​​                              หนังสือเวียนปี ๒๕๒๔                            

                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๔๗๑ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขอทราบจำนวนเนื้อที่ดิน
2. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๖๗๔ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า                               
3. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๗๙ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การแก้ไขจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
4. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๑๙๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขออนุญาตทำการค้าที่ดิน                                      
5. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๐๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก น.ส.๓ ก. เฉพาะราย
6. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๒๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘
7. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๕๙๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตค้าที่ดิน 
8. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๗๓๐ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๒๔ เรื่อง การบรรยายข้อความเมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มา
ระวังแนวเขต
        
9. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๒๔ เรื่อง นางศิริพร ทองพฤกษ์ แบ่งแยกในนามเดิม
10. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๔๐๐๖ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๒๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือรังรองการทำประโยชน์                
11. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๕๑๑ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๒๔ เรื่อง ธุรกิจเงินทุน
12. ที่ มท.๐๖๑๒/๑/ว.๔๕๘๘ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์
13. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๕๘๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การจัดที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ (แปลงเล็ก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๔
14. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๖๑๑๕ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าที่ดิน                    
15. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๖๖๘๙ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การลงนามรับรองเขตที่ดินที่พัง
16. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๗๓๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การทำหนังสือสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง               
17. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๗๒๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการต้าที่ดิน
18. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๗๕๒๔ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง ขอความเป็นธรรม                                           
19. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
20. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๙๑๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบแจ้งหนี้และการเก็บรักษาเงินรายได้พิเศษ       
21. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๒๒๕ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง แผนงานรังวัดที่ดิน
22. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๙๕๒๙ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้          
23. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๙๘๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การแก้ไขรูปแผนที่ที่ลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนและผิดตำแหน่งในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
24. ที่ มท ๐๖๐๗/ว.๙๘๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๔ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการประกอบกิจการในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๐๒๒๐ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขอทราบยอดเงินค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสำหรับที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
26. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๒๘๐ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมอบอำนาจของ
ผู้จัดการมรดก
            
27. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
28. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๐๓๓๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำลองรูปแผนที่ น.ส.๓ ก.      
29. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๐๘๙๘ ลงวันที ๒๐ พ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ปีงบปรมาณ ๒๕๒๕
30. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๑๗๒๕ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตป่าเพื่อการดำเนินการออก
น.ส.๓ ก.
                  ​
31. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๑๘๑๔ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของช่างรังวัดมีข้อบกพร่อง
32. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๑๙๕๖ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปปิดหนังสือตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑   

33. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๒๒๔๓ ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
34. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๔๐๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน   
35. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๑๔๐๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การเรียงเอกสารเรื่องรังวัดที่ดินเฉพาะราย
36. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๑๔๑๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง เจ้าหน้าที่ทุจริตเกี่ยวกับการแจก น.ส.๓ ก.            
37. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๔๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีที่ผู้ขอมีคู่สมรสเป็นบุตรคนต่างด้าว
38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๔๔๓๔ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ฯลฯ            
39. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๔๖๔๗ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
40. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๘๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียม ค่าคำขอแบ่งแยกทุกประเภท   
41. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๕๐๑๑ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การปรับปรุงงานรังวัดเฉพาะราย
42. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๕๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินว่า บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อปี
43. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๖๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการค้าที่ดิน
44. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/๑๖๑๔๒ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การรายงานผลการแจก น.ส.๓ ก.                         
45. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๖๓๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๒๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
46. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๖๗๙๕ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การมอบอำนาจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการสั่งอนุญาตทำการค้าที่ดินย้อนหลัง
47. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๖๙๙๑ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง หลักฐานการรังวัดทำแผนที่
48. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๗๐๓๗ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบหลักทรัพย์ฯ                    
49. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๐๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ห้ามใช้ปากกาที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถขูดลบออกได้โดยง่าย
50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การพิจารณาข้อความในหนังสือมอบอำนาจ           
51. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๗๒๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
52. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๑๗๓๑๔ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน                          
53. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๗๖๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การจดทะเบียนเนื่องจากการแบ่งแยก
54. ที่ มท ๐๖๑๑/๑๗๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง จำนวนเนื้อที่ดินในการรังวัดเฉพาะแปลง                    
55. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๑๘๐๗๔ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องอนุญาตทำการค้าที่ดิน
56. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๘๓๘๒ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง บริษัทเงินทุนให้กู้ยืมเงินโดยการรับจำนอง             
57. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๘๓๔๑ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๒๕
58. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/๑๘๖๕๙ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตป่าเพื่อการดำเนินการออก น.ส.๓ ก.  
59. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๗๔๕ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
60. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๗๖๒ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง วิธีการรังวัดและการลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่            
61. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๙๘๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
62. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๒๐๑๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
63. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๐๒๑๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล และงานโครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔
64. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๐๔๓๕ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การเคหะแห่งชาติขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน                 
65. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๐๖๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหนังสือรับรองการทำประโยชน์
66. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๓๕๐ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง นโยบายการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
67. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๑๓๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
68. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๑๔๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น     
69. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๘๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง องค์การบรรษัทการเงินระหว่างประเทศรับจำนองที่ดิน
70. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๒๐๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน
ทั้งตำบล
                   
71. ที่ มท ๐๖๐๘/๒๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
72. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๒๗๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบภาษีบำรุงท้องที่        
73. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๒๒๙๗๓ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง ขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
74. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๓๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขึ้นใหม่ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
75. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๒๔๔๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การออก น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดินของวัดร้าง              
76. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๘๙๕ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ และอนุกรรมการประจำจังหวัด
77. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๔๙๙๒ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๒๔ เรื่อง การขอหลักฐานแผนที่
78. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๒๕๖๐๕ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ส่งสำเนาระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๔)    
79. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๗๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การจดทะเบียนนิติกรรมตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.๒๕๒๔

80. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๙๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง โฉนดที่ดินปลอมและแบบพิมพ์โฉนดที่ดินสูญหาย      
81. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๖๘๔๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง การใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ
82. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๙๔๑ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๒๔ เรื่อง ขอดูหรือขอคัดบัญชีกำหนดราคาที่ดินเพื่อประเมินทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม