​                             หนังสือเวียนปี ๒๕๒๖                            

                                                                                                                                                                     ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๓ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง         
    ว่าด้วยการชำระและนำส่งภาษีอากรการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๒๕

2. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๕๙๓ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประเมิน
    ราคาที่ดิน

3. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสารในการ
    จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดด้วยไมโครฟิล์ม (คำสั่งกรมที่ดิน ที่
    ๑๗๕๓/๒๕๒๕ ลว.๒๔ ธ.ค.๒๕๒๕)

4. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๑๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การตรวจหลักฐานทะเบียน
    ที่ดินทางไปรษณีย์

5. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบ
    ภาษีบำรุงท้องที่

6. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๓๓๑ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การเก็บรักษาเงินและการแบ่ง
    ปันเงิน่รายได้ค่าพยานของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสำนักงานที่ดินอำเภอ

7. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๒๗๖ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
    จังหวัดและแก้ไขคู่มือการลงบัญชีเงินค่าอากรแสตมป์ฯ

8. ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง คนญวนอพยพได้รับสัญชาติไทย
   โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. ที่ มท ๐๖๑๑/ว.๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงาน    
    ผลงานรังวัดประจำเดือน

10. ที่ มท ๐๖๐๒/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง การส่งเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน         
11. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๗๗๗ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเงินของ
     สถาบันการเงินว่าธนารคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙
     ต่อปี เป็นไม่เกินร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี

12. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๒๗๗๘ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ        
     สถาบันการเงินว่า บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เรียกดอกเบี้ยเงินให้เรียก    
     ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๑ ต่อปี ไม่เกินร้อยละ ๑๙.๕ ต่อปี

13. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๙๘๑ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติ     
     เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี และบริษัทเงินทุน
     กับเครดิตฟองซิเอร์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙.๕ ต่อปี

14. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๘๔๘ วันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
     การเงิน

15. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๓๙๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง การจดทะเบียนขึ้นเงินจาก
     จำนอง

16. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
     ขอรับมรดกบิดา

17. ที่ มท ๐๖๑๑/๑/ว.๔๓๗๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง การลงนามในหนังสือแจ้ง
     การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ท.ด.๓๘) และในใบนัดรังวัด (ท.ด.๒)

18. ที่ มท ๐๖๑๑/๑/ว.๔๓๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ให้แจ้งรายชื่อช่างรังวัดแต่ละ
    คนที่มีงานค้างในมือ

19. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๕๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ยืนยันการประกอบธุรกิจของ
     ธนาคารยูโรเปียนเอเซียน สาขากรุงเทพฯ

20. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๔๗๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
     สหกรณ์การเกษตร ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

21. ที่ มท ๐๖๐๑/๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๒๖ เรื่อง การตอบหนังสือจังหวัด
22. ที่ มท ๐๖๐๒/๒/ว.๕๓๖๘ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๖ เรื่อง งานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน
23. ที่ มท ๐๖๐๘/๓/ว.๕๖๓๒ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การนับเวลาห้ามโอนสำหรับ
     หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

24. ที่ มท ๐๖๐๗/๑/ว.๖๔๑๙ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การระเบิดและย่อยหิน      
25. ที่ มท ๐๖๐๘/๑/ว.๗๒๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๒๖ เรื่อง อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
     จัดที่ดินแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

26. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๘๒๐๘ ล งวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวน
      แห่งชาติเกิดที่งอกริมตลิ่ง

27. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๘๗๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจ
     สอบการชำระภาษีบำรุงท้องที่

28. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๙๒๔๐ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มี   
     สิทธิในที่ดิน

29. ที่ มท ๐๖๑๑/๑/ว.๙๓๗๒ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน
30. ที่ มท ๐๖๐๓/๑/๙๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่า       
     ราชการจังหวัดดำเนินการแทนเกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์

31. ที่ มท ๐๖๐๘/๑/ว.๑๐๑๑๙ ลงวันที่ ๔ พ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขตัวเลขและ
     ข้อความในนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

32. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๐๙๙๘ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มี
     สิทธิในที่ดิน

33. ที่ มท ๐๖๑๑/๑/ว.๑๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การรายงานผลงานรังวัด
     ประจำเดือน

34. ที่ มท ๐๖๐๒/๑/ว.๑๑๓๙๖ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมาย
     เจ้าหน้าที่ควบคุมบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน

35. ที่ มท ๐๖๑๒/๓/ว.๑๓๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มี
     สิทธิในที่ดิน

36. ที่ มท ๐๖๐๓/๑/ว.๑๓๐๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การเก็บรักษาเงินและการ  
     แบ่งปันเงินรายได้ค่าพยานของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสำนักงานที่ดินอำเภอ

37. ที่ มท ๐๖๐๓/๓/ว.๑๓๐๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การตอบปัญหาการเงินและ
     บัญชีของสำนักงานที่ดินอำเภอ

38. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ขอตรวจสอบหลักฐาน     
     ทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย์

39. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๑๒๔ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การจดทะเบียนในที่ดินโดย
      ไม่มีค่าตอบแทนไม่ต้องเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์

40. ที่ มท ๐๗๐๓.๒/ว.๑๓๗๙๔ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัด
     เป็นค่าธรรมเนียม ค่าหลักเขต

41. ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว.๑๓๘๘๒ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การประเมินทุนทรัพย์เพื่อ
     เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

42. ที่ มท ๐๖๑๒.๔/ว.๑๓๘๘๓ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของ    
     บุตรคนต่างด้าวที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

43. ที่ มท ๐๗๐๙.๒/ว.๑๔๑๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การเดินสำรวจออก         
      น.ส.๓ ก จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๒๖

44. ที่ มท ๐๖๐๗.๓/ว.๑๔๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ถูก
     เขตชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

45. ที่ มท ๐๗๑๒/๑/ว.๑๔๑๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การจดทะเบียนยก
      กรรมสิทธิ์อาคาร

46. ที่ มท ๐๗๐๙.๓/ว.๑๐๘๕ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใน
     เขตจังหวัดอุดรธานี (การทำไม้ในที่ดินตาม น.ส.๓)

47. ที่ มท ๐๗๐๙.๒/ว.๑๔๕๙๙ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง นายทุนจัดคนเข้าแพ้วถาง
     ทำลายป่า แล้วขอออก น.ส.๓ ก

48. ที่ มท ๐๗๑๒/๑/ว.๑๔๕๘๗ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง เจ้าของที่ดินที่ถูกทางหลวง  
      ตัดผ่านไม่ต้องขออนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ พุทธศักราช       
      ๒๕๑๕ ข้อ ๖๙

49. ที่ มท ๐๗๑๒.๓/ว.๑๕๐๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มี
     สิทธิในที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๒๖

50. ที่ มท ๐๗๐๒.๒/ว.๑๑๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติ       
     ราชการ

51. ที่ มท ๐๗๐๒.๒/ว.๑๑๘๑ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษ         
     ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

52. ที่ มท ๐๗๐๓.๒/ว.๑๕๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติสั่ง    
     ถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัด

53. ที่ มท ๐๗๑๑.๑/ว.๑๕๘๙๙ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การแก้ไขรูปแผนที่หรือ
      เนื้อที่ในโฉนดที่ดิน

54. ที่ มท ๐๗๑๘.๓/ว.๑๖๐๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขต
     จัดรูปที่ดิน

55. ที่ มท ๐๗๑๒/๑/ว.๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การป้องกันและปราบปราม
      การหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ

56. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๙๖๖๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การมอบหมายงานธุรการให้     
     ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ

57. ที่ มท ๐๗๑๑.๑/ว.๑๖๖๐๔ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การรังวัดโยงยึดลงระวาง
     แผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดิน

58. ที่ มท ๐๗๐๒.๒/ว.๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษ         
      ข้าราชการกระทำความผิดฐานทุจริตและทิ้งหน้าที่ราชการ

59. ที่ มท ๐๗๑๑.๒/ว.๑๘๑๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การควบคุมหลักฐานแผนที่
     ในสำนักงานที่ดิน

60. ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ว.๑๘๓๔๐ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การจดทะเบียนเกี่ยวกับ   
     ที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยมิชอบ

61. ที่ มท ๐๗๑๑.๑/ว.๑๘๗๒๐ ลงวันที ๒๙ ส.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการ
      รังวัดปักหลักเขตที่ดิน

62. ที่ มท ๐๗๑๑.๑/ว.๑๙๐๙๑ ลงวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การค้นหาชื่อและที่อยู่        
     เจ้าของที่ดินข้างเคียง

63. ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ว.๑๙๑๘๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
      เฉพาะส่วน

64. ที่ มท ๐๗๐๘.๓/ว.๑๙๓๑๑ ลงวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง หารือปัญหาการออก        
     โฉนดที่ดินในเขตจัดรูปที่ดิน

65. ที่ มท ๐๗๑๒.๒/ว.๑๙๘๙๙ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการเงิน
66. ที่ มท ๐๗๐๙.๔/๒๑๑๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินที่งอกริม
     แม่น้ำเจ้าพระยา

67. ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ว.๒๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การประกาศการขอจด
     ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

68. ที่ มท ๐๗๑๑.๑/ว.๒๒๒๑๑ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ให้ช่างรังวัดระมัดระวังใน     
     การรังวัดทำแผนที่

69. ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ว.๒๒๒๔๙ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง หารือการแก้ไขหนังสือสัญญา
     จำนอง

70. ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว.๒๒๔๘๘ ลงว้นที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ
     การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร

71. ที่ มท ๐๗๐๗.๑/ว.๑๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การสงวนที่ดินสำหรับ
     ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

72. ที่ มท ๐๗๐๗.๒/ว.๒๒๗๙๕ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การขอรังวัดออกหนังสือ   
     สำคัญสำหรับที่หลวง

73. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๒๗๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่า
     ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

74. ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ว.๒๒๙๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การปฏิบัติงานของ          
      เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรังวัด

75. ที่ มท ๐๗๐๓..๓/ว.๒๒๙๗๙ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การจัดเก็บภาษีเงินได้
     เนื่องจากการโอนอสังหาริมทรัพย์และการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิด
     อากรแสตมป์

76. ที่ มท ๐๗๑๒.๓/ว.๒๓๑๗๓ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การทำทะเบียนที่ดินด้วย   
     ระบบคอมพิวเตอร์

77. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๔๔๖๐ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง บริษัทเจริญไทยเซ็นทรัลการ
     ลงทุน จำกัด รับจำนองที่ดิน

78. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๒๔๕๐๗ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙
     แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

79. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๕๐๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การรับรองให้นิติบุคคลต่าง
     ประเทศให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์

80. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๕๔๒๑ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการจัด
     รูปที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินใน
     เขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๖

81. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๒๕๖๐๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การเขียนข้างเคียงที่ดินซึ่ง
     ติดต่อกับทางหลวง

82. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๕๘๗๙ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
     กรณีบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้กับส่วนราชการ

83. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๕๘๘๗ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ข้อปฏิบัติระหว่างกรมที่ดิน
     และกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการชี้ตำแหน่งที่ดินเพื่อทำการยึดทรัพย์นายประกัน ตาม
     คำสั่งศาล พ.ศ.๒๕๒๖

84. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๕๙๓๖ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการควบคุม
     และการเก็บรักษาแบบพิมพ์

85. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๖๗๙๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง อากรแสดมป์ในมอบอำนาจ
     ตัวแทนและคู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

86. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๖๖๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๒๖ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการ
     วางโครงการสร้างระวางแผนที่ และการจัดทำแผนสารบัญโครงงาน

87. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๒๕๗๔๘ ลงวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ขอออกหนังสือรับรองการทำ
     ประโยชน์

88. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๗๐๐๘ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเป็นการ
     เหมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

89. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๒๗๐๗๑ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
     หนังสือรับรองการทำประโยชน์

90. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๒๗๓๑๕ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง บันทึกข้อตกลงระหว่างกรม
     ที่ดินกับกรมป่าไม้

91. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๗๓๑๓ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการชี้
     ตำแหน่งที่ดินเพื่อยึดทรัพย์นายประกันตามคำสั่งศาล พ.ศ.๒๕๒๖

92. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๒๘๑๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การแก้ไขบัญชีท้ายประมวล
     กฎหมายที่ดิน

93. ที่ มท ๑๗๑๒/ว.๒๘๔๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง การตรวจหลักฐานทะเบียน
     ที่ดินทางไปรษณีย์

94. ที่ มท ๐๗๐๙/๒๘๓๒๑ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๒๖ เรื่อง ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อน
      ออกโฉนดที่ดิน