หนังสือเวียนปี ๒๕๒๒                            

                                                                                                                                                                       ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๐๐ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง เร่งรัดให้แจกโฉนดที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๐ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน                                                               (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑
3. ที่ มท ๐๖๐๓๑ว.๑๒๕๖ ลงวันทื่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมเสียหรือสูญหาย
4. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๐๒ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนด                                                                ที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล
5. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและทางหลวง
6. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๔๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์                            
7. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๑๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน
8. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๑๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๒๒ เรื่อง กู้ยืมเงินทดรองราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ         
9. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๕๓ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ....) ออกตามความใน                                                               พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
11. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการปฏิบัติราชการ (ผู้จัดการมรดกขอรับ                                                             โอนมรดก)
12. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การไถ่ถอนจำนองจากผู้เยาว์                       
13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๒๘๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ขอให้กำชับการลงบัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ.๑๔)
14. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๓๑๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์      
15. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๓๕๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การรังวัดเพื่อการทางหลวงและชลประทาน
16. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๓๖๓๑ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนการ
                                                            ครอบครองที่ดิน
         
17. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๙๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบหมายงานโครงการเดินสำรวจออก
                                                            โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน

18. ที่ มท ๐๖๐๙/๕๒๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดิน                                  
19. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๔๗๒๐ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
                                                           ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๒๒)

20. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๗๙๔ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบอำนาจทำนิติกรรมรับโอนที่ราชพัสดุ         
21. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๗๓๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
                                                            ให้ดูดทราย

22. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเมืองพัทยา                 
23. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๔๙๙๑ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน
24. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๕๒๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์                         ​
25. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๗๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ                                                                     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
26. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๙๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
                                                             เพื่อเกษตรกรรม

27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์
28. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๖๔๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง              
29. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๖๕๔๙ ลววันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โอนให้ตัวการ
30. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๗๑๐ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน                                 
31. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๖๗๖๔ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
32. ที่ กค ๐๘๐๔/๗๔๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดกากรแสดมป์บนใบรับเกี่ยวกับการทำ                                                                         นิติกรรมซื้อขายที่ดิน
33. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๙๙๔๐ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือทางปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ แห่งประมวล                                                                     กฎหมายที่ดิน
34. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โฉนดที่ดินปลอม                                        
35. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๙๔๗๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การหารือข้อราชการและเบิกวัสดุครุภัณฑ์
36. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๙๓๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ารับรองเอกสารที่คัด   
37. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๙๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีทุนทรัพย์
                                                                ต่ำกว่าราคาประเมิน

38. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๙๖๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การลงชื่อเจ้าหน้าที่ในแบบพิมพ์
                                                                โฉนดที่ดิน (น.ส.๔ ง.)
          
49. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๙๗๓๙ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร เกี่ยวกับที่ดิน
                                                                ด้วยไมโครฟิล์ม

40. ที่ มท ๐๖๐๙/๑๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน         

41. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๕๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน                                        ประเภท "โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์" หรือ "แบ่งหักที่สาธารณประโยชน"
42. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๕๑๖ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายที่ดินที่เจ้ามรดก
                                                             ทำพินัยกรรมไว้
      
43. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๐๗๒๕ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
                                                             ทำประโยชน์เฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครอง

44. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๗๑๐ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ
                                                             อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒

45. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๘๐๙ ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ขอแก้ไขแบบพิมพ์สัญญาขายที่ดินและ
                                                             บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม

46. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินและกำหนดทุนทรัพย์                                                               ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน
47. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๕๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                                          พ.ศ.๒๕๒๒
48. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว๑๑๘๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒ เรื่อง ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้โฉนดที่ดินมา      
49. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการขอออก
                                                               หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การอายัดที่ดิน                                      
51. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๒๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าไม้ของชาติ
52. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๘๘๕ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเดินสำรวจออก น.ส.๓ ก.                          
53. ที่ มท ๐๖๐๙/๑๔๗๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือการเปลี่ยน น.ส.๓ เดิมเป็น น.ส.๓ ก.
54. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๔๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์
                                                               โฉนดที่ดิน
          
55. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๔๖๓๔ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรา ๓๑ แห่งประมวล                                                                      กฎหมายที่ดิน ที่แก้ไขใหม่
56. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๒๒ เรื่อง หารือความสมบูรณ์ในการเป็นเจ้าพนักงาน
                                                              ที่ดิน
          
57. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๖๐๑๘ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ธนาคารเชสแมนแฮกตัน สัญชาติเมริกัน
                                                              ขอรับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จำนอง

58. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๐๖๕ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายที่ดินที่เจ้ามรดก
                                                               ทำพินัยกรรมไว้
      
59. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๘๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล    
60. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๗๖๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง โฉนดที่ดินเดิมที่ถูกยกเลิก                            
61. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๗๖๒๓ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขใบเบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและแบบพิมพ์
                                                                น.ส.๓ (ท.ด.๗๕)

62. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์                   
63. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๓๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจัดส่งระวางรูปถ่ายทางอากาศกลับคืน
64. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมการใช้
                                                                 กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา

65. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๖๗๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง สหกรณ์ขอซื้อบ้านจากเอกชน
66. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๗๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง หารือกรณีผู้เยาว์ขอสรวมสิทธิ
                                                                 แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
          
67. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๙๕๑๕ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙                                                                       แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
68. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๙๘๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๖๒๒ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต ตามมาตรา ๙
                                                                 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

69. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๐๖๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
                                                                 ของสำนักงานที่ดินอำเภอ

70. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๐๙๒๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออก
                                                                  โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล

71. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๑๘๔๓ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีการเพิกถอนหรือ
 แก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้ง 
 เอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒)

72. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๘๙๘ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน              
73. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๒๙๔๒ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การกำหนดแบบแผ่นป้ายบอกชื่อ
                                                                  ที่สาธารณประโยชน์

74. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์                   
75. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๔๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๒๒ เรื่อง จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
76. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๗๓๕ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง นายสุเมธ งะสมัน ขอออก น.ส.๓
                                                                 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

77. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๐๔๖ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป
78. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๕๐๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดินสำรวจออก
                                                                  โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล

79. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๘๒๗ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
                                                ทำประโยชน์ ตาม ส.ค.๑ ที่มีข้างเคียงจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่า

80. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๘๓๔ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ๑๓๒๐/๒๕๒๒ เรื่อง ระเบียบ
                                                การเดินสำรวจออกโฉนดและสอบเขตที่ดิน

81. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๔๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การปิดแสดมป์บริบูรณ์ในหนังสือมอบอำนาจ
                                                และในคู่ฉบับแห่งตราสาร

82. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๖๕๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง นายจำลอง เจริญวงศ์ ขอรังวัดแบ่งแยก
                                                 ในนามเดิม

83. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๕๗๓๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือ
                                                  แสดงสิทธิในที่ดิน

84. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๙๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารที่ดิน                       
85. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง คำสั่งกรมที่ดิน ๑๓๙๐/๒๕๒๒ เรื่อง ยกเลิก
                                        การทำสารบัญรายชื่อเจ้าของที่ดินและทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินแทน

86. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๖๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การยืมเงินเพื่อขนย้ายครอบครัวไปประจำ
                                         ต่างสำนักงานหรือกลับภูมิลำเนาเดิม

87. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๗๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การควบคุมงานรังวัดในสำนักงานที่ดินจังหวัด
                                         หรือสำนักงานที่ดินสาขา

88. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๗๔๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
                                         บุคคลที่แปลงสัญชาติ
          
89 ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๘๐๒๑ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๒๒ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน
                                         ที่มีผู้ขอวางประกันตัวจำเลยในคดีอาญาต่อศาล