​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๒๗                           

                                                                                                                                                                                                   ย้อนกลับ  

1. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๙๘ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับชำระ
                               และนำส่งภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๖

2. ที่ มท ๐๗๑๕/๙๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินจัดสรร                       
3. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ให้กวดขันข้าราชการ-ลูกจ้าง เรื่อง การเล่น
                                 การพนัน

4. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๕๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๒๗ เรื่อง รายงานการปิดประกาศสูญหาย               
5. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๑๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การพิจารณายกเลิกคำขอรังวัดที่ดิน
6. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง การแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน     
7. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๒๔๙๓ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง การรังวัดชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตในที่ดิน
8. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขตและ
                                 แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๗

9. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๓๗๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน      
11. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๒๗ เรื่อง การแก้ไขหรือบันทึกหลักฐานทางทะเบียน
                                   ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย
                                    ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๔

12. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๔๖๕๘ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน    
                                    ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖

13. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๔๖๕๘ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
                                    ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ.๒๕๑๕)

14. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๔๖๗๙ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ส่งคำอธิบายเกี่ยวกับกรอกข้อมูลในรายงาน   
                                    ผลงานรังวัดประจำเดือน (ร.ว.๑๙)

15. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๔๙๗๑ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
16. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๐๘๕ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง หารือการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียน       
                                    โอนมรดก

17. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๕๔๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง สร้างที่ตรวจสอบมาตรฐานโซ่
18. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๕๘๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมหลักฐาน
                                    การรังวัดในสำนักงานที่ดิน

19. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๕๗๙๓ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การประชุมประจำเดือนของสำนักงานที่ดิน
20. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๓๒๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตลาติดตามคู่สมรส    
                                    ไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ

21. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๖๔๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การแก้ไข น.ส.๓ ก. ที่ออกไปโดยไม่ชอบ
                                    ด้วยกฎหมาย

22. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๖๕๘๙ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลงในสัญญาจำนอง
23. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๖๕๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การจดทะเบียนเลิกผู้จัดการมรดกที่ได้
                                   จดทะเบียนลงชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว

24. ที่ มท ๐๗๐๕.๔/ว.๖๓๖ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับ       
                                    โครงการเงินกู้ธนาคารโลก

25. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๐๒๐ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การเป็นพยานในนิติกรรมและคำขอต่างๆ
26. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๗๙๕ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือตีราคาทรัพย์                 
27. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๘๓๖ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณี
                                    ที่ต้องมีการประกาศ

28. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๘๗๐๔ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาต
                                    ไปต่างประเทศ

29. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๘๖๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญ
                                    สำหรับที่หลวงที่ดินราชพัสดุ

30. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๕๑๗ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
                                    รับจำนองที่ดินเป็นประกันเงินกู้

31. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๘๔๗ ลงวันที่ ๗ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง อากรแสดมป์ การปิดแสดมป์บริบูรณ์สำหรับ
                                     สัญญาเช่าที่ดินที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าเช่า

32. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๐๐๓๔ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การขีดเขตพื้นที่ป่าไม้ในระวางรูปถ่าย      
                                      ทางอากาศ

33. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๐๗๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การใช้แบบพิมพ์คำขอโอนมรดกและ
                                      ลงชื่อผู้จัดการมรดก

34. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๑๐๗๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
                                      ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิจิตร

35. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๐๓๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับออกหนังสือแสดง
                                       สิทธิในที่ที่ดินภายในเขตพื้นที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่

36. ที่ มท ๐๗๑๑/๑๑๔๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอรังวัดออกหนังสือ   
                                        สำคัญสำหรับที่หลวง

37. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๑๖๘๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตาม มาตรา ๒๐
                                       แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

38. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๒๐๙๒ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีเมืองพัทยา  
                                      ขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

39. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๒๒๑๓ ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
                                      ล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๖

40. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๒๖๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญ     
                                     สำหรับที่หลวงที่ราชพัสดุ

41. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๒๘๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การปรับปรุงสมรรถภาพข้าราชการ - 
                                     ลูกจ้าง

42. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๒๘๐๒ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ให้เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำ
                                      ผิดวินัย

43. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๒๘๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การประเมินผลภายหลังการกระทำผิดวินัย
44. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๓๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การสงวนที่ดินสำหรับราษฎรใช้ประโยชน์
                                     ร่วมกัน

45. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๓๑๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การนำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวางแผนที่
46. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือรับรองการ 
                                     ทำประโยชน์

47. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๓๒๘ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง งานโครงการเดินสำรวจออก น.ส.๓ ก
48. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๑๓๙๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การวางโครงหลักฐานแผนที่                 
49. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๔๑๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานและทางหลวง
50. ที่ มท ๐๗๐๘/๑๔๙๗๙ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน ปีงบประมาณ
                                       ๒๕๒๗

51. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๕๙๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๒๗ เรื่อง พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
52. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๑๗๐๐๖ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน                 
53. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๗๗๓๑ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
54. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๙๐๗๐ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน            
55. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๔๙๑๔ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
                                       อากรแสตมป์เข้าบัญชีทางส่วนกลาง​

56. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๕๓๒๖ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแจ้งเจ้าของ    
                                      ที่ดินข้างเคียง กรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว พ.ศ.๒๕๒๗

57. ที่ มท ๐๗๑๓/๒๖๒๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินราคาทรัพย์สิน
                                       ประจำจังหวัด

58. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่าง      
                                        คู่สมรส

59. ที่ มท ๐๗๑๓/๒๘๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๒๗ เรื่อง การกำหนดจำนวนทุนทรัยพ์ตามราคาตลาดใน
                                       การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

60 ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๔๔๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประเมินหลักทรัพย์   
                                       เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ

61. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๕๘๗ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงใน
                                       แบบบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร

62. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๘๕๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๒๗ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฏหมาย                    ​