หนังสือเวียนปี ๒๕๓๙                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

1. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๑๙๕๒ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๓๙ เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินทราบกรณีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
2. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๑๙๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๓๙ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด                    
3. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๐๓๖๕๔ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัด(เพิ่มเติม)
4. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๔๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๙ เรื่อง การเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน               
5. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๐๔๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๓๙ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงิน และใบสั่งเงินค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากร
6. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๕๒๗๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๓๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม            
7. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๖๔๐๔ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาการปฏิบัติงานของช่างรังวัด
8.ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๐๖๙๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การเก็บหลักฐาน ส.ป.ก.๔-๐๑ ก. ในการออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
9. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
10. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๐๘๔๓๒ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง งานรังวัดเฉพาะรายที่ค้างในมือช่าง       
11.ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๘๖๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
12. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๐๘๘๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขต  ที่ดินของรัฐ
13. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๐๙๙๗๓ ลงวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บอากรแสดมป์
14. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๐๔๑๓ ลงวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การส่งรายงานผลงานรังวัดประจำเดือน   
(ร.ว.๑๙)

15. ที่ มท ๐๖๒๕/ว.๑๐๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรณีผู้มีสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาย
16. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๐๖๒๓ ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การปรับปรุงแบบบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร (ท.ด.๑๖)
17. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๐๙๔๙ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๐
18. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๑๐๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การปักหลักเขตที่ดินติดกับที่ดินของการ     รถไฟแห่งประเทศไทย
19. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๓๓๔ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง แจ้งความเห็นคณะกรรมการกฤณฎีกา
20. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๒๔๘๖ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักทรัพย์
21. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๑๓๐๔๖ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
22.ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๑๕๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๓๙ เรื่องการรังวัดเปลี่ยนโฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" เป็นโฉนดที่ดิน
23. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๑๕๔๗๙ ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐
24. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๑๕๖๓๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การรับชำระเงินค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน    แทนการปิดอากรแสดมป์ตามนัยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗)
25. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๑๕๖๘๓ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอแก้ไขชื่อตัว - ชื่อสกุล
26. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๑๕๗๑๓ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด           
27. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๗๕๑๑ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้กรณีขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
28. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๘๔๑๖ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในบริเวณที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
29. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๑๘๓๘๒ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าพยานในการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย์
30. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๑๙๒๐๔ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ขอความร่วมมือลงนามในการไปราชการ   
31. ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๑๙๔๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การตรวจราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
32. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๐๘๗๘ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๓๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ    ราชการแทนในการถอนคืนเงินรายรับ
33. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๓๐๖๗ ลงวันที่ ๖ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่องคัดลอกหรือถ่ายเอกสารระวางแผนที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ รายชื่อเจ้าของที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน
34. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๔๑๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ภาษีเงินได้ กรณีโอนสังหาริมทรัพย์ในการ     แยกกิจการธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
35. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๔๔๑๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียง
36. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๔๔๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม            
37. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๔๖๓๕ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
38. ที่ มท ๐๖๐๒/ว.๒๕๑๙๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราจ้างสูง  กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
39. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๕๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙ เรื่อง แจ้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
40. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๓๓๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๓๙ เรื่อง มาตรการในการดูแล รักษา ป้องกัน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
41. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๗๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๓๙ เรื่อง งานรังวัดเฉพาะรายที่ค้างในมือช่าง
42. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๘๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลขอโอนมรดก  
43.ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๒๘๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ข้อสังเกตคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
44. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๘๖๐๒ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเช่าเครื่องถ่าย       เอกสารไว้ใช้ในสำนักงานที่ดิน
45. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๒๘๘๓๖ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง สอบสวนก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการจัดสรร
46. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๘๙๒๙ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเงินค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรแสดมป์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะเหมา
47. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๒๘๙๕๕ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การระบุในสัญญาจำนองให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน
48. ที่ มท ๐๖๑๕/ว.๒๙๒๐๔ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การสัมมนา เรื่อง นโยบาลการบริหารงาน    ที่ดินและแนวทางการปฏิบัติราชการ
49. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๙๒๐๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง โครงการเร่งรัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๐๐๘๕ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง คำสั่งสำนักงานที่ดิน เรื่อง กำหนดหน้าที่ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ  เจ้าพนักงานที่ดิน
51. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๒๙๓๑๖ ลงวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การพัฒนาบทบาทของผู้ตรวจราชการกรม
52. ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๒๙๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคและการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภค
53. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๙๘๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ห้ามใช้บุคคลอื่นทำการรังวัดแทน
54. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๒๙๙๗๗ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือ  สำคัญที่หลวง
55. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๐๕๙๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การนับเวลาราชการเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น
56. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๐๗๔๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57. ที่ มท ๐๖๒๖/ว.๓๐๘๑๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง ห้ามข้าราชการและลูกจ้างเข้าไปเป็นเจ้าของ หุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
58. ที่ มท๐๖๑๐/ว.๓๐๙๐๙ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
59. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะเหมา
60. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๑๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการและ     ลูกจ้างในสังกัดกรมที่ดิน
61. ที่ มท ๐๖๑๘/ว.๓๘๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
62. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๑๖๑๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
พ.ศ.๒๕๓๙

63. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๑๗๓๒ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสั่งแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๙

64. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๑๗๓๔ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การจ่าหน้าซองหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ท.ด.๓๘)
65.ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๑๗๓๕ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การเร่งรัดงานค้าง
66. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๑๗๓๖ ลงวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจห้ามการรับเงินเป็นการส่วน   ตัวและเงินอื่นของสำนักงานที่ดิน
67. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๓๑๙๑๓ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การลงลายมือชื่อในหนังสือสำคัญและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
68. ที่ มท ๐๖๑๕/ว.๓๒๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
69. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด จดทะเบียนรับจำนอง
70. ที่ มท ๐๖๐๙/ว.๓๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ   กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.๒๕๑๗ , พ.ศ.๒๕๓๘

71. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ดินในการให้บริการประชาชน
72. ที่ มท ๐๖๐๓/ว.๓๓๑๕๒ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
73. ที่ มท ๐๖๑๒/ว.๓๓๒๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

74. ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๓๓๒๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ให้ขีดฆ่าข้อความคำเตือนในแบบพิมพ์     
ท.ด.๓๘

75. ที่ มท ๐๖๐๑/ว.๓๓๖๐๘ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๖๓๙ เรื่อง ขอให้กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบคุ้มครองผู้ร้องกล่าวโทษข้าราชการ
76. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๓๗๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๓๙ เรื่อง ปัญหาวัดนำที่ดินไปจดทะเบียนภารจำยอม
77. ที่ มท ๐๖๑๐/ว.๓๓๙๔๘ เรื่อง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๙ เรื่อง การเรียกเก็บอากรแสตมป์