​​              หนังสือเวียนปี ๒๕๓๕                     ย้อนกลับ  

. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๐๐๑๒๖ ลงวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การทำลายเอกสาร
. ที่ มท ๐๗๑๒/๔๓๘ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การนำระเบียบภายในของกรมที่ดินให้ประชาชนที่    
                             เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
                
. ที่ มท ๐๗๑๔/ว.๐๐๖๔๐ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานประจำเดือนที่ปรับปรุงใหม่
                            (บ.ท.ด.๒ และ บ.ท.ด.๓)

. ที่ มท ๐๗๑๐/ว.๐๐๘๔๖ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การโอนทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตาม      
                            ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๓๔

๕. ที่ มท ๐๗๐๒/ว.๐๑๑๙๑ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ
                            พ.ศ.๒๕๓๔

. ที่ มท ๐๗๐๙/ว.๐๑๒๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ          
                             เกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต ตามมาตรา ๒๘ แห่ง 
                             พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๒๙

. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๐๑๗๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจัดระบบการบริหารงานระดับอำเภอ
. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๐๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๑. ท้ายระเบียบ
                             สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

. ที่ มท ๐๗๑๒/ว.๒๒๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจัดการเกี่ยวกับที่ดิน ของมูลนิธิโรงพยาบาล
                              สมเด็จพระยุพราช

๑๐. ที่ มท ๐๗๐๑/ว.๐๓๓๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การตั้งข่ายสื่อสารของทางราชการโดยมีบุคคล
                              ภายนอกที่มิใช่ข้าราชการเข้าร่วมใช้จ่าย

๑๑. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๕ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินใว้เพื่อประโยชน์แก่
                                คนต่างด้าว

๑๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๔ ลงวันที่ ๔ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง ภรรยาคนต่างด้าว ซึ่งหย่ากันแล้วมาขอซื้อที่ดิน      
๑๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๓๖๒๘ ลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีการ
                                ขายอสังหาริมทรัพย์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

๑๔. ที่ มท ๐๖๑๔/ว.๐๔๑๕๓ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย   
                                การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐและกำหนดแนวทางในการจัดหาระบบ        
                                คอมพิวเตอร์

๑๕.ที่ มท ๐๖๑๗/ว.๐๔๑๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้ระบบ
                                คอมพิวเตอร์ในกรมที่ดิน

๑๖. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๔๔๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางการปฏฺบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ    
                               จังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔

๑๗. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๔๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการ
๑๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๕๔๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการจด
                                      ทะเบียน
                               
๑๙. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๐๕๔๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๓๕ เรื่อง การบริการประชาชนและการเร่งรัดการ
                                      สอบสวน

๒๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๖๑๕๔ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การบริการประชาชน กรณีจดทะเบียนแบ่งแยก 
๒๑. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๖๓๗๗ ลงวันที่ ๔ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๒๒. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๐๖๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน         
๒๓. ที่ ๔๕๕/๓๕ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๒๔. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๐๗๑๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน ตาม
                                      มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๕. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๗๘๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
                                      กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๕

๒๖. ที่ ๕๔๒/๓๕ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มี
                                      ฐานะเทียบกองปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

๒๗. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๐๘๗๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเนื่องจาก
                                      ส.ค.๑

๒๘. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๐๙๖๘๒ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตตาม   
                                     มาตรา ๙ การขอสัมปทานหรือขอต่ออายุสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่ง      
                                     ประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๙. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๐๙๘๐๒ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕
๓๐. ที่ ๖๑๙/๓๕ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การแบ่งงานเป็นฝ่ายของกรมที่ดิน                            
๓๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การงดทำการรังวัด
๓๒. ที่ มท ๐๖๑๒/๑๑๐๘๑ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการไปให้ถ้อยคำต่อ    
                                   พนักงานสอบสวน
                    
๓๓. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๑๗๔๐ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
                                   ตามหลักการและวิธีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้น
                                   เงินเดือนข้าราชการพลเรือน สามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕
                                   เป็นกรณีพิเศษ

๓๔. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๑๒๐๘๙ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่
                                    ที่รัฐมนตรีได้ประกาศเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
                                    ตามประมวลกฏหมายที่ดิน

๓๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๒๕๘๑ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการขอคัดลอก
                                    ระวางที่ดิน

๓๖. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการออกหนังสือสำคัญ
                                    สำหรับที่หลวง
                      
๓๗.ที่ มท ๐๖๒๐/ว.๑๓๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหักค่าเสื่อมโรงงาน
                                     สิ่งปลูกสร้าง

๓๘. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๒๓๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่สาธารณ
                                     ประโยชน์

๓๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
๔๐. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๕๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การเก็บรักษาเอกสารราชการ                   
๔๑. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๖๕๘๘ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
                                     และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๒. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๖๙๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด                       
๔๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๗๗๒๐ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานของ
                                     เจ้าพนักงานที่ดิน

๔๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๑๙๒ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของบุตรคนต่างด้าว      
๔๕. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๙๗๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
                                    การโอนอสังหาริมทรัพย์

๔๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับ
                                     คริสตจักร
                                
๔๗. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๐๕๓๗ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังพฤติกรรมของบุคคล
                                     ผู้มาขอจดโอนกรรมสิทธิที่ดิน

๔๘. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๒๐๖๓๐ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การตรวจสอบประมาณการค่าก่อสร้าง
                                     สาธารณูปโภค                           

๔๙. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๐๐๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดิน
                                      จัดสรรและคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน

๕๐. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๓๐๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา          
                                     ขอออกโฉนดที่ดิน
                       
๕๑. ที่ ๑๕๐๗/๓๕ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตาม
                                     ผลการตรวจราชการระดับกรม

๕๒. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน               
๕๓. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๓๑๓๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติ
                                     ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕

๕๔. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๓๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัย     
                                      หนังสือรับรองการทำประโยชน์
   
๕๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๑๖๑๑ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การรังวัดเฉพาะแปลงตามคำขอ
๕๖. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๓๑๖๑๔ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน             
                                      พ.ศ.๒๕๓๕ 

๕๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๑๗๑๕ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๓๕ เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่ง
                                      กฎหมายถือว่า เป็นคนต่างด้าวนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิใน
                                      ห้องชุด

๕๘. ที่ มท ๐๖๑๔/ว.๓๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานประจำเดือนที่ปรับปรุงใหม่
                                       (บ.ท.ด.๗๒ และ บ.ท.ด.๗๓)  
    
๕๙. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๒๐๕๖ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน
๖๐. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๒๓๖๖ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดิน
                                      พ.ศ.๒๕๓๕

๖๑. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๒๕๗๑ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขและจัดเก็บ
                                      หลักฐานการรังวัดเฉพาะรายในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู.ที.เอ็ม.
                                      (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕

๖๒. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๓๒๙๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การเพิ่มอัตราค่าจ้างคนงานรังวัดกรณี          
                                      งานรังวัดเฉพาะราย
                  
๖๓. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๓๓๙๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง หน้าที่ของนายช่างรังวัด ๕ และ ๖ ประจำ
                                      สำนักงานที่ดิน

๖๔. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๓๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การแก้ไขปัญหางานรังวัดเฉพาะราย            
๖๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๔๑๒๗ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๕ เรื่อง สำรวจงานรังวัดค้างตรวจ
๖๖. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การรับรองโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์     
                                    ซึ่งใช้ในการรังวัดเฉพาะรายของสำนักงานที่ดิน

๖๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๕๐๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๓๕ เรื่อง หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
                                      ธนาคารซากุระ จำกัด

๖๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๕๑๕๐ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจดทะเบียนเลิกเช่า                            
๖๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๕๔๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจดทะเบียนให้ได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิ
                                      เกี่ยวกับคริสตจักรตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๐. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๓๖๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
๗๑. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๖๙๒๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
                                     รับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่ง
                                     ประมวลกฎหมายที่ดิน
     
๗๒. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๓๓๒๑๒ ลงวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๗๘๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง ขอตรวจและขอคัดหรือขอถ่ายเอกสาร
๗๔. ที่ มท ๐๖๑๒/๓๗๘๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)
                                     ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕

๗๕. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๘๓๔๒ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง การเก็บและการใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทาง
                                       อากาศระบบพิกัดฉาก ยู.ที.เอ็ม.

๗๖. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๓๘๘๓๒ ลงวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาต ตาม
                                      มาตรา ๙ การขอสัมปทานหรือขอต่ออายุสัมปทาน ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
                                      ประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๘๘๑๐ ลงวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การเร่งรัดแจกโฉนดที่ดิน
๗๘. ที่ มท ๐๖๑๔/ว.๓๘๙๖๖ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การเร่งรัดงานค้างในสำนักงานที่ดิน              
๗๙
. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๘๙๗๕ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การจดทะเบียนขายฝาก
๘๐. ที่ มท ๐๖๐๖/๓๙๔๙๙ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต    
                                   แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดินโดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕
     
๘๑. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๔๐๐๗๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดแผนการปฏิบัติงานเดินสำรวจเพื่อ
                                      ออกโฉนดที่ดินและแจกโฉนดที่ดิน

๘๒. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๔๐๖๐๓ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบและประกาศคณะกรรมการช่างรังวัด
                                     เอกชน   
๘๓. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๔๐๖๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการออกคำสั่ง ตาม
                                      มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๘๔. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๔๐๖๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการต่อเลข             
                                     หน้าสำรวจ เลขโฉนดที่ดิน การประทับตรา และการเก็บสิ่งสำคัญ
              ​