​         หนังสือเวียนปี ๒๕๓๖                                      

                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๐๐๑๑๐ ลงวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๐๐๗๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน   
๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประสานงานกับ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๔. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๑๗๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ขออนุญาตทำการค้าที่ดิน                       
๕.ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๖. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๐๒๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา ๕๘ ทวิ  วรรคสอง แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไม่ชอบ
๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๒๗๖๐ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๓๖ เรื่อง ข้อหารือปัญหาข้อกฏหมายในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่เวนคืนหมดอายุลง
๙. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๐๒๒๕๕ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๓๖ เรื่อง การแจกโฉนดที่ดิน
๑๐. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๕๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๓๖ เรื่อง การสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง            กรณีรูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม           
๑๑. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๐๕๓๒๐ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๓๖ เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย
๑๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๕๗๕๗ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเวนคืน           อสังหาริมทรัพย์                               
๑๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๖๓๖๑ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง มอบอำนาจในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
๑๔. ที่ มท ๐๖๑๕/ว.๐๗๒๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การระบุตัวอักษรกำกับตัวเลขจำนวนเนื้อที่ดินในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
๑๕. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๐๗๒๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ห้ามหักเงินมัดจำค่ารังวัดที่ดิน
๑๖. ที่ มท ๐๖๑๗/ว.๐๗๑๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติงานวางโครงการหมุดหลักฐานแผนที่                                   
๑๗. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๗๙๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ อ.ช.๑๕
๑๘. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๐๘๐๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน                          
๑๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๘๔๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนตามมาตรา ๗๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒๐. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๐๘๓๔๐ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ        ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๙๐๖๘ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

๒๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๙๓๗๗ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนจำนอง                        
๒๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๐๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าคำขอแบ่งแยกทุกประเภท
๒๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๐๒๘๐ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง ให้ใช้บันทึกการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(ท.ด.๘๖)

๒๖ ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๐๘๒๓ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการระเบิดและย่อยหิน
๒๖. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน          
๒๗. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๐๒๐๔ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การเปลี่ยนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นโฉนดที่ดิน
๒๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๒๓๑๑ ลงวันที่ ๗ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การเขียนข้อความในเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)
๒๙. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๓๑๑๒ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การหารือข้าราชการ
๓๐. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๓๑๑๓ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การติดประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์    
๓๑. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๓๒๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้
๓๒. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๓๑๙๔ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเงินสดที่จัดเก็บได้แลกเปลี่ยนเช็คธนาคารเพื่อเก็บรักษา
๓๓.ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๔๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด
๓๔. ที่ มท ๐๖๑๔/ว.๑๔๘๘๓ ลงวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท              
๓๕. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๕๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อสั่งการในการตรวจราชการ

๓๖. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๕๘๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินมัดจำรังวัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย     
๓๗. ที่ มท ๐๖๒๐/ว.๑๖๒๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง กรอบการดำเนินการระยะแรกของสำนักงานกลางประสานการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ
๓๘. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๖๘๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การเร่งรัดแจกโฉนดที่ดิน                    
๓๙. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๑๗๕๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
๔๐. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๑๗๖๗๒ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การเขียนเลขโฉนดที่ดิน                        
๔๑. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๐๖๔ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องข้าราชการช่วยราชการ
๔๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๐๕๓๗ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การยกเลิกคำขอแบ่งแยก คำขอจดทะเบียน และคำขอออกใบแทนที่ค้างระหว่างดำเนินการ
๔๓. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๑๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การบันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร (ท.ด.๑๖)
๔๔. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๒๕๙๔ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันการออกหุ้นกู้                              
๔๕. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองลำดับที่สอง
๔๖. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๖๑๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินที่มีการยกเลิกอำนาจหน้าที่นายอำเภอฯ
๔๗. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๖๙๒๒ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
๔๘. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๒๗๖๔๗ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๓๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๙. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๒๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๓๖ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๙๗
๕๐. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๒๘๗๗๐ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ภาษีเงินได้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์      
๕๑. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๒๙๑๒๔ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ
๕๒. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ งานทะเบียนที่ดินกลาง        
๕๓. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๓๐๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรณีผู้มีสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
๕๔. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๓๑๒๖๙ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสำหรับเศษสตางค์ที่ต้องชำระ                                  
๕๕. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
๕๖. ที่ มท ๐๖๑๖/ว.๓๒๔๐๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การใช้อาคารสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองฯ   
๕๗. ที่ มท ๐๘๐๒/(ก)/๑๑๔๘๑ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ภาษีเงินได้ การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๕๘. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘
๕๙. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๘๗๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๖๐. ที่ มท ๐๖๒๔/ว.๓๓๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๓๖ เรื่อง สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงิน