​                                    หนังสือเวียนปี ๒๕๓๓                                         

                                                                                                                                                                                                     ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๕๘ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบในการ
    ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๒

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การอนุญาตให้ระเบิดและย่อยหินสองข้างทางหลวง              
. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๑๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๓๓ เรื่อง คำอธิบายประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
    สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๘๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๓๓ เรื่อง กรณีนายสงวน เกษวงษ์ หารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การศึกษาของบุตร

. ที่ กค ๐๕๑๔/ว.๑๔ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
. ที่ กค ๐๕๐๒/ว.๑๙ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๓๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ
    นำเงินส่งคลังโดยใช้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ของหน่วยงานย่อยที่ตั้งอยู่ในอำเภอและกิ่งอำเภอ

. ที่ สร ๑๐๐๔/๗๗๗ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๓๓ เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
    ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๐

. ที่ มท ๑๒๐๑/ว.๒๐๐ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๓๓ เรื่อง นายอนันต์ อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์
    ผู้สื่อข่าวที่กระทรวงมหาดไทย

. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๓๕๖ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องและความเห็นไปเพื่อเสนอ
    คณะรัฐมนตรี

๑๐. ที่ นร.๐๒๐๒/ว.(ร)๓๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร               
๑๑. ที่ มท ๐๒๐๗/ว.๓๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ
๑๒. ที่ คด ๐๗๐๔(ถ)/(ว) ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของ
      หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

๑๓. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๔๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร
๑๔. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๖๗๒๘ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับชำระและ
      นำส่งภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๒๕

๑๕. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๒๙๑ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๑๖. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๓๗๑ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ                          
๑๗. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑๘. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๔๐๖ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง ส่วนราชการต่างๆ เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตเกี่ยวกับ
      การเงิน

๑๙. ที่ มท ๐๒๐๕/ว.๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานพัสดุ
๒๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๖๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การขอใช้ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและจัดขึ้นทะเบียนในที่ดินของรัฐ

๒๑. ที่ นร ๐๒๐๕/ว.๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติ
      คณะรัฐมนตรี

๒๒. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๗๗๒๑ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเกี่ยวกับค่าติดตั้ง
      โทรศัพท์

๒๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๗๘๙๔ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การส่งเอกสารเพื่อถ่ายไมโครฟิล์ม
๒๔. ที่ นร ๐๒๐๒/ว.๗๐ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ                  
๒๕. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๘๐๙๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การหลบเลี่ยงอากรรับเงินในการซื้อขายที่ดิน
๒๖. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๘๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ         
๒๗. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๘๒๗๕ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๓ 
      และพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๓

๒๘. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๘๒๗๖ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
      บำนาญ

๒๙. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๘๒๘๓ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การจดบันทึกรายการจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๓๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๘๙๑๘ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง หารือทางหลวงสายประธาน                                        
๓๑. ที่ นร ๐๒๐๓/๗๖๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
      ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๒

๓๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๙๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ขอให้เก็บหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายไว้ในสารบบที่ดินและแจ้งให้
      คู่กรณีที่มาทำนิติกรรมทราบ

๓๓. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๘๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
๓๔. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๐๒๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดท้องที่กันดารเพิ่มเติม                                      
๓๕. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๐๒๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง เพิ่มเติมประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
      บำบัดรักษาโรค

๓๖. ที่ มท ๐๕๐๒/ว.๖๔ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี                                                 
๓๗. ที่ กค ๐๕๑๐/ว.๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน                                     
๓๘. ที่ กค ๐๕๐๒/ว.๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การปรับปรุงระเบียบการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญ      
      ข้าราชการ

๓๙. ที่ กค ๐๕๐๒/ว.๗๑ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การปรับปรุงแบบขอรับบำเหน็จปกติและหรือเงินบำเหน็จพิเศษ
      ลูกจ้าง

๔๐. ที่ มท ๐๒๐๕/ว.๙๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือดำรงชีพผู้พิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ
      บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓

๔๑.ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๐๔๓ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การอนุญาตให้ระเบิดและย่อยหินสองข้างทางหลวง               
๔๒. ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๑๓๓๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน                            
๔๓. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๑๑๑๒ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี                                      
๔๔. ที่ กค ๐๕๑๔/๓๙๔๘๑ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การขยายวงเงินเก็บรักษา                                          
๔๕. ที่ นร ๐๗๐๓/ว.๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๓๓ เรื่อง แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ    
๔๖. ที่ นร ๐๗๑๐/ส.๑๑ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการลูกจ้างของส่วนราชการ
      และครอบครัว

๔๗. ที่ มท ๐๗๐๔/๒๘๙๑ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การตรวจสอบบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบ
      ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๑

๔๘. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๒๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๓๓ เรื่อง กลุ่มโรงโม่หิน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ประชุมเเสนอให้รัฐบาลทบทวน
      มติคณะรัฐมนตรี

๔๙. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๗๒๔๒ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
      ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๐

๕๐. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๑๙๐ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพื่อพิจารณากำหนด
      จำนวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๕๑. ที่ นร ๐๗๑๑/ว.๙ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๓๓ เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
๕๒. ที่ มท ๐๒๐๕/ว.๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๓๓ เรื่อง สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ               
๕๓. ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๙๙๙๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนไถ่ถอนจาก
      จำนอง ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับจำนอง​

๕๔. ที่ นร ๐๑๐๔/๑๖๗๐๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                           
๕๕. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๑๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๓๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอ
       เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๓๑

๕๖. ที่ นร ๐๖๐๑/๘๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน                                                 
๕๗. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๑๗๘๔ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
๕๘. ที่ มท ๐๒๐๑/ว.๑๖๗๑ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                        
๕๙. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๓๕๐๘ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดิน
       ส่วนที่หลือ ตาม ม.๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐

๖๐. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๓๖๘๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง ให้ควบคุมรักษาแบบพิมพ์โดยเคร่งครัด                          
๖๑. ที่ มท ๐๗๐๔/๒๔๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง กรมที่ดินขอส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 
      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๗๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๓๓

๖๒. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๔๙๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน                          
๖๓. ที่ มท๐๗๐๒/๒๕๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ     
       แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ

๖๔. ที่ มท ๐๗๐๘/ว.๒๕๔๓๔ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง                             
๖๕. ที่ มท ๐๗๑๑/ว.๒๕๙๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
๖๖. ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๕๕๐๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่อง การจดทะเบียนที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิ
       ในที่ดินนั้น