​         หนังสือเวียนปี ๒๕๒๘                                       

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๗๑๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การรังวัดแบ่งขายที่ดินในกรณีที่ถูกเขตคลองชลประทาน
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๓๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้จากการโอน               
    อสังหาริมทรัพย์

. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๘๐๖ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการรังวัดปักหลักเขตที่ดิน
. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๓๙๑ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ขอให้ประสานงานกับหน่วยศิลปกากร กรณีการขออนุญาต       
    ตามมาตรา ๙ และการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๔๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง สร้างที่ตรวจสอบมาตรฐานโซ่ (ชั่วคราว)
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                                 
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๖๓๑ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้และอากรแสดมป์เป็นตัวเงินในการ
    จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๒๘๙ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง มอบอำนาจการจดทะเบียนจำนองและไถ่ถอนจำนอง              
. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๔๐๗๑ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง การบันทึกเจ้าของที่ดินข้างเคียง
๑๐. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๔๑๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับ    
      การชี้ตำแหน่งที่ดิน เพื่อทำการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘

๑๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๔๗๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง การเร่งรัดแจกโฉนดที่ดิน
๑๒.. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๕๐๗๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ (แปลงเล็ก)                 
๑๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๕๐๙๔ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๒๘ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย("ที่ชายตลิ่ง" และ " ที่ในชายทะเล
      ชายฝั่งที่อยู่ใต้น้ำ")

๑๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๔๑๓ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการหักษี ณ ที่จ่าย                              
๑๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๖๓๓๗ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจแบบแสดงการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๑๖. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๖๙๔๑ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชน                
๑๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๒๔๓ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มัสิทธิในที่ดิน
๑๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๗๐๑ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๒๘ เรื่อง แบบสัญญาเช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน           
      เขตโครงการจัดรูปที่ดิน กรณีเช่าที่ดินมีกำหนดกว่า ๓ ปี ขึ้นไป

๑๙. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๘๗๖๘ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและจัดใช้ที่ดินในพื้นที่
      ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวร (สสจ.)

๒๐. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๙๓๙๘ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การสร้างหมุดหลักฐานแผนที่แบบคอนกรีต                        
๒๑. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๐๖๗๙ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๕๒๘ เรื่อง การขอดูหรือขอคัดบัญชีกำหนดราคาที่ดิน เพื่อประเมินทุนทรัพย์
      สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๒๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๑๖๒๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง หารือการจดทะเบียนตาม มาตรา ๘๐ แห่งประมวลกฎหมาย 
      แพ่งและพาณิชย์

๒๓. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๑๑๖๙๗ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
๒๔. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๑๙๘๔ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ข้าราชการช่วยราชการ                                            
๒๕. ที่ มท ๐๗๑๒/๑๒๑๗๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ในเขต
      ป่าไม้ถาวร

๒๖.ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๒๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การขอดูหรือขอคัดบัญชีกำหนดราคาที่ดิน เพื่อประเมิน       
     ทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๒๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๓๖๓๐ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การโอนกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
      กรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้และกรณีทีเจ้าพนักงานประเมินไม่ต้องกำหนดราคาขาย

๒๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๔๒๗๐ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                            
๒๙. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๕๗๐๕ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๖๑๗๐ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ระเบียบการจดแจ้งจำนอง ขายฝาก ซึ่งได้ทำไว้ก่อนการเดิน    
      สำรวจ

๓๑. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๑๗๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การใช้ดุลพินิจสอบสวนพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
      ไม่ขออนุญาตค้าที่ดิน

๓๒. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๗๘๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำบัตรแสดงคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการ            
๓๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การทำหนังสือมอบอำนาจ
๓๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๘๖๖๔ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้อง
      เสียภาษีเงินได้ กรณีโอนให้ตัวการ

๓๕. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๘๙๐๑ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การขอถอนสถาพที่ดินอันเป็นสาธาณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
      พลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อนำไปจัดให้แก่ประชาชน

๓๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๙๒๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน                                    
๓๗. ที่ มท ๐๗๐๘/๑๙๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
๓๘. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๐๗๙๙ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่พิพาทตาม         
       คำสั่งศาล พ.ศ.๒๕๒๘
 
๓๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๑๒๓ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและเป็นพยานการพิสูจน์ออกหนังสือ
      รับรองการทำประโยชน์ในที่ดินติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์

๔๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๔๐๐ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๒๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการนัดพิสูจน์สอบสวนการออก       
      หนังสือรับรองการทำประโยชน์

๔๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๔๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘ เรื่อง เร่งรัดการแจกโฉนดที่ดิน
๔๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๓๙๕๙ ลงวันที่ ๔ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การประกาศจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                          
๔๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๔๖๕ ลงวันที่ ๔ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
      (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๘

๔๔. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๔๑๕๗ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ให้กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                             
๔๕. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๔๓๗๙ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดทำแผนที่เกี่ยวกับ น.ส.๓ ก.
๔๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๕๐๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน                                             
๔๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๕๓๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดลอกข้อมูล เพื่อปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ
      ทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา

๔๘. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๕๗๑๓ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการรณรงค์ปลูกฝังและเสริมสร้างความมีวินัยและ 
      แนวทางการปลูกฝังจริยธรรมในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา

๔๙. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๔๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
๕๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๗๕๘๖ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การขีดเขตพื้นที่ป่าไม้ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ              
๕๑. ที่ มท ๐๗๐๑.๒/ว.๒๗๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การตรวจราชการในอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๕๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๕๔๓ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                            
๕๓. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๘๐๗๐ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๒๘ เรื่อง การรรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๕๔. ที่ มท ๐๗๑๒/๒๙๑๔๔ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การลงที่หมายเพิ่มเติมในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  
๕๕. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๙๑๓๘ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง เงินทดรองราชการ​
๕๖. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๖๙๓ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการยืมเงินไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๘        
๕๗. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๙๔๙๗ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในขณะขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
๕๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๙๕๘๖ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การลงลายมือชื่อในหนังสือสำคัญและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
      ที่ดิน

๕๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๐๓๑๒ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย์
๖๐. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๐๙๗๗ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การอายัดที่ดิน                                                      
๖๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๐๙๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๒๘ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แปลง
      เดียวหรือหลายแปลงหรือเป็นบางส่วน