​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๔๒                            

                                                                                                                                                                        ย้อนกลับ

47. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๗๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรณีโอนอสังหาริมทรัพย์
46. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๖๘๗๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากร (พระราช      กฤษฎีกาการยกเว้นภาษีอากร (ฉบับที่ ๓๔๐) พ.ศ. ๒๕๔๑)
45. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๓๙๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร
44. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๓๕๐๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่    เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
43. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๔๐๐๗๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบรับเงิน
42. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๘๓๔๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
41. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๖๘๒๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
40.ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๖๒๖๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์        (ธนบุรี, จันทบุรี)
39. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๖๒๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
38. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๓๗๔๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การยกเว้นการออกใบเสร็จรับเงิน       
37. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๓๑๐๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง การโอนอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
36. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๓๑๐๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์     (รัตนสิน)
35. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๒๐๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรที่กรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร (อบต.)
34. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำนิติกรรมกรมที่ดิน (ให้สรรพากร)
33. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๙๑๙๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
32. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๗๙๒๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
31. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๔๘๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดหน้าที่และทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน
30. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดลอก หรือ  
ถ่ายระวางแผนที่
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ รายชื่อเจ้าของที่ดิน ราคาประเมิน และการรับรองเอกสาร  
โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (การไฟฟ้าฯ)

29. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนและจำนองห้องชุดกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
28. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๗๙๐๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง สถานะของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
27. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๗๕๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง แจ้งชื่อที่ถูกต้องของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
26. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๓๐๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ฯตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

25. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๑๗๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่มิใช่สถาบันการเงิน
24. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๗๗๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนบรรยายส่วน           
23. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๓๒๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจ
22. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
21. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๓๙๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีรวมกิจการระหว่างธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน ๑๒ บริษัท
20. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๒๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิและการ       จำนองให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
19. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๒๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การเรียกเก็บอากรแสตมป์การจดทะเบียนประเภทให้ (ระหว่างจำนอง)
18. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจะทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
17. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๙๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
16. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๗๙๒๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร      แสตมป์
15. ที่ มท ๐๗๑๐/ว๐๖๙๕๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง สถานภาพและสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
14. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๘๔๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะราย บริษัท   แนชั่นแนล มอร์ทเกจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๘๔๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์
12. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๘๓๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรในการโอน          ทรัพย์สินอันเนื่องมากจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
11. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร
10. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ทวงสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่วัดฯลฯ
9. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๑๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง รายชื่อสถาบันการเงินที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
8. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๘๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง หารือการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
7. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๕๘๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีโอนกิจการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
6. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๗๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตาม        ประมวลรัษฎากรซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร
5. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๔๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร
4. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๒๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ธนาคารออมสิน)
3. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๒๗๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
2. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๑๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจดทะเบียนเช่า                     
1. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๙๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร