​                             หนังสือเวียนปี ๒๕๒๓                            

                                                                                                                                                                     ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๐๐๗๓๒ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การควบคุมงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๐๗/๐๐๙๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การพิจารณาจ่ายเงินค่าที่ดินล่วงหน้าให้แก่เจ้าของที่ดิน             
3. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๐๑๑๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง เครื่องโทรพิมพ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์
4. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๐๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์                       
5. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๐๑๖๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
6. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๐๒๒๙๔ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
7. ที่ มท ๐๖๐๗/๐๓๒๓๐ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๒๓ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๐๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๓ เรื่อง การแก้ไขชื่อระวางแผนที่                                              
9. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๒๓ เรื่อง โฉนดที่ดินปลอม
10. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/๐๔๑๕๒ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๒๓ เรื่อง ขอให้สำรวจ ส.ค.๑ ที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินไปแล้ว
11. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๐๔๖๘๙ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ ตาม ส.ค.๑
12. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๕๑๔๑ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การดูแลรักษาและซ่อมหมุดหลักฐานแผนที่                           
13. ที่ มท ๐๖๐๙/๕๑๔๙ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การลงที่หมายแนวเขตที่ดินในระวางรูปถ่าย
14. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๖๑๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า                                     
15. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๖๔๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ
16. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๗๑๙๙ ลงวันที่ ๒ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐบาล ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน    
17. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๘๓๗๖ ลงวันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
18. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๘๗๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การรายงานผลงานรังวัดประจำเดือน                                
19. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๘๖๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของ
สำนักงานที่ดินอำเภอ

20. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๙๗๙๒ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ในรัศมีแนวทางหลวง    
21. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๖๗๐ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
22. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๗๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง รายงานการรังวัด (ร.ว.๓)                                              
23. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๗๗๑ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การควบคุมหลักฐานการรังวัดในสำนักงานที่ดิน
24. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๐๓๖๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                               
25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๒๔๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การรับเงินหลังจากปิดบัญชี
26. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๑๑๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การวางมาตรการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนการขออนุญาตระเบิดและย่อยหิน  
27. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๑๖๓๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การพิจารณายกเลิกคำขอรังวัดที่ดิน
28. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๖๗๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง มาตรการประหยัดเงินงบประมาณ                                 
29. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๒๑๔๗ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจ
30. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๒๕๙๙ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๒๔           
31. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๓๔๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
32. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๓๖๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                           
33. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๗๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การหลบเลี่ยงอากรรับเงินในการซื้อขายที่ดิน
34. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๓๖๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การนัดรังวัดเฉพาะแปลงตามคำขอ                                 
35. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๓๘๗ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
36. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๗๑๘ ลงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การรังวัดและการสร้างระวางแผนที่                                 
37. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๑๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุ
38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๓๘๑ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๒๓ เ รื่อง การจดทะเบียนรังวัดแบ่งขายระหว่างจดทะเบียนภารจำยอม
39. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๐๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง แก้ไขเลขที่สิ่งปลูกสร้างในสัญญาซื้อขาย
40. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๖๗๘๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน      
41. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๖๙๑๖ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล
42. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ขอรับเงินค่าธรรมเนียมยกให้อสังหาริมทรัพย์แก่
ทางราชการคืน

43. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง หารือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
44. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๗๐๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง แต่งตั้งประมุขผู้ปกครองของมิซซังโรมันคาทอลิกหนองแสง  
45. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๙๒๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับป่าไม้
46. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๘๒๑๙ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๒๔           
47. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๘๗๑๓ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การต่อเลขที่ดินและหน้าสำรวจ
48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๘๙๘๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน                                
49. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๒๒ เรื่อง การพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกหนังสือแสดงสิทธิสำหรับที่ดิน หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โดยมิชอบ
50. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๙๕๓๐ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง มาตรการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ     
51. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๐๕๓๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การส่งรูปแผนที่แก้เขตเนื่องจากมีการรังวัดใหม่
52. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๒๓๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย                                  
53. ที่ มท๐๖๑๑/ว.๒๐๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การรายงานผลการรังวัดประจำเดือน
54. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๐๕๘๐ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การปฏิบัติงานของช่างรังวัด                                       
55. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๐๘๓๒ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้ น.ส.๓ มา
56. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๒๐๘๙๙ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์            
57. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๐๙๑๐ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า
58. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๑๓๘๑ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๖๒๓ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออก
โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล

59. ที่ มท๐๖๑๒/๔/ว.๒๑๔๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า
60. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๑๗๔๒ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การปรับปรุงงานรังวัดเฉพาะราย                                    
61. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๑๗๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การใช้บัญชีคุมการนัดรังวัด (ร.ว.๗๐)
62. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ส่งข้อความทางเครื่องโทรพิมพ์                                   
63. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๒๒๗๗ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า
64. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๒๓๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำหรับที่หลวงในบริเวณที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ  (น.ส.๓ ก.)
65. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๒๒๔๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตตาม มาตรา ๙ แห่งประมวล​กฎหมายที่ดิน
66. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๒๙๑๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ                
67. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๓๐๕๙ ลงวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
68. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๓๓๕๘ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การขอตั้งงบประมาณจัดซื้อตู้เก็บบัตรและบัตรรายชื่อ
ผู้มีสิทธิในที่ดิน
       
69. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๙๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง ส่งตัวอย่างลายมือชื่อ
70. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๕๑๐๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๓ เรื่อง การถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัดให้แก่ช่างรังวัด                        
71. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๕๗๐๒ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าจ้างแรงงานคนงานรังวัดที่ดิน
72. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๖๐๐๖ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การค้าที่ดิน                                                         
73. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๕๙๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การส่งรูปแผนที่แก้เขตเนื่องจากมีการรังวัดใหม่
74. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๕๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของหัวหน้าส่วนราชการ     
75. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๖๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง รายงานผลยอดงานค้าง
76. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๖๕๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลที่แปลงสัญชาติ               
77. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๕๘๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง ส่งตัวอย่างรายมือชื่อ
78. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๕๘๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๒๓ เรื่อง การจดทะเบียนภารจำยอม                                     ​