​​​​​

                               หนังสือเวียนปี ๒๕๔๓                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

๑๓๘ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๔๐๑๒๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๓ การสอบสวนไกล่เกลี่ยกรณีมีผู้คัดค้านแนวเขตตาม
        มาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๓๗ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๙๐๔๙ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๓ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หารือ
        แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประชุม

๑๓๖ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๘๙๔๖ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๓ การลดค่าธรรมเนียมจดทะบีเยนสิทธิและ
       นิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้

๑๓๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๘๑๑๘ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๔๓ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน     
        และปราปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

๑๓๔. ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๒๘๐ ลว. ๑๐ พ.ย.๒๕๔๓ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
        ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๓๓. ที่ มท ๐๗๒๙.๑/๓๓๖๗๐ ลว ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๓ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเดินสำรวจออก        
        โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๓๒ ที่ มท ๐๗๓๐/ว ๓๖๕๑๒ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๔๓ แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับแบบสัญญาจะซื้อ
       จะขายที่ดินจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๓๑ ที่ มท ๐๗๒๓/ว ๓๖๓๑๘ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยน  
       สภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณ   
       ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๓๐ ที่ มท ๐๗๒๖/ว ๓๖๓๗๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๓ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และ
        การใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ฉบับที่ ๓) พศ. ๒๕๔๒

๑๒๙ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๕๑๘๐ ลว.๑๓ พ.ย. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่        

๑๒๘ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๙.๑/๓๔๕๒๕ ลว ๘ พ.ย. ๒๕๔๓ ซ้อมความเข้าใจการหมายเหตุใน ส.ค.๑
       เมื่อได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือโฉนดที่ดินไปแล้ว

๑๒๗ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๖๐๗๔ ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขาย
        ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น

๑๒๖ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๕๘๖๘ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๓ ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
       แสตมป์  กรณีการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน

๑๒๕ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๕๒๔๗ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๓ การยกเว้นภาษีอากรในการ                
        โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน

๑๒๔ ที่ มท ๐๗๓๐/ว ๓๔๗๖๗ ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๔๓ ยกเลิกรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรม
        การควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

๑๒๓ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๔๔๕๓ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๔๓ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ขอได้มาซึ่งที่ดิน               

๑๒๒ ที่ มท ๐๗๓๐/ว ๓๔๕๑๒ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๔๓ การจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๒๑ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๓๙๗๙ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๔๓ การเลี่ยนแปลงแบบ ท.ด.๑๖ เพื่อใช้สำหรับการจด  
        ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓๖๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้

๑๒๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๖/ว ๓๔๐๗๑ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๔๓ ขอยกเว้นค่าคำขอถ่ายเอกสารแผ่นระวาง
         แผนที่

๑๑๙. ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๓๕๑๓ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๓ อากรแสตมป์ กรณีโอนสิทธิการเช่า                  

๑๑๘ คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๒๒๗/๒๕๔๓ ลว.๑๙ ต.ค.๒๕๔๓ จัดตั้งศูนย์ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน ๒ 
       กรมที่ดิน

๑๑๗.ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๒๐๖๐ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ        
        ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

๑๑๖. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๒๒๑/๒๕๔๓ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๔๓ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
        กรมที่ดิน

๑๑๕. ที่ มท ๐๗๒๙๑/ว ๓๑๔๙๐ ลว.๑๖ ต.ค. ๒๕๔๓ การออกโฉนดที่ดินตามโครงการพัฒนากรมที่ดิน
        และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

๑๑๔. คำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๒๒๐๓/๒๕๔๓ ลว.๑๖ ก.ย. ๒๕๔๓ มอบหมายให้รองอธิบดีมีอำนาจ
         หน้าที่พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แทนอธิบดีกรมที่ดิน

๑๑๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๒/๓๑๓๑๙ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงออกตามความในพระราช    
        บัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑๒ ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๓๑๓๑๖ ลว.๒๘ ต.ค. ๒๕๔๓ การบริหารงานบุคคลในกรมที่ดิน

๑๑๑ ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๐๕๓๘ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๔๓ การจัดเก็บหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓
       น.ส.๓ ข. น.ส.๓ ก.) ที่ออกโฉนดที่ดินแล้ว

๑๑๐  ที่ มท ๐๗๑๐/๓๐๑๐๒ ลว.๒ ต.ค. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีของผู้ซื้อหรือ   
         ผู้รับโอนหนี้เงินกู้

๑๐๙ ที่ มท ๐๗๑๖/ว ๒๙๑๑๗ ลว.๒๒ ก.ย. ๒๕๔๓ แจ้งราคารับจ้างผลิตครุภัณฑ์สำหรับที่ดิน           
๑๐๘. ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๒๙๐๔๖ ลว.๒๑ ก.ย. ๒๕๔๓ การคัดค้านการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน
๑๐๗. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๘๓๙ ลว.๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓ การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๒
        แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๔๐

๑๐๖. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๐๔๕/๒๕๔๓ ลว.๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
        กรมที่ดิน

๑๐๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๘๗๐๒ ลว.๑๙ ก.ย. ๒๕๔๓ การขยายหน่วยงานทดลองปฏิบัติงาน    
        “ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย”

๑๐๔ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๔๒๗ ลว.๑๘ ก.ย. ๒๕๔๓ ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
       การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารขอราชการ กรมที่ดิน

๑๐๓. ที่ มท ๐๗๑๖/ว ๒๘๒๙๗ ลว.๑๕ ก.ย. ๒๕๔๓ แนวทางการดำเนินการจัดหาตามเงื่อนไขของ      
        ธนาคารโลก

๑๐๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๑๗๖ ลว.๑๔ ก.ย.๒๕๔๓ การขอรับมรดกที่ดินของคนต่างด้าวตามมาตรา ๙๓
        แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๐๑.ที่ มท ๐๗๐๓.๔/ว ๒๘๑๕๒ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๔๓ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
        สามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘

๑๐๐. ที่ มท ๐๗๒๐.๑/ว ๒๗๗๓๑ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๔๓ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและกำหนดระยะ
        เวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์

๙๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๗๓๗๙ ลว.๘ ก.ย. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่               
๙๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๗๒๘๑ ลว.๗ ก.ย. ๒๕๔๓ ซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
      การจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

๙๗. ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๒๗๒๒๘ ลว.๗ ก.ย. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่า  
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๔๒ รวม ๒ ฉบับ

๙๖ ที่ มท ๐๗๑๐/๒๖๙๐๗ ลว.๕ ก.ย.๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๙๕ ที่ มท ๐๗๑๐/๒๖๓๗๔ ลว.๓๐ ส.ค.๒๕๔๓ การลงบัญชีรับทำการ                                         

๙๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๒๖๐๗๒ ลว.๒๘ ส.ค. ๒๕๔๓ การบริหารงานบุคคลในสำนักงานที่ดิน
๙๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๙๔๘ ลว.๒๕ ส.ค. ๒๕๔๓ กำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน    
      (บบส) เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๖๐) พ.ศ.๒๕๔๒

๙๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๙๔๑ ลว.๒๕ ส.ค. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๙๑. ที่ มท ๐๗๐๓.๕/ว ๒๕๑๔๙ ลว.๑๘ ส.ค. ๒๕๔๓ แนวทางในการรักษาวินัย                             
๙๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๘๗๑ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทเช่า

๘๙  ที่ มท ๐๗๑๐/๒๔๘๓๙ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๕๔๓ ขอหารือการจดทะเบียนนิติกรรมประเภทเช่าที่ดิน     

๘๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๘๓๗ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๕๔๓ การส่งสำนวนการสอบสวนที่อยู่ในขั้นตอน
      การพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๘๗. ที่ มท ๐๗๑๙.๓/ว ๒๔๘๓๔ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๕๔๓ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกรณีมีผู้คัดค้าน 
๘๖. ที่ มท ๐๗๑๙.๓/ว ๒๔๓๘๔ ลว.๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ การใช้แบบพิมพ์ใบแทนสำหรับหนังสือรับรองการ
      ทำประโยชน์ (น.ส.๓)

๘๕. ที่ มท ๐๗๑๘.๒/ว ๒๒๕๗ ลว.๘ ส.ค.๒๕๔๓ การสำรวจที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดทำทะเบียนที่ดิน
      สาธารณประโยชน์

๘๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๙๕๒ ลว.๗ ส.ค. ๒๕๔๓ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
      ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

๘๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๔๑๔ ลว.๒ ส.ค. ๒๕๔๓ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าเพื่อชำระหนี้กรณี  
      ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

๘๒ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๖๗๐ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๓ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่านกระบวนการทาง
     ศาลตามกฎหมายอื่นที่มิใช่กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย

๘๑. ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๒๒๑๑๑ ลว.๒๑ ก.ค. ๒๕๔๓ การเร่งรัดงานรังวัดตามนโยบายกรมที่ดิน            
๘๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๑๗๑๙ ลว.๑๙ ก.ค. ๒๕๔๓ การจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่นตาม
      มติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๓๔๘ ลว.๑๒ ก.ค. ๒๕๔๓ การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
      และนิติกรรมกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด

๗๘. ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๒๑๐๓๖ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๓ ซ้อมความเข้าใจการแจ้งเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่คนละ
      ฟากทางลำกระโดง และแพรกสาธารณประโยชน์

๗๗. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๑๐๓๔ ลว.๑๐ ก.ค. ๒๕๔๓ การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ    
      อากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

๗๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๕๗๔ ลว.๕ ก.ค.๒๕๔๓ การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกาขายอสังหาริม
      ทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

๗๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๒๔๘ ลว. ๓ ก.ค ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
      พ.ศ.๒๕๔๓

๗๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๐๐๒ ลว.๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๓ การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการ
      ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

๗๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๐๐๓๘ ลว.๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๓ วิธีปฏิบัติงานการเงินบัญชี                  
๗๒. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๖๓๕ ลว.๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๓ การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งกรมที่ดินเรียกเก็บ
      เพื่อกรมสรรพากร กรณีขายฝากอสังหาริมทรัพย์

๗๑. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๒๘๔ ลว.๒๖ มิ.ย. ๒๕๔๓ อากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนทรัพย์สิทธิอัน    
      เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถคำนวณค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้

๗๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๒๘๓ ลว.๒๖ มิ.ย. ๒๕๔๓ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหา
       อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐

๖๙. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๒๘๒ ลว.๒๖ มิ.ย. ๒๕๔๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
      ทางการค้าหรือหากำไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

๖๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๖/ว ๑๘๗๐๙ ลว.๒๐ มิ.ย. ๒๕๔๓ การประกาศผลการสอบภาคข้อเขียน
      ในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับ ๕ ระดับ ๖ และ
      สอบคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานกรณีได้รับวุฒิทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

๖๗. ที่ มท ๐๗๑๙.๑/ว ๑๘๖๖๙ ลว.๒๐ มิ.ย. ๒๕๔๓ การออกโฉนดที่ดินตามโครงการพัฒนากรมที่ดิน 
      และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

๖๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๔๔๘ ลว.๑๙ มิ.ย.๒๕๔๓ การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราช
      กำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๖๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๔๔๕ ลว.๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๓ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยกเว้นรัษฎากร   
       ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๕๖)

๖๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๗๓ ลว.๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๓ บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่
       ชอบด้วยกฎหมาย ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

๖๓. ที่ มท ๐๗๑๘.๒/ว ๑๗๑๑ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๓  ระเบียบบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ       
      มอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือ   
      สำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๔๓

๖๒.ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๗๓๙๑ ลว. ๘ มิ.ย. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
๖๑.ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๑๗๑๐๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๔๓ การกำหนดเกณฑ์ผลงานรังวัด                      
๖๐.ที่ มท ๐๗๐๓.๕/ว ๑๗๐๙๗ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๔๓ การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างชั่วคราว
๕๙ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๐๕๑ ลว.๒๕ พ.ค. ๒๕๔๓ บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่
      ชอบด้วยกฎหมาย ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

๕๘.ที่ มท ๐๗๐๓.๔/ว ๑๕๖๐๘ ลว.๒๓ พ.ค. ๒๕๔๓ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการแบ่งงาน
     ภายในสำนักงานที่ดิน

๕๗.ที่ มท ๐๗๑๙.๑/ว ๑๕๕๔๐ ลว.๒๓ พ.ค. ๒๕๔๓ ปัญหาโฉนดที่ดินค้างแจกเนื่องจากเจ้าของที่ดิน 
      ตายและทายาทไม่ไปขอจดทะเบียนโอมรดก

๕๖.ที่ มท ๐๗๑๖/ว ๑๕๒๕๒ ลว.๑๙ พ.ค. ๒๕๔๓ การจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ดิน
๕๕.ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๕๒๕๑ ลว.๑๙ พ.ค. ๒๕๔๓ การปรับปรุงข้อมูลประจำวันสำหรับระบบงาน      
     คอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

๕๔. ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๑๕๐๔๑ ลว.๑๘ พ.ค. ๒๕๔๓ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
      ของหน่วยงานย่อย

๕๓ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๑๔๘๘๔ ลว.๑๖ พ.ค. ๒๕๔๓ การใช้เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี     
     ท้องถิ่น

๕๒. ที่ กบข. ๒๒๐/ว. ๓๔๑๓ ลว.๑๖ พ.ค. ๒๕๔๓ โครงการประกันชีวิตเพื่อสมาชิก กบข.
๕๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๑๔๔๖๕ ลว.๑๑ พ.ค. ๒๕๔๓ การบริหารงานบุคคในสำนักงานที่ดิน   

๕๐. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๑๕๘ ลว.๑ พ.ค. ๒๕๔๓ คนต่างด้าวหรือนิติบุคคล หรือบุคคลสัญชาติไทยที่มี
       คู่สมรสเป็นคนต่างด้าวขอซื้อและจำนองห้องชุด หรือที่ดิน

๔๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๑๓๐๙๗ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๔๓ การใช้เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี   
      ท้องถิ่น

๔๘. ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๘๑๘ ลว.๒๗ เม.ย. ๒๕๔๓ การอายัดที่ดิน

๔๗. ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๘๑๗ ลว.๒๗ เม.ย. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริม    
      ทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

๔๖. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๖๐๑ ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๔๓ การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
      อสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ
       กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา

๔๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๙.๔/ว ๑๑๗๕๒ ลว.๑๙ เม.ย. ๒๕๔๓ การส่งสำนวนการสอบสวนที่อยู่ใน     
      ขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๔. ที่ มท ๐๗๐๓.๒/ว ๑๑๗๑๐ ลว.๑๘ เม.ย. ๒๕๔๓ การแต่งกายมาปฏิับัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๖๐๖ ลว.๑๒ เม.ย. ๒๕๔๓ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  
      สิทธิและนิติกรรมกรณีสถาบันการเงินรับโอนสินทรัพย์กลับคืนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์

๔๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๙.๔/ว ๑๑๕๐๔ ลว.๑๑ เม.ย. ๒๕๔๓ บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ
      กรมธนารักษ์ฯ

๔๑ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๑๙๐ ลว.๗ เม.ย. ๒๕๔๓ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
     รัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๓๖๕) พ.ศ. ๒๕๔๓

๔๐ ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๑๑๒๕๐ ลว.๗ เม.ย. ๒๕๔๓ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยหน้าที่ของหัวหน้างานรังวัด
     ประจำสำนักงานที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓

๓๙ ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๑๐๖๙๕ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๕๔๓ หารือการรังวัดสอบเขตที่ดิน                             

๓๘ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๖๘๕ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๕๔๓ การจัดเก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ออกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๔

๓๗ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๐๑.๖/ว ๑๐๕๗๒ ลว.๓๐ มี.ค. ๒๕๔๓ การแสดงผลงานของกรมที่ดิน             

๓๖ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๓๗๑ ลว.๒๙ มี.ค. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทริหารสินทรัพย์

๓๕ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๒๕๘ ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๔๓ ห้ามมิให้ลงชื่อในแบบพิมพ์เปล่าแล้วกรอกข้อความใน
     ภายหลัง

๓๔ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๒๕ ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๔๓ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
     ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๓ ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๐๙๗๘๙ ลว.๒๓ มี.ค. ๒๕๔๓ ใบสรุปปะหน้าเรื่องงานค้าง (กองกลาง) ในฝ่ายรังวัด 

๒ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๗๘๔ ลว.๒๓ มี.ค. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน

๓๑ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๐๙๖๘๒ ลว.๒๒ มี.ค. ๒๕๔๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมที่ดิน 

๓๐ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๕๖๘ ลว.๒๒ มี.ค. ๒๕๔๓ การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนา  
     ที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการกรมที่ดิน

๒๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๖/ว ๐๙๔๒๗ ลว.๒๐ มี.ค. ๒๕๔๓ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง   
      ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ๗ว

๒๘  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๖/ว ๐๘๔๒๖ ลว.๙ มี.ค. ๒๕๔๓ การกำหนดตำแหน่งและการประเมิน
       บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓

๒๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๘๒๙๑ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๔๓ การดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องจาก
      การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด     

๒๖. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๓/ว ๐๗๘๕๑ ลว.๖ มี.ค. ๒๕๔๓ การบริหารงานบุคคลในสำนักงานที่ดิน

๒๕. ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๐๖๙๕๑ ลว.๒๘ ก.พ. ๒๕๔๓ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร                          

๒๔. ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๐๖๓๖๓ ลว.๒๓ ก.พ. ๒๕๔๓ การตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
      งประมาณ ประจำปี ๒๕๔๓

๒๓.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๐๖๓๐๙ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
     กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๒๒. ที่ มท ๐๗๑๙.๔/ว ๐๕๒๓๙ ลว.๑๔ ก.พ.๒๕๔๓ การสอบสวนและพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
      และรับผิดชอบในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
      โดยมิชอบ

๒๑. ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๕๑๓๗ ลว.๑๔ ก.พ. ๒๕๔๓ อากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนโอนสิทธิ
      การรับจำนอง

๒๐. ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๘.๒/ว ๐๔๖๔๔ ลว.๘ ก.พ. ๒๕๔๓ มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอำนาจ
       หน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือ
       ทรัพย์สินของแผ่นดิน

๑๙. ที่ มท ๐๗๑๙.๔/ว ๐๔๕๐๑ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๔๓ แบบพิมพ์โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำ       
      ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)

๑๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๔๒๑๗ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๔๓ การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองจากสถาบัน
      การเงินที่ระงับการดำเนินการ

๑๗. ที่ มท ๐๗๑๖/ว ๐๓๗๗๕ ลว.๑ ก.พ. ๒๕๔๓ การดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ                            

๑๖. ที่ มท ๐๗๑๖/ว ๐๓๗๘๔ ลว.๑ ก.พ. ๒๕๔๓ แจ้งราคาสั่งจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐาน
      แผนที่

๑๕. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๕๔๓ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๔๓ สิทธิในการถือครองที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติ
      ไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว

๑๔. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๔๗๗ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๔๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
      ทางมรดกที่เจ้ามรดกได้มาเกิน ๕ ปี ให้แก่ผู้รับพินัยกรรมซึ่งมิใช่ทายาทโดยธรรม​

๑๓. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลว.๒๔ ม.ค. ๒๕๔๓ การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔    
      แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๒. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๐/๒๕๔๓ มอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินมัดจำรังวัด

๑๑. ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๐๒๔๒๑ ลว.๒๐ ม.ค. ๒๕๔๓ รายงานเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากร   
      แสตมป์ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

๗. ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๑๔๔๔ ลว.๑๔ ม.ค. ๒๕๔๓ แจ้งรายชื่อบริษัทริหารสินทรัพย์รายใหม่               

๔. ที่ มท ๐๗๐๓.๖/ว ๐๐๗๘๘ ลว.๑๐ ม.ค. ๒๕๔๓ ผลการสอบ การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการ
    สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งต่างๆ ในระดับ ๕ และระดับ ๖

๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๖๕๕ ลว.๑๐ ม.ค. ๒๕๔๓ การยกเว้นภาษีอากรกรณีการปรับปรุง     
    โครงสร้างหนึ้

๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๐๐๓๖๐ ลว.๖ ม.ค. ๒๕๔๓ การหมายเหตุใน ส.ค.๑ เมื่อได้ออกหนังสือ
    รับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินแล้ว

๑. ที่ มท ๐๗๐๖/ว ๐๐๑๗๐ ลว.๕ ม.ค. ๒๕๔๓ การสอบสวนไกล่เกลี่ย ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวล
   กฎหมายที่ดิน