​                                     หนังสือเวียนปี ๒๕๓๒                                       

                                                                                                                                                              ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๓๔๖ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การคัดค้านราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
   จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๙๘ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การทำสัญญาค้ำประกันของลูกจ้าง                                       
. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง สำรวจการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง             
. ที่ มท ๐๗๒๑/ว.๑๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง
. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่แฮปปี้โฮม ดีเวลล็อปเม้นท์ ขออนุญาต  
   ทำการจัดสรรที่ดิน

. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรับเงินค่าธรรมเนียมและ
   ค่าภาษีอากร

. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดแจ้งรายการภาระผูกพัน หรือ    
   รายการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิในที่ดินระหว่างดำเนินการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๒

. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๙๗๕ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติตามทีคณะรัฐมนตรีมีมติไว้
๑๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๓๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจเรื่องรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน  
      และทางหลวง

๑๑. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๓๒ เรื่อง นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
๑๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๓๒๘๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๓๒ เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนที่ดินคนต่างด้าว
      หรือทะเบียนที่ดินนิติบุคคลบางประเภท

๑๓. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๓๓๐๐ ลงวันที่๑๐ ก.พ.๒๕๓๒ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของ
     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑๔. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๓๓๐๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๓๒ เรื่อง เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงที่หมายในระวางแผนที่และ  
     ระวาง น.ส.๓ ก
.
๑๕. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๓๓๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๓๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจเรื่องรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับ
     ที่หลวง

๑๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๘๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การจัดทำบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน                               
๑๗. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๕๘๑๔ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๑๘. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๖๔๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๒ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราช
     บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๑๙. ที่ มท ๐๗๑๖/ว.๗๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๓๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
๒๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๗๙๓๓ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๓๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำใบแจ้งหนี้ส่งไปกรมที่ดิน     
๒๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๗๙๒๕ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒๒. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๘๙๘๖ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การรับผิดชอบควบคุมแบบพิมพ์ต่างๆ                             
๒๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๑๗๘ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๓๒ เรื่อง ธนาคารดอยซ์แบงค์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคาร
     พาณิชย์ในไทย

๒๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๐๔๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแบ่ง              
     กรรมสิทธิ์รวมปลอดจำนอง

๒๕. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๑๑๙๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๓๒ เรื่อง อ้ตราค่าจ้างของส่วนราชการ
๒๖. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๓๓๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การแจก น.ส.๓ ก                                                  
๒๗. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขา จังหวัดนครราชสีมา
๒๘. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๑๔๖๗๓ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง โอนให้ตัวการ                                                         
๒๙. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๔๕๙๙ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
๓๐. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๕๓๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ห้ามหักเงินมัดจำค่ารังวัดที่ดิน                                   
๓๑. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๑๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาจังหวัดบุรีรัมย์
๓๒. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๖๕๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง วิธีการบัญชีกรณีใช้หนังสือรับรองการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงิน
     สวัสดิการการศึกษาบุตร

๓๓. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๑๖๖๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การปิดประกาศการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
๓๔. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๙๒๓๐ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร
      ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

๓๕. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๑๙๖๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๓๒ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความใน
      พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๓๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๑๗๒๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหา  
      ริมทรัพย์

๓๗. ที่ มท ๐๗๑๗/ว.๒๒๐๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๓๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัตินำพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางไปจัดให้ราษฎร
๓๘. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๒๒๒๗๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน                                    
๓๙ ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๒๓๑๔ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง คัดค้านการออกโฉนดที่ดินรายนายบุญมา เกษมวัน
๔๐. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๒๒๗๕๘ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การประเมินราคากรรมสิทธิ์ห้องชุด                                 
๔๑. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๒๙๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือ                 
      สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

๔๒. ที่ มท ๐๗๑๗/ว.๒๔๑๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒         
      (พ.ศ.๒๕๓๒)

๔๓. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๔๒๒๑ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินโบราณสถาน
๔๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๔๘๐๙ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การวินิจฉัยข้อพิพาท ของ คชก.ตำบล ตามพระราชบัญญัติการ
     เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔

๔๕. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๔๙๗๙ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง ข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช
     บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๓

๔๖. ที่ มท ๐๗๐๓/ว.๒๕๑๐๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การตรวจสอบแบบพิมพ์                                           
๔๗. ที่ มท ๐๗๑๓/ว.๒๖๕๑๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดิน
๔๘. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๒๗๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน                                          
๔๙. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๒๗๖๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๓๒ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน ตามข้อเสนอ
      ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๓๓

๕๐. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๙๐๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๓๒ เรื่อง การขายฝากที่ดิน                                                  
๕๑. ที่ มท ๐๗๒๕/ว.๒๙๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๓๒ เรื่อง เร่งรัดตรวจสอบสำเนาพิมพ์เขียวแผ่นทาบระวางรูปถ่ายทาง
     อากาศหรือระวางขยายงานและสำเนาทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๘)