​                             หนังสือเวียนปี ๒๕๓๘                            

                                                                                                                                                                     ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๐๐๓๓๕ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ซักซ้อมการเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัด
2. ที มท ๐๖๑๒/๘ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๗) และกฎกระทรวง      
ฉบับที่ ๑๒

3. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๐๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย"
4. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๑๕๙๘ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
5. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๐๑๖๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ความหมายคำว่า "โฉนดที่ดิน" ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕
6. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๔๘๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การเร่งรัดงานค้างในมือช่าง                           
7. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๒๒๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขตแบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน โดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๘
8. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๕๒๗๖ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๓๘ เรื่อง การรังวัดทำแผนที่                                      
9. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๘๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
10. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๗๒๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานรังวัดค้าง และระยะเวลานัดรังวัดนาน
11. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๘๑๘๕ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจงานรังวัดเฉพาะรายทีค้างในมือช่าง
12. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๘๒๓๐ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การสำรวจลดยอด ส.ค.๑ ในทะเบียนการครอบครองที่ดิน
13. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๘๓๒๖ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การยกเลิกคำขอแบ่งแยก คำขอจดทะเบียน และคำขอออกใบแทนที่ต้างระหว่างดำเนินการ
14. ที่ มท ๐๖๒๗/ว.๘๓๔๔ ลงวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ประกาศกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
15. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๘๙๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การขอถ่ายและรับรองเอกสารหนังสือมอบอำนาจ
16. ที่ นร.๐๗๐๘/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
17. ที่ มท ๐๖๑๕/ว.๙๙๘๒ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๖
18. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๐๒๗๕ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การยกเลิกคำขอแบ่งแยก คำขอจดทะเบียน และคำขอออกใบแทนที่ค้างระหว่างดำเนินการ
19. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๐๒๗๖ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การจดทะเบียนลดเงินจากจำนอง
20. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๒๗๘ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามช่างรังวัดของกรมที่ดินไปดำเนินการรังวัดแทนข่างรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
21. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๒๗๙ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การนัดเรื่องรังวัด
22. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๐๔๔๗ ลงวันที่ ๔ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การฉ้อโกงโดยใช้โฉนดที่ดินปลอม                   
23. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๑๓๔๙ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การประกาศให้ปี ๒๕๓๘ เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
24. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในส่วนของบุคคลต่างด้าว
25 ที่ นร ๐๒๐๑/ว.๗๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคน
ภาครัฐ

26. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๒๙๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การจัดทำบัญชีงานรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
27. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๔๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบที่ดิน
28. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๔๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ        
เรื่องร้องเรียน

29. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๔๔๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด
30. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๔๗๓๗ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การสำรวจลดยอด ส.ค.๑ ในทะเบียนการ     
ครอบครองที่ดิน

31. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๕๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง แจ้งมติพิเศษของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม
32. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๕๕๔๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำบัญชีควบคุมงานรังวัด
33. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การจดทะเบียนเลิกบรรยายส่วน
34. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๖๑๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การสัมมนาระหว่างกรมที่ดินกับสำนักงาน    
ช่างรังวัดเอกชน

35. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๑๖๑๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
36. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๘๑๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหางานรังวัดค้างในสำนักงานที่ดิน
37. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๗๓๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๓๘ เรื่อง ให้สำรวจงานรังวัดเฉพาะรายที่ค้างในมือช่าง
38. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๔๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๓๘ เรื่อง แจ้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา            
39. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
40. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๑๐๑๕ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาด    
กำลังคนภาครัฐ

41. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๑๕๕๒ ลงวันที่ ๔ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง เร่งรัดงานค้าง
42. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๒๕๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวกันหลายเรื่อง
43. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๒๖๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การประทับตราในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้รับตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗
44. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๒๒๗๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
45. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๒๘๗๔ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๓๓๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
47. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๖๖๑๑ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๓๘ เรื่อง การเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน
48. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๒๖๖๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๓๘ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติแผนงานจัดที่ดินแปลงเล็ก
ปีงบประมาณ ๒๕๓๘

49. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๒๗๑๙๔ ลงวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ร้องเรียนขอให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่รังวัดแบ่งแยกที่ดินและการชี้ตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศไม่ได้
50. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๒๗๕๔๑ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง มติพิเศษคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน   
51.ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๗๙๐๘ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง จำนองที่ดินเป็นประกัน
52. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๗๙๗๘ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของ    ประชาชน
53. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๗๙๙๘ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่เฉพาะแปลง
54. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การสำรวจลดยอด ส.ค.๑ ในทะเบียนการครอบครองที่ดิน
55. ที่มท ๐๖๑๐/ว.๒๙๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง หารือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
56. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๙๘๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง การโอนอสังหาริมทรัพย์ในการแยกการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน
57. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๐๐๓๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๓๘ เรื่อง ผู้จัดการมรดกขอขายทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม