​                              หนังสือเวียนปี ๒๕๒๕                            

                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๖๗ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ขอดูและขอคัดหรือขอถ่ายเอกสาร
2. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๘๕๓ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การเร่งรัดงานค้าง                             
3. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๗๑๙ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การส่งเงินค่าธรรมเนียม
4. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๗๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                   
5. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตทำการค้า
   ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

6. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ใน
    เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลักษณะเป็นการถาวรของส่วนราชการต่างๆ

7. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๑๖๙๖ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การรังวัดชันสูตรสอบสวนในการขอ   
   อนุญาตในที่ดินของรัฐ

8. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๘๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น 
    โดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ

9. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
10. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๖๙๘ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๒๕ เรื่อง รูปแผนที่ที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินทับ    
      ลวดลายในระวางแผนที่

11. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๓๘๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๒๕ เรื่อง ห้ามมิให้จังหวัดวางโครงแผนที่เพื่อขอ
     สร้างระวางแผนที่

12. ที่ มท ๐๖๑๑/๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๒๕ เรื่อง การส่งรูปแผนที่เนื่องจากมีการรังวัดใหม่ 
13. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๔๒๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๒๕ เรื่อง การแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนด  
     ที่ดิน

14. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๔๐๙ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของช่าง  
     รังวัด

15. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๐๙๐ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมอบอำนาจ
16. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๕๐๒ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง อากรแสตมป์เช่า กู้ยืมเงิน และใบรับ  
17. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๕๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง    
     ประมวลกฎหมายที่ดิน

18. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๕๔๙๕ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ามโอนตาม   
     มาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

19. ที่ มท ๐๖๐๘/ว.๕๕๗๓ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การผ่อนผันให้ราษฎรที่บุกรุกทำกินใน   
      ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ต่อไปเป็นการชั่วคราว

20. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๕๗๐๗ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน  
21. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๗๗๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การแก้ไขหรือบันทึกหลักฐานทาง
     ทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในดินที่ตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราช
     บัญญัติการรถไฟฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๔

22. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๙๑๕ ลงวัรนที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ส่งตัวอย่างลายมือชื่อ                
23 ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๕๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ตรวจสอบการรังวัดแผนที่
24. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๕๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ถอนสัญชาติไทยบุตรบุคคลต่างด้าว   
     ออกจากทะเบียนบ้าน

25. ที่ มท ๐๖๑๕/๑/ว.๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
     ควบคุมการค้าที่ดิน และการนจัดสรรที่ดิน

26. ที่ มท ๐๖๑๕/๒/ว.๗๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม
     การจัดสรรที่ดินจังหวัด

27. ที่ มท ๐๖๑๕/๒/ว.๗๓๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม                
28. ที่ มท ๐๖๑๕/๑/ว.๗๗๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตทำการ   
     ค้าที่ดิน

29. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๘๑๔๐ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๒๕ เรื่อง การลงชื่อผู้ถือสิทธิในที่ดินของสำนัก
     งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำหรับที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา

30. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๘๒๐๕ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับห้ามมิให้จังหวัด
     วางโครงแผนที่เพื่อขอสร้างระวางแผนที่

31. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๔๔๒ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การขออายัดที่ดิน                       
32. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๘๘๒๑ ลงวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การจัดเก็บหลักฐานแผนที่              
33. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๙๗๓๓ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง ห้ามมิให้ยืมเอกสารทางราชการ
34. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๙๙๑๘ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การลงที่หมายในระวางแผนที่ซึ่งสร้าง 
     ให้ใหม่ใช้แทนระวางเดิม

35. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๐๐๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ
     ภาษีเงินได้ กรณีอสังหาริมทรัพย์

36. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๐๒๗๗ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น     
      ปีงบประมาณ ๒๕๒๖

37. ที่ มท ๐๖๑๕/๓/ว.๑๐๓๕๓ ลงวันที่ ๔ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การลงบัญชีอายัดห้องชุด
38. ที มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๐๔๐๘ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
39. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๑๕๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก
     น.ส.๓ ก. เฉพาะราย

40. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๑๔๙๒ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การพิจารณาจัดทำโครงการเดิน  
     สำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล

41. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๑๖๔๗ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การรายงานผล การแจก น.ส.๓ ก.
42. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๖๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ขอให้กวดขันเกี่ยวกับเงินมัดจำ       
43. ที่ มท ๐๖๑๕/๑/ว.๑๒๗๔๙ ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
44. ที่ มท ๐๖๑๕/๑/ว.๑๒๙๓๙ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน        
45. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๔๑๕ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การทำตำหนิสำเนาบัตรประจำตัว
     ที่ใช้เป็นหลักฐานแล้ว

46. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง        
47. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๕๙๕๙ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการ
      ปิดอากรแสตมป์

48. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๑๖๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจัด   
     ทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๕

49. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๖๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง พนักงานสอบสวนขอความร่วมมือ
     ให้ไปทำการรังวัดที่ดินพิพาท

50. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๗๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การลงนามในหนังสือแจ้งเรื่อง     
     การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

51. ที่ มท ๐๖๑๕/๓/ว.๑๗๓๐๒ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด
52. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๗๒๙๔ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าการควบคุม      
     ต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด รายการคำนวณและระวางแผนที่ในสำนักงานที่ดิน ฉบับที่ ๒      
     (พ.ศ.๒๕๒๕)

53. ที่ มท ๐๖๐๒/๑๗๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่อง งานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน
54. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๘๑๓๘ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การนัดรังวัดเฉพาะแปลงตามคำขอ   
55. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๙๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก (ภายหลังได้มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว พนักงานที่ดินจะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรผู้มี ส.ค.๑ อยู่ด้วยแล้วในเขตปฏิรูปที่ดินได้หรือไม่)
56. ที่ มท ๐๖๐๓/๑๙๐๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินแทนการปิด    
      อากรแสตมป์

57. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๑๙๑๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแผนที่
     โฉนดที่ดินแตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีการรังวัดใหม่และทับแผนที่ในโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียง
     พ.ศ.๒๕๒๕

58. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๙๓๐๔ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณี
     กรมป่าไม้ซื้อที่ดิน

59. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว.๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง นายสุเทพ จวงจรัสโรจน์ หรือ ตู๋
      เหงียนวัน คนญวนมีกรรมสิทธิในที่ดิน

60. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๙๖๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินแทนการปิด
     อากรแสดมป์

61. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๙๗๑๓ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิใน
     ที่ดิน

62. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๐๒๗๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง รายงานผลงานรรังวัดประจำเดือน   
63. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๐๔๗๖ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินแทนการปิด   
     อากรแสตมป์

64. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๐๔๙๒ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ
     สอบเขตที่ดินทั้งตำบล การเดินสำรวจออก น.ส.๓ ก. และการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น

65. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๐๙๘๙ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษลูกจ้าง
     ของส่วนราชการ

66. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๑๐๕๙ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชา และการ
     ลงโทษข้าราชการ - ลูกจ้าง

67. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๒๑๓๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง รายงานการประชุมของจังหวัด
     สุรินทร์ (การคัดสำเนา ส.ค.๑)

68. ที่ มท ๐๖๑๕/๒/ว.๒๑๖๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต
     ทำการจัดสรรที่ดิน

69. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๕๘๐ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การจดทะเบียนเนื่องจากการ     
     แบ่งแยก

70. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๑๗๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การขอตั้งงบประมาณจัดซื้อตู้เก็บ
     บัตรและบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน

71. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๑๗๘๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การพิจารณาข้อความในหนังสือ
     มอบอำนาจ

72. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๒๙๙๕ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิ     
      ในที่ดิน

73. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๓๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
      สหกรณ์การเกษตรได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

74. ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว.๒๔๐๙๒ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง รายงานการประชุมของจังหวัด     
     สุรินทร์

75. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๓๔๗๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การควบคุมงานรังวัดในสำนักงาน
     ที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา

76. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๒๔๐๙๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง  
     ประมวลกฎหมายที่ดิน

77. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๒๔๐๘๖ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ และ
     การขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

78. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๘๔๑ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน            
79. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๔๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการเรียกเก็บค่า      
     ธรรมเนียมในการเปลี่ยน น.ส.๓ เป็น น.ส.๓ ก.

80. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๔๙๗๐ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง อากรแสตมป์ ใบรับสำหรับการ    
     ขายที่ดินติดจำนอง

81. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๕๔๓๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง งานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน
82. ที่ มท ๐๖๐๙/๒/ว.๒๕๕๐๗ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
83. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๕๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเร่งรัด
     การปฏิบัติราชการ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๕)

84. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๒๕๕๙๘ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การขอตั้งงบประมาณจัดซื้อตู้เก็บ
     บัตรและบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน

85. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๕๖๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีโอน
     กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

86. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๕๘๒๙ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีโอน
     กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

87. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๒๖๑๔๘ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
     กิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

88. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๖๕๙๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการกำหนดเลขที่ใบนำ
     ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

89. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๐๓๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง การสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
     ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘

90. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๑๕๓ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๒๕ เรื่อง งานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน      
91. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๒๘๔๒๔ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ค่าตอบแทนการขออนุญาตตาม
     มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

92. ที่ มท ๐๖๐๘/๓/ว.๒๘๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการ     
     แบ่งแยกที่ดินที่มีภาระผูกพันในเขตจัดรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๕

93. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๙๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การเก็บรักษาเงินพิเศษของสำนักงาน
     ที่ดินจังหวัดและสำนักงานที่ดินอำเภอ

94. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๙๗๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม   
     มาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

95. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๙๗๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
     และแก้ไขคู่มือการลงบัญชีเงินอากรแสตมป์

96. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๙๗๗๐ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
     ทางไปรษณีย์

97. ที่ มท ๐๖๐๙/๓/ว.๓๐๑๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
98. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๓๐๔๓๓ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การลงที่หมายแผนที่ในระวาง    
     แผ่นพิมพ์ (น.ส.๓ ก) เพิ่มเติม

99. ที่ มท ๐๖๐๘/๓/ว.๓๐๔๔๖ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๒๕ เรื่อง การลงนามในใบไต่สวน (น.ส.๕)​​​

100. ด่วนมาก ที่ กค  ๐๘๐๒/๒๑๔๔๑ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๒๕​ เรื่อง การนับจำนวนปีที่ถือครอง           กรณีไถ่ถอนการขายฝาก​  

101 ด่วนมาก ที่ กค ๐๘๐๔/๗๒๙๔ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๒๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ      การจัดเก็บภาษีเงินได้กรณีอสังหาริมทรัพย์​​​