หนังสือเวียนปี ๒๕๒๑                            

                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๖๐๗ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การมอบหมายการงานในหน้าที่
2. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๒๑ เรื่อง พบโฉนดที่ดินภายหลังที่ได้แจกใบแทนไปแล้ว                            
3. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๒๗๕ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๒๑ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๕๖๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตจัดรูปที่ดิน                                      
5. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๑ เรื่อง เงินค่าตอบแทนการขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน
6. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๖๙๘ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๑ เรื่อง มอบอำนาจให้กรมชลประทานดำเนินการออกหนังสือสำคัญ
                                                            สำหรับที่ราชพัสดุ

7. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๓๗๖๙ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๒๑ เรื่อง นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับภารหน้าที่ของกรมที่ดิน
8. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๕๕๒๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่ถูก
                                                             เขตประทาน
             
9. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๖๓๕๔ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๒๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจ
                                                             ออก น.ส.๓ โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ

10. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๗๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๒๑ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดินที่มีข้างเคียงจดป่า                         
11. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๗๖๔๒ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๒๑ เรื่อง ภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าว ขอรับให้ที่ดิน
12. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๑ เรื่อง การไถ่ถอนจำนองจากผู้เยาว์                                          
13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายระหว่างจำนอง
14. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๘๙๓๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอแบ่งซื้อที่ดิน                              
15. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๙๙๗๒ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินกรณีข้างเคียงรับรองเขตไม่ครบ
16. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๑๗๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                                     
17. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๑๘๘๒ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง มอบหมายให้อนุญาตจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพัน
                                                             ซึ่งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

18. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๑๔๐ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง หารือการออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีใบแทรกโฉนดสูญหาย         
19. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๓๓๑ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง วิธีจดแจ้งครอบจำนองและวิธีการจดทะเบียนปลอดจำนอง
20. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๖๐๒๒ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ขอต่อเลขที่ดิน                                                          
21. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๔๕๓ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การมอบหมายงานโครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
22. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๔๔๔ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                   
23. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๓๑๕ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
24. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๙๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรณีข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปจาก 
                                                               หลักฐานที่ดินเดิม

25. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๕๐๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การเก็บสารบบที่ดิน
26. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๓๘๒ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๒๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างระวางแผนที่                       
27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๘๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๒๑ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน
28. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๙๘๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                               
29. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๙๑๒๐ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ
30. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ระหว่างจำนอง         
31. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๐๑๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๐๒๐๕ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การลงบัญชี และการนำเงินส่งคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัด
                                                                และอำเภอ
 
33. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๐๖๓๙ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์
34. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๐๘๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง                                               
35. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
                              ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล พ.ศ.๒๕๒๑

36. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๑๖๓๐ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การเก็บรักษาโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน                        
37. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๒๓๐๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การกำหนดจำนวนราคาทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๒๔๒๘ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างรวมกับ                                                                   ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามแบบ น.ส.๓ ก.
39. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๒๘๑๖ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ
40. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๒๙๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การขอยืมเงินทดลองราชการ                                           
41. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๔๓ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง ร่วงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ...
42. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๓๖๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง หารือการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (การใช้แบบหมายเลข ๓)
43. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๗๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในระหว่างที่ใช้บังคับ
                                                                  พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง

44. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๖๗๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกที่อยู่ของบุคคล
                                                                   ในแบบพิมพ์ต่างๆ        

45. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๔๑๖๗ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
46. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๔๒๘๙ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์        
47. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๕๐๐๘ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก เฉพาะราย
48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๕๖๘๑ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๒๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
                โครงการเดินสำรวจออกโฉนดและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล และงานโครงการออกโฉนดแบบท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๑

49. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๐๓๘๔ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๒๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน
                                                                เพื่อการชลประทาน