หนังสือเวียนปี ๒๕๓๐                                        

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ   

๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๐๐๐๖๔ ลงวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อ กรณี น.ส.๓ ก ได้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน
. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๐๔๒๗ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง                         
. ที่ มท ๐๗๐๗/ว.๐๐๘๙๕ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๐๑๐๖๙ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียน การเก็บและการใช้ระวาง  
    แผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๐

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๐๑๒๗๕ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การออกใบแทนโฉนดที่ดินเพื่อจดทะเบียนโอนตามคำพิพากษา
    ของศาล

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๐๑๔๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การวางแนวเขตที่งอกริมตลิ่ง                                      
. ที่ มท ๐๗๒๓/ว.๑๙๔๒ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๓๐ เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมติ กชช.ในเรื่องการ
    กำกับและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาชนบท

. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๖๐๔ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง การลงนามของพระภิกษุสามเณรในเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและ
    นิติกรรม

. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๘๑๓ ลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๐. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๓๑๐๒ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน                                      
๑๑. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๓๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกที่ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ขอ
      อนุญาตจัดสรรที่ดิน

๑๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๗๑๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการสอบสวนก่อนออกโฉนดที่ดิน                
๑๓. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๓๘๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
      โครงการระเบิดและย่อยหิน

๑๔. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๔๓๗๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง การรังวัดเพื่อการชลประทานในเขตประกาศเดินสำรวจออก  
      หนังสือรับรองการทำประโยชน์

๑๕. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๔๘๓๙ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินที่งอกจากทางสาธารณประโยชน์
๑๖. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๕๑๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การตรวจสอบประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค          
๑๗. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๕๑๘๕ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินประจำจังหวัด
๑๘. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๕๒๗๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ยกเลิกการผ่อนผันให้จำหน่ายที่ดินจัดสรรรายเก่า              
๑๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
๒๐. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๓๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                            
๒๑. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๖๖๑๙ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินจัดสรร
๒๒. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๒๑๐ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๓๐ เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      สูญหาย

๒๓. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๗๓๙๑ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ยกเลิกการผ่อนผันให้จำหน่ายที่ดินจัดสรรรายเก่า
๒๔. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๗๘๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินกรณีรูปแผนที่และเนื้อที่แตกต่างจาก                        ​หลักฐาน น.ส.๓ เดิม
๒๕. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๘๖๓๔ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด
      รายการคำนวณและระวางรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๒๙

๒๖. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๙๘๕๖ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๘) กรณีมีการตั้ง
      กิ่งอำเภอขึ้นใหม่

๒๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๙๗๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๒๘. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๐๖๙๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอแก้ไขระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนที่     
      รายการรังวัด รายการคำนวณและระวางรูปถ่ายทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐

๒๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๐๘๙๒ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ให้ใช้บัญชีรับเรื่องรังวัดและแจ้งผู้ขอมาดำเนินการ (บ.ท.ด.๗๑)
๓๐. ที่ มท ๐๗๐๒/๑๑๑๐๙ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานที่ดินสาขา                                         
๓๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๑๔๙ ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ขอแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรังวัดปักหลัก
      หมายเขตที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๗

๓๒. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๑๒๔๔ ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวม   
      โฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐

๓๓. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๓๗๒ ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง
๓๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๑๓๗๑ ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการ                                 
๓๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๑๘๐๐ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนอง
      ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรเป็นผู้รับจำนอง

๓๖. ที่ มท ๐๗๑๒/๑๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน    
๓๗. ที่ มท ๐๗๐๘.๓ /ว.๑๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารของกองทะเบียนที่ดิน
๓๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน          
       หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๓๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๒๙๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเพิกถอนหรือ
      แก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๔๐. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๓๕๘๙ ลงวันที่ ๘ ก.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบหลักฐานแผนที่                                   
๔๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของช่างรังวัด
      มีข้อบกพร่อง

๔๒. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๔๖๙๕ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการแก้ไขและจัดเก็บหลักฐานการ   
      รังวัดเฉพาะราย ในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๐

๔๓. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๕๕๒๒ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และ
      รวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐

๔๔. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ส่งระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนข้างเคียง และการรับรอง
      แนวเขตที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๐

๔๕. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๖๐๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการแก้ไขและจัดเก็บหลักฐาน
      การรังวัดเฉพาะราย ในระวางแผนที่ ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๐

๔๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๖๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๓๐ เรื่อง โครงการจัดทำทะเบียนที่ดิน                                       
๔๗. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๖๓๑๗ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการตาม มาตรา ๙ และขอสัมปทาน
      ตาม มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๘. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๖๓๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอตรวจสอบหลักฐานและแนวเขตที่ดิน                           
๔๙. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๗๖๗๖ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
๕๐. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๗๙๖๓ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไป    
      ทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

๕๑. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๘๑๑๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง แบบพิมพ์บัญชีคุมหลักฐานการรังวัดฯ (ร.ว.๔๘) และแบบพิมพ์
      บัญชีค้นหาหลักฐานการรังวัดฯ (ร.ว.๗๒ ก)

๕๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๙๗๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน                                                       
๕๓. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๙๓๒๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การอนุมัติการจ่ายเงิน
๕๔. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๓๒๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขา      
๕๕. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๑๙๗๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การขอเช่าสถานที่ราชการตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
๕๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๙๖๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ นายอาทร ต้องวัฒนา        
      กับผู้ร่วมร้องทุกข์อื่น

๕๗. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๐๔๕๔ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การระบุชื่อผู้รับเงินในเช็คกรณีมอบฉันทะ
๕๘. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๑๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การเสนอร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน             
๕๙. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๑๒๕๐ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
      ของบุตร กรณีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ

๖๐. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๑๑๙๐ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอยกเลิกใบไต่สวน                                                
๖๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๑๙๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การยกเลิกการห้ามจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ทางหลวง)
๖๒. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๒๒๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน                          
๖๓. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอหารือปัญหาในทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๖๔. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๒๘๙๔ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณี นางมณีรัตน์ ชูประภาวรรณ
      กับพวก ขอปลูกสร้างอาคารที่ประกอบการพาณิชย์ในที่ดินจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว

๖๕. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๓๑๗๐ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำตาย
      ในระหว่างรับราชการ

๖๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๓๓๖๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                   
๖๗. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๓๗๐๑ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๐
๖๘. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๔๘๓๖ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การรายงานผลการแจกโฉนดที่ดิน                                 
๖๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๔๘๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตตาม มาตรา ๙ 
      การขอสัมปทานหรือขอต่ออายุสัมปทานตาม มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๐. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๔๘๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินตามความในมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวล   
      กฎหมายที่ดิน

๗๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๕๐๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๐ เรื่อง การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน
๗๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๕๔๑๐ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การทำทะเบียนที่ดินจากสำเนาบัตรรายชื่อ                          
๗๓. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๕๘๗๔ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
๗๔. ที่ มท ๐๗๑๗/ว.๒๕๙๘๘ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑          
      (พ.ศ.๒๕๓๐)

๗๕. ที่ มท ๐๗๑๙/๒๖๓๐๐ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง รายงานผลยอดงานค้าง
๗๖. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๖๘๗๙ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๓๐ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณี           
       บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ