​​​​​                                     หนังสือเวียนปี ๒๕๓๑                                        

                                                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ 

. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๙​๙ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การอายัดที่ดินของพนักงานสอบสวน
. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๘๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การขอดู ขอคัดหรือรับรองบัญชีกำหนดจำนวนทุนทรัพย์          
                               ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การส่งเอกสารเพื่อถ่ายไมโครฟิล์ม
๔ ที่ มท ๐๗๑๖/๑๘๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การแสดงหลักฐานสำเนาโฉนดที่ดินที่เป็นถนนภาระจำยอมของ   
                               ที่ดินจัดสรร      

. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๔๑๓ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๔๔๗ ลงวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ                           
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๗๖๒ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๓๐๐๐ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินจัดสรร                     
. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณที่ดินจัดสรร
                                  เพื่ออยู่อาศัย

๑๐. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๔๖๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ.๒๕๓๑ เรื่อง แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จ
                                   ตกทอด และแบบขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
        
๑๑. ที่ มท ๐๗๐๘/๕๑๑๙-๒๒ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๓๑ เรื่อง โครงการจัดทำทะเบียนที่ดิน
๑๒. ที่ มท ๐๗๐๘/๕๑๒๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๓๑ เรื่อง โครงการจัดทำทะเบียนที่ดิน                                           
๑๓. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๕๒๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
๑๔. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๕๔๙๐ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินจัดสรร                 
๑๕.ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๖๒๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๓๑ เรื่อง เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงที่หมายในระวางแผนที่และ
                                   ระวาง น.ส.๓ ก
.
๑๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๗๓๑๕ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือ
                                   อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐

๑๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
๑๘. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๗๙๔๓ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การปฏิบัติงานประเมินราคาทุนทรัพย์                         
๑๙. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๘๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
๒๐. ที่ มท ๐๗๒๐/ว.๘๙๔๑ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการปรับปรุงระวางแผนที่จาก       
                                   ระบบเดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๑

๒๑. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๙๐๐๒ ลงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง คัดค้านการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน
๒๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๐๐๔ ลงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การโอนสิทธิในที่ดินเมื่อเกษตรกรได้ชำระค่าเช่าซื้อ              
                                    ครบถ้วน
แล้ว​​​
๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๑๕๒ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
๒๔. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๙๖๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ                
                                    สิทธิครอบครอง
                
๒๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๘๗๓ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๒๖. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๑๓๕๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประจำจังหวัด                              
๒๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๑๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
๒๘. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๑๓๙๓๗ ลงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการ           
                                     ประสานงานด้านสาธารณูปโภคจังหวัด (อปส.)

๒๙. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๔๑๒๖ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การวางแนวเขตที่งอกริมตลิ่ง
๓๐. ที่ มท ๐๗๑๗/๑๔๘๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย          
๓๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
๓๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๕๕๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบที่ดิน               
๓๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๕๗๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง โครงการจัดทำทะเบียนที่ดิน
๓๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๕๘๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                            
๓๕. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
๓๖. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๖๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาล  
                                   การไฟฟ้านครหลวง

๓๗. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๖๒๓๗ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๓๑ เรื่อง รายงานผลงานรังวัดประจำเดือน (ร.ว.๑๙)
๓๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๖๓๘๖ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            
                                   ให้ผู้จัดการสำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓๙. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๙๑๒๔ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การจ่ายบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินทดแทนข้าราชการ
                                    วิสามัญ และบำเหน็จลูกจ้าง กรณีออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ

๔๐. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๙๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ให้ใช้บัญชีรับเรื่องรังวัดและแจ้งผู้ขอมาดำเนินการ           
                                     (บทด.๗๑)
   
๔๑. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๙๗๗๙ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
๔๒.ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๐๒๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การรายงานประจำเดือน ประจำปี                              
๔๓. ทื่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๐๒๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การสั่งแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ใน
                                     โฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๑

๔๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสารบบ น.ส.๓                               
๔๕. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๐๕๙๔ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกฎกระทรวงประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม
๔๖. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๐๙๘๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง หน้าที่ของนายช่างรังวัด ๕ และ ๖ ประจำสำนักงานที่ดิน   
๔๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๑๑๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑ เรื่อง มูลนิธิสิทธชนไทย ขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน
๔๘. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๑๔๐๐ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์อันสืบเนื่องจาก            
                                      การจัดสรรที่ดิน
           
๔๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๑๔๐๑ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดทุนทรัยพ์ในจการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
                                     เจ้าพนักงานที่ดิน

๕๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๑๙๐๖ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการชลประทานและ          
                                     ทางหลวง
                 
๕๑. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๑๗๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความใน
                                     พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๕๒. ที่ มท ๐๗๑๗/ว.๒๒๐๐๐ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลที่ดินโดยใช้คอมพิวเตอร์                      
๕๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๔๗๔๐ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (การเปลี่ยนแปลง
                                     ผู้แทนของนิติบุคคล)

๕๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๒๒๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ขอรับโอนที่ดิน       
๕๕. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๒๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
๕๖. ที่ มท ๐๗๐๘/๒๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการโอนสิทธิจำนอง                        
๕๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๒๗๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง
๕๘. ที่ มท ๐๗๐๘/๒๒๗๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง                            

๕๙. ที่ มท ๐๗๐๖/ว.๒๓๓๒๔ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง การวางระเบียบและวิธีดำเนินการประมวลผล
๖๐. ที่ กค ๐๘๐๒/๑๕๔๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๓๑ เรื่อง เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นและการคืน 
                                     ภาษีเงินได้หัก  ณ ที่จ่าย

๖๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์
๖๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง    
                                      ประมวลกฎหมายที่ดิน

๖๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๖๔. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๒๕๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร  
๖๕. ที่ มท ๐๗๒๐/ว.๒๕๖๑๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๓๑ เรื่อง การนำรูปแผนที่รังวัดแบ่งแยกที่หมายในระวางแผนที่
                                     ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้าง

๖๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๖๒๖๔ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง สำรวจผลการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูก           
                                     เขตชลประทาน
         
๖๗. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๖๓๐๙ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี
๖๘. ที่ มท ๐๗๒๑/ว.๒๖๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๓๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการพิมพ์ การควบคุมรักษาและ     
                                     การเบิกจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสือกรรมสิทธิ์
                                     ห้องชุด พ.ศ.๒๕๓๑
​​