔๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง นายปรีชา โฆษิตานนท์ ขอชำระเงินผลประโยชน์ใน
      การทำสัมปทานหินอ่อน

12. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๙๘๖ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอโอนมรดกให้แก่ทายาท            
13. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๕๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง อำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
     ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

14. ที่ มท ๐๖๑๐/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน   
15. ที่ มท ๐๖๑๔/ว ๕๑๑๕ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๙๕/๒๕๑๗ ว่าด้วยการ
      ปรับปรุงอัตราค่าจ้างคนงานรังวัดในจังหวัดต่างๆ

16. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๕๗๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง หนังสือพิมพ์ลงบทความเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน     
17. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๖๗๑๑ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในหนังสือรับรอง
      การทำประโยชน์

18. ที่ มท ๐๖๐๖/๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การโอนที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงหรือชลประทานใน  
     เขตนิคสร้างตนเอง

19. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๗๐๔๗ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๑๗ เรื่อง หารือการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินประเภทมี
      ผู้จัดการมรดก

20. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๗๓๐๖ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีการรับจดทะเบียนสิทธิ
     และนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ แผนกที่ดินกลาง กรมที่ดิน

21. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๔๒๗๗ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การเปรียบเทียบกรณีคัดค้านการออก น.ส.๓ และ
     การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

22. ที่ มท ๐๖๑๐/๗๙๓๒ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบรายการก่อนการ   
      จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

23. ที่ มท ๐๖๑๓/ว ๗๙๑๕ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีการรังวัดและการลง
     รูปแผนที่ในระวางแผนที่กรณีออกโฉนที่ดินเฉพาะราย พ.ศ.๒๕๑๗

24. ที่ มท ๐๖๑๐/๘๑๐๓ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง หารือการใช้หนังสือนำส่งประกาศต่างๆ               
25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๘๘๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง
26. ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๙๑๘๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ผู้เยาว์นำทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน         
27. ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๑๐๔๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง คณะกรรมการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
28. ที่ มท ๐๖๐๖/๑๑๐๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้มารับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
29. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๑๑๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุน
30. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๑๕๘๙ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลโดยมิได้แจ้ง
     การครอบครอง กรณีผู้นำทำการเดินสำรวจวายชนม์

31. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๓๒๓๓ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การจดทะเบียนแก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน
32. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๓๑๒๙ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บ         
     ค่าธรรมเนียม

33. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๓๑๗๗ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การเรียกเงินค่าธรรมเนียม เงินมัดจำและ
     เงินอื่นๆ

34. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๔๒๘๐ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การเพิกถอนหลักฐานการแจ้งการครอบครองตาม
      มาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

35. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๓๖๒๕ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การกำหนดจำนวนราคาทรัพย์ในการจดทะเบียน
     สิทธิและนิติกรรม

36. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๔๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในใบรับเงินจากการ       
     ไถ่ถอนการขายฝากและการไถ่ถอนการจำนอง

37. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๓๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในกรณีแจ้ง
      ส.ค.๑ ไว้จดป่า

38. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ผู้นำทำการเดินสำรวจวายชนม์ก่อนแจก           
     โฉนดที่ดิน

39. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๔๗๘๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก)
     เฉพาะราย

40. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๔๔๒๑ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจที่ผู้มอบได้ขอให้ระงับการ  
     ดำเนินการ

41. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๔๕๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินจดป่า
42. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๔๗๓๒ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบ    
     ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แบบ น.ส.๓ ก.

43. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๔๘๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียนกรมที่ดินว่าด้วยการดูแลรักษาและซ่อม
     หมุดหลักฐานแผนที่ พ.ศ.๒๕๑๗

44. ที่ มท ๐๖๑๒/ว ๑๕๐๖๓ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๑๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยน น.ส.๓ เดิมเป็น    
     น.ส.๓ ก.

45. ที่ มท ๐๑๒/๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๑๗ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
46. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๕๑๓๐ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นปี ๒๕๑๘           
47. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๖๗๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
     กลุ่มเกษตรกร

48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๗๑๗๑ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การออก น.ส.๓ โดยมิได้แจ้งหรือนำพนักงาน       
      เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

49. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๖๙๘๗ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
50. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๗๔๗๑ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการสร้างและใช้         
      ระวางแผนที่ที่ทำขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนระวางแผนที่เดิม พ.ศ.๒๕๑๗

51. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๘๒๐๘ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
52. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๘๓๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๑๗ เรื่อง ประกาศกรมที่ดิน                                 
53 ที่ มท ๐๖๑๑/ว ๑๙๑๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเก็บรักษาแผนที่     
    ระวางรูปถ่ายทางอากาศ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน น.ส.๓ ก. พ.ศ.๒๕๑๗

54. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๙๘๙๓ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง แบบพิมพ์โฉนดที่ดินสูญหาย                  
55. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๐๙๑๙ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๗ เรื่อง การเขียนชื่อและประเภทในหนังสือสำคัญสำหรับ
     ที่หลวง

56. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๙๙๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๑๗ เรื่อง การเขียนแผนที่ใน รว.๔๓ ก. สำหรับงานรังวัด   
     แบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง

57. ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๒๐๙๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๗ เรื่อง การประชุมข้าราชการสังกัดกรมที่ดินประจำ
      เดือน

58. ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๒๐๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
     ทำหน้าที่คนงานโครงการต่างๆ พ.ศ.๒๕๑๗

59. ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๒๖๔ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
60. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๒๐๒๕๔ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง คัดทะเบียนการครอบครองที่ดิน                   
61. ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๒๐๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง ขอให้สำรวจที่สาธารณประโยชน์ที่เลิกใช้
62. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/๒๑๓๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การโอนที่ดินชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์       
63 ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การรับโอนการครอบครองที่ดินที่มีใบจอง
64. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/๒๑๘๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การจำนองที่ดินของสมาชิกกลุ่มเกษตร           
65. ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๑๗ เรื่อง การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์  ​​