​         หนังสือเวียนปี ๒๕๒๙                                      

                                                                                                                                                                                                   ย้อนกลับ  

.ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๔๑ ลงวันที่ ๓ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราช
    บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๒. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๕๔ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                              
. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๕๗๘ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย ม.๙ และ ม.๑๒ แห่งประมวลกฎหมาย
    ที่ดิน

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้                                         
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หนังสืออนุญาตทำนิติกรรม
. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๘๘ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หารือการทำคำตราสินเพื่อใช้ในการออกใบแทนโฉนดที่ดิน น.ส.๓
    หรือใบจอง

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หารือแบบโฉนดที่ดิน
. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๔๕๕ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๒๙ เ รื่อง ซ้อมความเข้าใจในการเขียนชื่อข้างเคียงซึ่งติดต่อกับทางหลวง     
    แผ่นดิน

. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๔๗๔ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
๑๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๖๒๒ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสาร
๑๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๘๖๔ ลงวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดง
      สิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไม่ชอบ

๑๒. ที่ มท ๐๗๐๑.๒/ว.๓๑๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การหารือข้อราชการตามบันทึกรายงานการประชุม            
๑๓. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การนำ ส.ค.๑ หรือ ส.ค.๑ ฉบับสำเนามาขอออกหนังสือแสดง
      สิทธิในที่ดิน

๑๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๔๗๕ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีเกี่ยวกับการจดทะเบียนขายทอดตลาด        
      ตามคำสั่งศาล

๑๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๗๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการ
      ขายอสังหาริมทรัพย์

๑๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๙๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย                
๑๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๙๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดินเดินสำรวจทั้งตำบล
๑๘. ที่ มท ๐๗๐๘/๔๐๘๘ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                               
๑๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๔๑๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขตาม ม.๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๔๑๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแบ่งแยกและตรวจสอบเนื้อที่      
      หนังสือรับรองการทำประโยชน์

๒๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๔๑๓๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๒๙ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๒๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๐๔๕ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน                                
๒๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๑๖๐ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง กระทรวงการคลังขอทำความตกลงกับกรมที่ดินเกี่ยวกับ
      การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจำนองและรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์

๒๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของกรมที่ดิน กระทรวง    
      มหาดไทย พ.ศ.๒๕๒๙

๒๕. ที่ มท ๐๗๑๒/๖๖๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ในการสร้าง
      โฉนดที่ดิน และการเก็บสารบบที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๙

๒๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๑๓๒ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ                
      อสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ กรมที่ดิน                  
      สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ดินสาขา

๒๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๑๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๒๘. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๗๐๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๘            
      (พ.ศ.๒๕๒๙)

๒๙. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๗๒๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๐. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๘๐๙๓ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน                               
๓๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๘๓๗๕ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรสในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๓๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๘๓๗๙ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน                                    
๓๓. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๘๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ใน
       เขตปฏิรูปที่ดิน

๓๔. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๘๖๔๖ ลงวันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง วัดนำรังวัดออกโฉนดที่ดิน                                            
๓๕. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๘๗๙๐ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง
๓๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๐๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๙ เรื่อง ความรับผิดของข้าราชการในทางแพ่ง                            
๓๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๔๘๔ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินตามความใน มาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวล
      กฎหมายที่ดิน

๓๘. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๖๙๘ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตถนน                   
๓๙. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๑๐๖๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
       ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๙)

๔๐. ที่ มท ๐๗๐๗/๑๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การรังวัดเพื่อการปฏิรูปที่ดิน                                         
๔๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๕๕๙๐ ลงวันที่ ๒ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง แบบพิมพ์หนังสือสัญญาจำนอง
๔๒. ที่ มท ๐๗๐๙/๑๕๘๒๔ ลงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสร้างระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก    
      ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๒๙

๔๓. ที่ มท ๐๗๒๐/๑๖๓๐๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
๔๔. ที่ มท ๐๗๑๒/๑๕๙๑๐ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ อ.ทุ่งเสลี่ยม               
๔๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๖๗๓๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
      ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอนุญาต ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม 
      พ.ศ.๒๕๑๔ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๒๙

๔๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๗๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การแจกโฉนดที่ดินกรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสูญหาย     
๔๗. ที่ มท ๐๗๐๒/๑๗๘๘๑ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การจัดทำบัตรแสดงคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการ
๔๘. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๘๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรณีผู้มีสิทธิในที่ดินตาม        
      หนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาย

๔๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๙๙๐๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๙ เรื่อง เลขที่ดินในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
๕๐. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๙๙๑๔ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การออกหนังสือสำตัญสำหรับที่หลวงในที่ดินราชพัสดุ          
๕๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๐๖๕๒ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง เจ้าของที่ดินตายก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในโฉนดที่ดิน
๕๒. ที่ มท ๐๗๐๘/๒๐๕๘๑ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การจัดเก็บโฉนดที่ดิน                                                    
๕๓. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๑๐๗๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การหมายเหตุข้างใบไต่สวนกรณีชื่อผู้นำเดินสำรวจออก
      โฉนดที่ดินไม่ตรงกับชื่อเจ้าของที่ดินในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม

๕๔. ที่ มท ๐๗๐๘/๒๑๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การใช้แบบพิมพ์สัญญาในการทำนิติกรรมสัญญาโฉนดที่ดิน      
      ที่สร้างขึ้นด้วยระวางระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็น

๕๕. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๒๑๔๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะราย
๕๖. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๒๔๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๒๙ เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ในการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินที่มี   
      เขตจดแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย

๕๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๒๘๓๑ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด
      รายการคำนวณและระวางรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๒๙

๕๘. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๓๙๔๓ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการทำลายหินธรรมชาตจากแห่งกำเนิด       
๕๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๙๗๔ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ส่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
      และสอบเขตที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๙

๖๐. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๔๐๙๓ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ระเบียบกรที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญ  
      สำหรับที่หลวง

๖๑. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๔๘๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินรายเก่า
๖๒. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๒๕๐๖๖ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตาม           
      ปริมาณงานที่ทำจริง

๖๓. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๕๑๓๘ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การจดแจ้งในโฉนดที่ดินจัดสรรส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคหรือ
      บริการสาธารณะ

๖๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๕๔๔๘ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                              
๖๕. ที่ มท ๐๗๑๒/๒๕๙๔๑ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีเขตติดต่อกับแนวเขต
      ป่าไม้ถาวร

๖๖. ที่ มท ๐๗๑๐/๒๕๙๒๖ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียน       
       เลิกอาคารชุด

๖๗. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๒๕๙๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การลงลายมือชื่อในหนังสือสำคัญและเอกสารต่าง ๆ
       ที่เกี่ยวกับที่ดิน

๖๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๖๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามหญิงมีสามี ไม่ชอบด้วยกฏหมาย          
       ในหนังสือเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๖๙. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๗๐๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๙ เรื่อง การเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๐
๗๐. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๕๐๐ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง ภาษีเงินได้กรณีขายอสังหาริมทรัพย์                                 
๗๑. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๗๖๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินติดเขตทางหลวง
๗๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๘๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของธนาคารซิติ้แบงค์                สาขาประเทศไทย
๗๓. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๗๘๐๙ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตทำการ
      จัดสรรที่ดิน

๗๔. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๗๙๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการมอบหมายให้ไปเป็นพยานร่วมตรวจสอบ    
      ที่ดิน ระวังแนวเขตและรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แทนนายอำเภอ

๗๕. ที่ มท ๐๗๐๒/๒๘๓๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง การบริหารงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
๗๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๘๘๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๒๙ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความใน        
      พระราชบัญญัติอาคารชุด
​​