​​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๔๑                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

64 ที่  มท  ๐๗๒๐.๔/ว ๒๙๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินใน     แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง​
63. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๘๒๙๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)

62. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๔๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ข้อหารือกรณีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันการชำระราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
61. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๒๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
60. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๒๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
59. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๘๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ระเบียบการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
58. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๕๘๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประสานงาน           
57. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๙๕๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการจากธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)
56. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๓๖๐๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง ขอให้เก็บเอกสารหลักฐานสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการผิดนัด และแจ้งให้ทราบถึงการผิดนัด
55. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๒๒๙๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนขายฝาก
54. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๒๒๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง บริษัท มาริออท ฮ่องกง จำกัด ขอจด   ทะเบียนรับจำนองที่ดินเป็นประกันการให้กู้ยืมเงิน
53. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๑๘๘๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและกิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี
52. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๙๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งชื่อบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสิน  เชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
51. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๙๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ใบรับ (พรก.ฉบับที่ ๓๒๕) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
50. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๘๐๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองหรือบุริมสิทธิ          
49. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๘๐๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
48. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๘๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ     อากรแสตมป์จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเวนคืน)
47. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๖๑๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ (กรณีผู้ขายมีทั้งบุคคล และนิติบุคคล)
46. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๙๓๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนไถ่ถอนและขยายกำหนด    เวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก
45. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
44. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๒๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ     บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
43. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีโอนสิทธิการไถ่ถอนการขายฝาก
42. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๒๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินอันเป็น       สาธารณสมบัติของวัด
41. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๑๐๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
40. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๘๕๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริม    ทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานผู้ให้กู้
39. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ ในการจดทะเบียนให้ (ระหว่างจำนอง)
38. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๗๘๙ ลงวันที่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประเภท "โอนมรดกสิทธิและการรับจำนอง" และ "โอนสิทธิการรับจำนอง"
37. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักฐานการยื่นฟ้อง
36. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๔๙๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การลงราคาประเมินที่ดินในหนังสือสัญญา    จำนอง
35. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๑๒๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์
34. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๕๙๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง    สำหรับการขายสินทรัพย์ประเภทสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
33. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง กองทุนรวมรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการหลักประกันการลงทุน
32. ที่ มท ๐๗๑๐/ว๑๘๓๘๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งชื่อบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสิน  เชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
31. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๗๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
30. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๖๗๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
29. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๙๔๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประเภทโอนมรดกการรับจำนอง
28. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๙๓๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งชื่อบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
27. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๘๐๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอที่ค้างระหว่างการดำเนินการ
26. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๘๐๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
25. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๔๙๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
24. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๔๕๖ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง สาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
23. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๔๕๕ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีของ   
ผู้ซื้อหรือของผู้รับโอนหนี้เงินกู้ของ ๕๖
สถาบันการเงิน

22. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๑๕๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือราชการ          
21. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๗๘๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง บริษัท นครหลวง-โซวา ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอจดทะเบียนจำนองที่ดิน
20. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๐๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีขอยกเว้นการจัดเก็บ    อากรแสตมป์ใบรับในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
19. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๐๒๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การประทับตราในรายการจดทะเบียนที่ดินของโฉนดที่ดิน
18. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๓๘๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างสำนักงานที่ดิน
17. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๔๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสมาคมและมูลนิธิ
16. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๕๑๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
15. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๙๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง การจัดเก็บอากรแสตมป์ กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
14. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๘๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเพิ่มสารบัญจดทะเบียน (ใบต่อ)          
13. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๙๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ขอให้เก็บเอกสารหลักฐานสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการผิดนัด และแจ้งให้ทราบถึงการผิดนัด
12. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๔๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริม   ทรัพย์ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
11. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๕๓๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินการ
10. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๙๒๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การถอนอายัดที่ดิน                       
9. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๕๑๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง ห้ามมิให้ลงชื่อในแบบพิมพ์เปล่าแล้วกรอกข้อความในภายหลัง
8. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
7. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๑๘๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนที่ดินกรณีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ซื้อ
6. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๐๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การลงบัญชีรับทำการและคุมเรื่อง (ท.อ. ๑๔)
5. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๘๐๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง
4. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเก็บเอกสารเรื่องราวต่าง ๆ เข้าสารบบ    
3. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๐๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่อง บัญชีรับทำการประจำวัน (บ.ท.ด. ๒)
2. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๐๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามและดำเนิน  การแทนสถาบันการเงิน
1. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๑๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักฐานการยื่นฟ้อง