​​​​​                                 ​       หนังสือเวียนปี ๒๕๓๔                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ย้อนกลับ​

. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกที่ดินที่มีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน
. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๗๒ ลงวันที่ ๓ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓       
. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๑๕๖ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของ
                            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๓๔

. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๖๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓       
. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๖๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การปรับเพดานดอกเบี้ยเงินกู้
. ที่ มท ๐๗๑๙/ว - ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเนื่องจาก ส.ค.๑ ในพื้นที่ป่าไม้ถูก
                            เขตชลประทานและทางหลวง

. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินกรณีขอออกหนังสือแสดง
                            สิทธิในที่ดินบริเวณที่งอกริมตลิ่ง

. ที่ มท ๐๗๐๖/ว.๑๑๗๐ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนัดเจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้แนวเขต
                            และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

. ที่ มท ๐๗๒๕/ว.๑๙๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู.ที.เอ็ม. ในการสร้าง
                            โฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน

๑๐.ที่ มท ๐๗๐๔/ว.๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การระบุราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการค้าและ
                            จัดสรรที่ดิน
     
๑๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๒๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง
๑๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๔๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ม.คง๒๕๓๔ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจดทะเบียน
                             โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลหลายคนที่เป็นเจ้าของรวม

๑๓.ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๔๒๓๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๓๔ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายจ่ายเงินงบกลางรายการเงินสำรอง
                             จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๑๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว. - ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๓๔ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลงในสัญญาจำนอง                         
๑๕. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๔๕๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๓๔ เรื่อง โครงการพบประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ตำบล และข้าราชการ
                                   ส่วนภูมิภาค

๑๖. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๕๑๔๗ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจัดสร้างสวนสาธารณะให้ประชาชนเพิ่มขึ้น                  
๑๗.ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๕๑๑๔ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่แก้ไขใหม่
๑๘. ที่ มท ๐๗๐๖/ว.๕๓๔๐ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมที่ดิน                                
๑๙. ที่ มท ๐๗๒๑/ว.๕๕๘๒ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการ
๒๐. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๖๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การขอนุมัติไม่ปฏิบัติตามระบบบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย  
๒๑. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๖๔๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินใจพื้นที่สงวนหวงห้าม
                                    ของทหาร

๒๒. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๖๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน   
                                    ส่วนภูมิภาค
         
๒๓. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๖๖๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
๒๔. ที่ มท ๐๗๑๘/ว.๗๑๗๑ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่มิได้ลงตำแหน่ง
                                    ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.๓ ก)

๒๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๗๕๘๙ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๒๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๙๔๘๕ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๓๔ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา ๕๙ ตรี แห่ง
                                    ประมวลกฎหมายที่ดิน
  
๒๗. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๙๑๑๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออก
                                    โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

๒๘. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๙๓๕๖ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรังเงินค่าธรรมเนียม
                                    ค่าใช้จ่ายและภาษีอากร

๒๙. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๙๘๓๖ ลงงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การเร่งรัดงานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน
๓๐. ที่ มท ๐๗๐๕/ว.๑๑๐๘๗ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ขอเร่งรัดการรังวัดออกโฉนดที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ          
๓๑. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๓๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
๓๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๑๖๗๗ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์                
                                     ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
                                     การชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕

๓๓.ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๑๖๗๖​ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมยกที่ดินให้แก่ผู้เยาว์
                                    โดยมีข้อกำหนดห้ามโอน

๓๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๑๙๔๙ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีส่วนราชการขอคืนค่าอากรแสตมป์        
๓๕. ที่มท ๐๗๑๒/ว.๑๒๔๒๗ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง หารือทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๓๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๓๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และ
                                     แผ้วถางป่าในที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของ
                                      กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

๓๘. ที่ มท ๐๗๑๕/ว.๒๐๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง รายงานความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๓๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๓๘๐๖ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความ
                                      ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๔๐. ที่ มท ๐๗๒๖/ว.๑๓๙๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการคำนวณและการลงที่หมาย
                                      แผนที่งานรังวัดเฉพาะรายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๓๔

๔๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๔๖๘๘ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                            
๔๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๕๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดิน
                                      จังหวัด

๔๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๕๖๒๙ ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนโอนที่ราชพัสดุตามมาตรา ๑๔ วรรคแรก
                                       แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒

๔๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว. ๑๕๕๗๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๐
                                       (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๔๕. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๑๖๓๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดิน
                                      ที่มี น.ส.๓ หรือโฉนดในเขตนิคมสร้างตนเอง

๔๖. ที่ มท ๐๗๑๐/๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตาม มาตรา ๘๔ แห่ง
                                      ประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๖๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่ง
                                       ประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๘. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๑๖๙๒๓ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือรับรองการทำประโยชน์
๔๙. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๗๔๗๐ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                                      ตามประมวลกฎหมายที่ดินและการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
                                      ตามประมวลรัษฎากร

๕๐. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๗๖๓๒ ลงวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง หารือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
                                      ในทรัพย์ส่วนกลาง

๕๑. ที่ มท ๐๗๒๐/ว.๑๘๑๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การประเมินราคากรรมสิทธิ์ห้องชุด                         
๕๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๘๒๗๑ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่...) พ.ศ....
๕๓. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๑๘๘๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้
                                      ค้างชำระรัฐวิสาหกิจ

๕๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๙๓๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครอง
๕๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๙๒๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การสั่งแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
                                      ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๕๖. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๑๙๓๗๔ ลงวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินของผู้เยาว์
๕๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๙๘๑๕ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ ออกตาม
                                      ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

๕๘. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๐๘๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๓๔ เรื่อง บริษัท ไทย คิว ที จำกัด ขอรับโอนที่ดินจากตัวแทน
๕๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๑๖๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม      
                                      ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและค่าอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  
                                      กฎหมายที่แก้ไขใหม่

๖๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๐๘๗๙ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การชำระบัญชีทรัพย์ของมุลนิธิชินนิปูโดอนุสรณ์
๖๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๐๘๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ก.ยง๒๕๓๔ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย        
                                     และค่าอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์

๖๒.ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๑๘๙๗ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานประจำเดือนที่ปรับปรุงใหม่ (บ.ท.ด.๗๒
                                     และ บ.ท.ด.๗๓)

๖๓. ที่ กค ๐๘๐๒/๒๑๑๒๒ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ภาษีเงินได้และอากรแสดมป์ กรณีการจดทะเบียนสิทธิและ
                                      นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๖๔. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๒๖๒๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การหมายเหตุใน ส.ค.๑ เมื่อได้ออกหนังสือรับรอง
                                      การทำประโยชน์

๖๕. ที่ มท ๐๗๒๒/ว.๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับกับการเก็บเงินงบประมาณ
                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ ไว้เบิกจ่ายเหลี่ยมปี โดยยังไม่ต้องทำสัญญาผูกพัน
                                       เป็นกรณีพิเศษ

๖๖. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๒๘๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาประกอบ
                                       กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม

๖๗. ที่ มท ๐๗๒๑/ว.๒๓๓๐๐ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ซักซ้อมหลักการในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
                                       ที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์

๖๘. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๓๔๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การอายัดที่ดิน
๖๙. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๓๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การต่อเลขหน้าสำรวจ เลขโฉนดที่ดิน การประทับตราและ
                                       การเก็บสิ่งสำคัญ
  
๗๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๓๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการค้นหาและตรวจสอบหลักฐาน
                                       การจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน

๗๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๔๑๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนสิทธิและ
                                      นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๗๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๔๑๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคารออมสิน
๗๓.ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๔๒๘๓ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๓๔ เรื่อง วัดต้นธง ขอซื้อที่ดิน                                              
๗๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๕๐๑๒ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน
๗๕. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๕๐๓๖ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าใช้จ่ายใน          
                                      การรังวัดที่ดิน
               
๗๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๕๐๑๓ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้กรณีขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
๗๗. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๒๔๙๙๘ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การเพิ่มอัตราค่าจ้างคนงานรังวัดกรณีงานรังวัดเฉพาะราย    
๗๘. ที่ มท ๐๗๐๖/ว.๒๔๙๙๙ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ให้ผู้อื่นไปทำการรังวัดแทน
๗๙. ที่ มท ๐๗๒๐/ว.๒๕๒๔ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง การประเมินราคากรรมสิทธิ์ห้องชุด                                
๘๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๕๗๙๖ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่า
                                     เป็นคนต่างด้าวนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิในห้องชุด

๘๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๑๖๒๑๖ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีตราสารใบรับในกรณีการเวนคืน         
                                     อสังหาริมทรัพย์
         
๘๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๖๕๑๓ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขต
                                      จังหวัดกาญจนบุรี

๘๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๗๓๘๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบภาษีบำรุงท้องที่               
๘๔. ที่ มท ๑๖๖๕/๓๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๓๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
                                      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕

๘๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๘๐๕๙ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง โอนให้ตัวการ                                                       
๘๖. ที่ มท ๐๗๒๕/ว.๒๘๒๔๐ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการรังวัดและทำแผนที่
๘๗. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๘๓๔๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง หารือการออกโฉนดที่ดิน                                         
๘๘. ที่ มท ๐๗๑๙/ว.๒๙๑๑๗ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การหมายเหตุใน ส.ค.๑ เมื่อได้ออกหนังสือรับรองการทำ
                                      ประโยชน์หรือโฉนดที่ดินไปแล้ว

๘๙. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๒๙๐๓๒ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การขอให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                       
๙๐. ที่ มท ๐๗๐๖/ว.๒๙๐๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง การนัดรังวัดสอบเขตที่ดิน
๙๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๕๒๓๐ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง กำหนดหน้าที่และทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและ    
                                      นิติตกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน

๙๒. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๙๔๓๐ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิใน
                                      ที่ดินสูญหาย

๙๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๒๙๙๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง มอบอำนาจการจดทะเบียนจำนองและไถ่ถอนจำนอง       
๙๔. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๓๐๑๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
                                      มหาดไทย

๙๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๓๐๒๑๗ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๓๔ เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖)
                                      พ.ศ.๒๕๓๔