​​​​                                     ​        หนังสือเวียนปี ๒๕๒๐                                         

                                                                                                                                     ย้อนกลับ  

1. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๗๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

2. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การโอนที่ดินที่สืบเนื่องมาจากใบจอง                                   

3. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๙๐๒ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                       

5. ที่ สล ๐๖๐๑/๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฏหมาย (ผู้เยาว์ขอรับมรดกระหว่างจำนอง)

6. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การทุจริตของผู้มาติดต่อเกี่ยวกับที่ดิน                                  

7. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๔๗๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง แบบพิมพ์ใบแทนโฉนดที่ดินสูญ 

8. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๗๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง แก้ไขระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗      

9. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๔๐๗๕ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนที่ดินคนต่างด้าวหรือทะเบียนนิติบุคคลบางประเภท

10. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๙/๒๐ ลว.๒๑ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง บันทึก
คำยินยอมรับผิดชอบของผู้ขอ

11. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๘๘๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน

12. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๕๐๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การดำเนินงานออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น                            

13. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๕๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การทุจริตค่าแรงคนงานรังวัด

14. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๗๑๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการ                            

15. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๖๗๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ น.ส.๓ ก.

16. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๗๑๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตราย
หรือสูญหาย
 

17. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๗๒๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การจดแจ้งการห้ามโอนหนังสือเสดงสิทธิในที่ดิน

18. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๗๖๐๐ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การก่อสร้างอาคารและสำนักงานที่ดิน                                  

19. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๗๖๗๒ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เฉพาะราย

20. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๗๗๖๖ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

21. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๘๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินหลายแปลงระหว่างการเดินสำรวจ
ออกโฉนดที่ดิน

22. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๘๑๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ                               

23. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๕๑๗ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายกรณีออกโฉนดที่ดิน

24. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ผู้เยาว์ขอรับมรดกระหว่างจำนอง                                 

25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๐๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การปฏิบัติงานบกพร่อง

26. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๑๒๒๙ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                          

27. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๑๓๐๓ ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน

28. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๑๔๗๓ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดินใหม่           

29. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๒๑๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ข้อขัดข้องในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตระเบิด
และย่อยหิน

30. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๒๔๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
สามี/ภริยา
            

31. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๒๗๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๒๑

32. บันทึข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับการทางพิเศษฯ เรื่อง การรังว้ดแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเขตทางพิเศษ                            

33. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๐๗๔ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยเอกสารและหลักฐานการรังวัดที่ใช้ปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบลและออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๐

34. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๓๔๔๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตระเบิดและย่อยหิน                                

35. ที่ มท ๐๖๐๙/๑๓๗๘๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การออกใบแทนใบจอง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์

36. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๔๑๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ตู้เก็บเอกสาร                                                             

37. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๕๐๐๙ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดิน

38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๕๔๖๐ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน            

39. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๕๗๘๐ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

40. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๖๓๓๖ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น                

41. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๘๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การคัดหรือถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน

42. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๖๙๑๙ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำการระเบิด
และย่อยหิน
           

43. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๒๔๗ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การเดินสำรวจออก น.ส.๓ โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศที่มีแนวเขตติดต่อกับป่าไม้

44. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๔๓๕ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมและจัดเก็บสารบบที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แบบใหม่ (แบบ น.ส.๓ ก)

45. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๘๐๕๔ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ขอจดทะเบียนภารจำยอมเรื่องทางเดินบางส่วน

46. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๑๘๖๓๗ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน                

47. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๘๓๖๐ ลงวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๘๓๗๖ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินแบบใหม่ (น.ส.๔ ง)                  

49. ที่ กค ๐๓๐๓/๗๕๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ธนาคารภารตโอเวอร์ซีส จำกัด

50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๐๘๔ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ขอให้ระงับการจดทะเบียนหรือแจ้งให้คู่กรณีทราบในเมื่อได้ดำเนินคดีทางศาลแล้ว

51. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๘๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การดำเนินงานออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น

52. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๐๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ขอดูหรือขอคัดบัญชีกำหนดราคาที่ดินเพื่อประเมินทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

53. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๐๖๕๗ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจัดทำสารบัญระวางรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๒๐

54. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๐๗๗๘ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ระหว่างจำนอง        

55. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๐๘๘๓ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

56. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๐๙๑๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ป่าในกรณีขออนุญาตตาม มาตรา ๙ และการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

57. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๐๙๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง แบบพิมพ์ ท.ด.๗๖

58. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๐๙๙๘ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่...) พ.ศ.....
      

59. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของสามีภรรยา

60. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๐๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ตอบข้อหารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขระวาง
รูปถ่ายทางอากาศ   

61. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๗๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๒๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีจดทะเบียนประเภทแบ่งเช่า

62. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๑๒๙ ลงวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบแทนโฉนดที่ดิน               

63. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๓๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง ประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๖

64. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง โอนให้ตัวการ                                                         

65. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๔๓๗๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๐ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

66. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๗๙๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง มอบอำนาจให้กรมธนารักษ์ดำเนินการโอนเปลี่ยนชื่อ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ

67. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๙๓๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์รับเงินกรณีจดทะเบียน
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

68. ที่ มท ๐๖๐๙/๒๕๙๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง หารือการแจ้งชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ                                       

69. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าไม้ของชาติ

70. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๔๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๒๐ เรื่อง การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล​