หนังสือเวียนปี ๒๕๔๗                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

34. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอายัดที่ดิน
33. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๔๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิการได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น
32. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๓๔๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยรับโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันแทนการจำหน่ายตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
31. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดบริษัท
30. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๒๓๗๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. ๒๕๓๙
29. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๒๒๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท.) จดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองคืนให้แก่สถาบันผู้โอน
28. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๙๖๗๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การโอนทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.. ๒๕๔๒
27. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๘๗๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การจดทะเบียนรับจำนองและรับซื้อ         ฝากอสังหาริมทรัพย์
26.ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
25. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๔๓๓๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การให้ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมคำขอ สัญญา หรือบันทึกข้อตกลงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
24. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๑๘) .. ๒๕๔๗
23. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๗๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การนับ "วันที่ได้มา" เพื่อเรียกเก็บภาษี      ธุรกิจเฉพาะ
22. ที่ มท๐๕๑๕/ว ๒๐๓๐๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจของกระทรวงการคลังในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
21. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๙๓๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย        (บสท.) เป็นสถาบันการเงิน
20. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๗๑๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีขอตรวจสอบหลักทรัพย์
19. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๓๐๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดหลักฐานเพื่อนับจำนวนปีของ      โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการคิดอัตราค่าเสื่อมราคา
18. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๒๐๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง รายงานการจดทะเบียนเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
17. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๐๓๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บอากรแสตมป์
16. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๔๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การเขียนชื่อผู้ขอในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท..๑ หรือ ท..๑ ก.
15. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๙๔๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
14. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๑๘๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ระหว่างกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน
13. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การจดทะเบียนเช่าที่ดินอยู่ระหว่างการ    จำนอง
12. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๙๓๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
11. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๑๗๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง รายงานการจดทะเบียนเช่าตามพระราช     บัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
10. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน
9. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๘๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีกรุงเทพมหานครขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
8. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๗๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง ขอส่งคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
7. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๐๙๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดทำข้อมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์   
6. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๗๒๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน
5. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๖๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนัก   งานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๗๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                 
2. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ขายทอดตลอดอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างจดทะเบียนจำนอง
1. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๐๒๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง ขยายเวลาการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการล้มละลาย