​                              หนังสือเวียนปี ๒๕๓๗                            

                                                                                                                                                                       ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๐๓๖๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักษี ณ ที่จ่ายสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
2. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๒๘๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานผลงานรังวัดประจำเดือน (ร.ว.๑๙)
3. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๒๙๒๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง ปัญหาการจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
4. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๓๔๙๑ ลงวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง งานรังวัดเฉพาะรายที่ค้างในมือช่าง                          
5. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๐๓๖๔๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง การยกเลิกอำนาจหน้าที่นายอำเภอเมือง
6.ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๓๘๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง การทำลายเอกสาร                                            
7. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๔๒๗๒ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง การจัดหาทุนเพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานที่ดิน
8. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๔๗๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบที่ดิน          
9. ที่ มท ๐๖๑๔/ว.๐๕๕๑๘ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดิน
10. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๕๙๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๓๗ เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการขายที่ดินที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๐๖๒๑๓ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
12. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๖๓๑๓ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง                          
13.ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๖๓๗๗ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง กรณี
รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม

14. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๖๖๔๘ ลงวันที่ ๗ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ผลงานรังวัดโดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน                 
15. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๐๖๙๙๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การนำรูปแผนที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในระวางรูปถ่ายทางอากาศและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
16. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๐๗๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
17. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๘๓๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย์
18. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๘๘๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๓๓ เรื่อง การปักหลักเขตที่ดิน                                        
19. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๐๙๑๗๓ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การสอบสวนไกล่เกลี่ยของพนักงานเจ้าหน้าที่
20. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๙๔๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การควบคุม การรับและจำหน่ายหลักเขต               
21. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๙๖๓๗ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การรังวัดรวมโฉนดทีดิน
22. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๐๐๑๑ ลงวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
23. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๒๗๗ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังวัดเอกชน
24. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๐๘๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางในการประสานการปฏิบัติราชการ            
25. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๐๘๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค
26. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๑๑๐๑ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
27. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๑๖๑๐ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตฏิรูปที่ดิน
28. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๑๒๒๙๙ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
29. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๒๖๒๖ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินสืบเนื่องจาก น.ส.๓ , น.ส.๓ ก. ที่แบ่งแยกหลายแปลง
30. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๒๘๑๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การตรวจหนังสือมอบอำนาจ                              
31. ที่ มท ๐๖๒๗/ว.๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืน พ.ศ.๒๕๓๗
32. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๓๖๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการภาวะขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
33. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๔๑๒๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำรูปแผนที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.๓ ก) และระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
34. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๔๓๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอบการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วารรคสองแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
35. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๔๗๗๗ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
36. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๕๙๑๗ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง นโยบายกรมที่ดิน                                            
37. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๘๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙
การขอสัมปทานหรือขอต่ออายุสัมปทาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
                   
38. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๑๖๓๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน                  
39. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๖๔๗๓ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการเร่งรัดการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน (งบพัฒนา)
40. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๖๖๔๐ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่ได้จำนองเป็นประกันไว้
41. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๖๗๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินที่มีเขตจดแม่น้ำ     ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย
42. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๖๘๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน      ประจำปีข้าราชการ
43. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๗๑๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การระเบิดและย่อยหิน
44. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๗๒๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและ  
คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน

45. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๑๘๘๔ ลงวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินราชการ
46.ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๙๐๙๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล             
พ.ศ.๒๕๓๗

47. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๙๑๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสดมป์กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๙๙๘๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดที่ดินหัวไร่       ปลายนาและที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย
49. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๗๒๑ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต ๗

50. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๐๔๘๒ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ว่าด้วยการมอบหมายให้   
สภาตำบลมีส่วนช่วยเหลือควบคุมดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

51. ที่ มท ๐๖๒๐/ว.๒๐๘๘๔ ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
52. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๐๖๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง หารือการซื้อขายที่ดิน น.ส.๓ก. ที่มีกำหนดเวลาห้ามโอน
53. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๐๖๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
54. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง กำหนดหน้าที่และทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและ  นิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน
55. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๓๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่ที่โครงการ ฯ ระยะที่ ๒
56. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๒๐๒๖ ลงวันที ๓๐ ส.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดที่ดินหัวไร่     ปลายนาและที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย
57. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๒๐๙๖ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๓๗ เรือง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินข้างเคียง
58. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๓๒๒๖๑ ลงวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การบริการประชาชนในด้านการรังวัดที่ดิน                
59. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้
60. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ดิน    
61. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๒๗๖๘ ลงวันที่ ๘ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ กรณี การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา ๕๙, ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
62. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๓๖๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ขอให้กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน  
63. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๓๘๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การใช้บัญชีคุมเรื่องประจำตัวช่างรังวัด (ร.ว.๗๑)
64. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๓๔๑๔๒ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับการเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีอากร

65. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๔๒๒๗ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๓๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจำนอง
66. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๔๗๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาโทษเจ้า   หน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกหนังสือแสดงสิทธิสำหรับที่ดิน หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโดยมิชอบ
67. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๓๕๑๗๐ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
68. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๓๕๒๔๐ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ
69. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๕๗๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไร
70. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๖๙๙๓ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน
71. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๗๕๐๙ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางในการประสานการปฏิบัติราชการ
72. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๓๗๗๙๖ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
73. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๘๐๖๑ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสดมป์ กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
74. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๘๒๙๑ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การรักษาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งเครื่องราช            อิสริยาภรณ์
75. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๘๐๒๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
76. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๘๑๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๓๗ เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
77. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๘๙๔๑ ลงวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์สำหรับใบรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
78. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๓๙๙๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

79. ที่ กค ๐๕๐๒/ว.๑๔๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๓๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค