หนังสือเวียนปี ๒๕๔๖                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

33. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๗๑๒๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การกำเนิดกิจการเพิ่มเติมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
32. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๖๑๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยน    ราคาประเมิน
31. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การบันทึกเลขประจำตัวประชาชนลงในเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
30. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๒๘๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันโฉนดที่ดินหรือ       หนังสือรับรองการทำประโยชน์ปลอม
29. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๑๐๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
28. ที่ มท ๐๕๑๕/๓๑๐๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
27. ที่ มท. ๐๕๑๕/ว ๓๐๐๙๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมที่ดิน กับการเคหะแห่งชาติ
26. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๕๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การต่อเลขที่ดินและหน้าสำรวจ                    
25. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๕๘๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การประเมินราคารั้ว
24. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๕๒๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของ          ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
23. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๖๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการชลประทาน
22. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๕๙๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
21. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๓๗๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน
20. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๔๙๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ                  
19. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๔๘๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การรับคำขอรับรองราคาประเมินที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน
18. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๔๘๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขอความร่วมมือและอำนวยวามสะดวกในการ     คัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
17. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๐๘๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการเช่าที่ดินที่มีเนื้อที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่
16. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๗๖๙๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขอหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและ        นิติกรรมที่ดินเพื่อการใช้มาตรการทางภาษี
15. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๘๘๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองที่ดินที่มีการยึดหรืออายัดตามประมวลรัษฎากรหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
14. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๕๗๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน       
13. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๓๕๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำคำขอและสัญญามาจากนอกสำนักงานที่ดินหรือที่สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง
12. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๐๙๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ     ประโยชน์ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร
11. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๗๔๒๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจผลการดำเนินงานการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและการรับคำขอรับรองราคาประเมินที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน
10. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
9. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๔๑๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
8. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๙๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอม
7. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๗๘๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะ
6. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๙๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การลงราคาประเมินที่ดินในหนังสือสัญญาจำนอง (ยกเลิกการลงราคาประเมินฯ)
5. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขอส่งคู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
4. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๒๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง คู่มือการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวน ตาม  มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3.ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับคำขอของประชาชน
2. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ    อสังหาริมทรัพย์
1. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๔๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒน์ จำกัด